Přejít k hlavnímu obsahu

Studie území v povodí Bílého potoka včetně návrhu protierozních a protipovodňových opatření

STUDIE ÚZEMÍ V POVODÍ BÍLÉHO POTOKA VČETNĚ NÁVRHU PROTIEROZNÍCH A PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ

Studie území v povodí vodního útvaru povrchových vod Bílý potok, (resp. Radomilický potok) od jeho pramene po ústí do Blanice. Hlavním cílem studie je vyhodnotit vodní bilanci území včetně srážko-odtokových poměrů a výparu vody, retenční schopnost a erozní poměry území; v závěru pak navrhnout systém přírodě blízkých protipovodňových a protierozních opatření se zaměřením ochránit zastavěné území obcí a modelově vyhodnotit účinnost navržených opatření.

Radomilická mokřina

Rybniční soustava v řešeném území nemá dostatečnou retenční kapacitu (zarostlé rybníky, hladina se drží na úrovni bezpečnostních přelivů, zabahnění). Problémem je i reliéf terénu a způsob zemědělského hospodaření v oblasti. Kolem rybníků se na zemědělských pozemcích pěstuje hlavně řepka a kukuřice, dochází k erozi a splachům do rybníků (chybí ochranné pásmo). Z hlediska řešeného povodí je nejvíce ohroženou obcí Číčenice, která se nachází na konci sledovaného povodí. Obec se domnívá, že je nutno apelovat na rybářské subjekty, které musí zajistit dobrý technický stav rybníků. Další problém vidí v oblasti kolem Strpského rybníka, kdy při zvýšeném průtoku brání rozlivu železniční trať a měla by se řešit možnost částečného převedení vyšších průtoků na druhou stranu železniční trati.

Převážná část rybníků a pozemků v nejkritičtější oblasti povodí – v jeho závěru od Radomilické mokřiny přes oblast rybniční soustavy kolem větších rybníků Strpský a Černoháj  po soutok Bílého potoka a řeky Blanice je v majetku Jihočeského kraje.

Celková výměra řešeného území je 9 170 ha, celková délka všech vodních toků je 163 km, z toho hlavních vodních toků 47 km, z toho vlastní tok Bílého potoka je 21 km.

 

ANALYTICKÁ ČÁST STUDIE


pdf - analytická částStudie území v povodí Bílého potoka včetně návrhu protierozních a protipovodňových opatření

 

Přílohy:

Přehledná mapa odvodnění pozemků

- Podrobná mapa odvodnění pozemků (odkazy na mapové listy pod přehledovou mapou)

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 16

Přehledná mapa komplexních pozemkových úprav

Erozní ohrožení před návrhem opatření (odkazy na mapové listy pod přehledovou mapou)

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

 

 

NÁVRHOVÁ ČÁST STUDIE

pdf - návrhová částNávrhová část - Studie území v povodí Bílého potoka včetně návrhu protierozních a protipovodňových opatření

 

Grafické přílohy:

- komplexní návrh protierozních opatření (odkazy na mapové listy pod přehledovou mapou)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 - erozní ohrožení po návrhu opatření (odkazy na mapové listy pod přehledovou mapou)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 - Ochranná hráz Číčenice

                                          varianta 1

                                          varianta 2

Radomilice úprava koryta a objektů situace návrhu

- Radomilická mokřina 

                                          varianta 1   podélný profil opatření EVL

                                          varianta 2   údolnicový profil v místě opatření EVL     podélný profil opatření EVL 

vzorový příčný a podélný profil zatravněnou údolnicí

vzorový příční řez zasakovacím průlehem

vzorový příčný řez protierozní mezí