Přejít k hlavnímu obsahu

BAT

Podle § 18 odst. 3 zákona o integrované prevenci krajský úřad po zveřejnění rozhodnutí o závěrech o nejlepších dostupných technikách (dále jen „BAT“) v Úředním věstníku EU provede přezkum všech závazných podmínek integrovaného povolení, a to nejpozději do 4 let od zveřejnění příslušných závěrů o BAT.

V podmínkách České republiky budou provedeny stovky přezkumů závazných podmínek, z hlediska Jihočeského kraje se nyní jedná o následující:

Závěry o BAT vydány pro ...

Kategorie

Nejzazší termín provedení přezkumu

Počet zařízení

Velká spalovací zařízení

1.1.

Červenec 2021

6

Neželezné kovy

2.5.b

Červen 2020

4

Velkoobjemové organické chemikálie

4.1.b

Listopad 2021

1

Zpracování odpadu

5.1, 5.3, 5.5

Srpen 2022

6, 1, 1

Výroba buničiny, papíru a lepenky

6.1.b

Září 2018

1

Intenzivní chov drůbeže nebo prasat

6.6.a, 6.6.b, 6.6.c

Únor 2021

35, 12, 5

Úprava a zpracování surovin, včetně mléka, za účelem výroby potravin nebo krmiv

6.4.b, 6.4.c

 

9, 2

Pozn.:

Kategorie 1.1.:

Zařízení „Centrum pro výrobu elektrické energie z bioetanolu v Býšově (CVEE Býšov)“ (dále jen „zařízení“) tuzemské právnické osoby Jihočeský zemědělský lihovar, a. s., se sídlem Lesní 691, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO 260 64 120 (dále jen „provozovatel“) dosud nebylo stavebně realizováno, v současné době dochází ke změně vlastníka zařízení, který podle připravované kupní smlouvy převezme veškerá práva a povinnosti související s integrovaným povolením (požádá zároveň o nové územní a stavební povolení).
Přezkum nebude prováděn.

Kategorie 4.1.b:

Zařízení „SETUZA, a. s. – výroba FAME, Mydlovary 90, 373 48 Dívčice“ (dále jen „zařízení“), dříve provozované právnickou osobou SETUZA, a. s., se sídlem Žukovova 100/27, 401 29 Ústí nad Labem – Střekov, IČO 467 08 707 (dále jen „provozovatel“), je ode dne 29. 9. 2007 na dobu neurčitou mimo provoz.
Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 10. 12. 2010 č. j. KSUL 46 INS 2933/2010-A-83 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka (provozovatele) a prohlášen konkurs na jeho majetek. Zároveň byl ustanoven insolvenční správce, který na základě provedeného výběrového řízení areál ke dni 4. 3. 2019 odprodal právnické osobě EFES, spol. s r. o., se sídlem Třebonice č. ev. 110, ulice K Betonárně, 155 00 Praha 5, IČO 411 89 710 (Kupní smlouva o prodeji věcí movitých a nemovitých s přílohou Položkový seznam movitých věcí uvedený ve znaleckém posudku č. 214-03/17).


Přehled závěrů o BAT zveřejněných v Úředním věstníku EU, harmonogram přezkumů integrovaných povolení a indikativní seznam integrovaných povolení dotčených vydanými závěry o BAT podle jednotlivých krajů, byl zveřejněn v dokumentu „Indikativní harmonogram přezkumů integrovaných povolení, referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách a závěrů o nejlepších dostupných technikách“ a je dostupný ZDE.

Příklady plnění BAT: