Přejít k hlavnímu obsahu

Analýza rizik staré ekologické zátěže bývalé skládky sklářských kalů Houžná

 

Analýza rizik staré ekologické zátěže bývalé skládky sklářských kalů Houžná

Registrační číslo projektu: CZ.05.01.06/07/23_034/0002118

Název programu: Operační program Životní prostředí 2021—2027

Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí  

Datum zahájení realizace Projektu je 01.10.2023. 

Účel dotace bude dosažen nejpozději do 30.06.2025. 

Cíl Projektu bude dosažen nejpozději do 31.12.2029. 

Aktuální stav projektu (05/2024): Projekt s právním aktem – bylo vydáno rozhodnutí o přidělení dotace. Dokončuje se výběrové řízení na dodavatele analýzy rizik.

Předmětem průzkumných prací a následné analýzy rizik je ověření stávajícího stavu bývalé skládky sklářských kalů ze sklárny Lenora, situované na lesním pozemku v CHKO Šumava, poblíž hranice s NP Šumava a vyhodnocení zdravotních rizik a rizik pro ekosystémy z ní plynoucí.

 

Sklárna v Lenoře fungovala od roku 1834 do roku 1995. Zdrojem znečištění v zájmovém území jsou 2 tělesa skládky odpadů, tvořené průmyslovým odpadem (sklářské kaly – broušení, leptání, neutralizace), které zde byly ukládány od r. 1985 pravděpodobně do roku 1995.

Ve sklárně Lenora, odkud sem byly sklářské kaly odváženy, bylo vyráběno křišťálové sklo (olovnaté) i různě barevná skla. Při výrobě skla je využívána kyselina fluorovodíková.

Potenciálními riziky mohou být průsaky fluoru do vod, ovlivnění metabolismu vápníku organismů, alkalizace vody a půdy a kontaminace těžkými kovy včetně toxických účinků na organismy.

Obě skládky se nacházejí v lese. V oblasti je v současné době patrná otevřená nádrž s vodou (skládka Houžná II) a nánosy bělavých sedimentů pravděpodobně převážně hašeného vápna, vystupujícími na povrch v její severní břežní oblasti. Tato skládka je oplocena a uzamčena, avšak oplocení je na některých místech poničené a volně přístupné i větší zvěři (u nádrže spatřeny laně). Druhá (rekultivovaná) skládka (Houžná I) není na první pohled od cesty (pohled z východu) patrná. V současné době je zarostlá mladými vzrostlými smrky, volně průchozí. V čelní (jižní) a západní a částečně i severní strany jsou patrné stěny skládky se sklonem 1:1 až 1:2.

Z jižní strany rekultivované skládky Houžná I vytékají prameny, které způsobují podmáčení paty skládky. Rovněž blízké okolí skládky až k přilehlému potoku je částečně podmáčeno.

Cílový stav

Zpracování analýzy rizik bude provedeno podle Vyhl. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek a Metodického pokynu MŽP pro analýzu rizik kontaminovaného území z roku 2011 a Metodického pokynu MŽP pro průzkum kontaminovaného území ze září roku 2005 a dále také podle Metodického pokynu „Vzorkování v sanační geologii“ z prosince 2006. Na základě získaných výsledků a informací z provedeného průzkumu lokality bude zpracována Analýza rizik s náležitostmi dle požadavků Metodického pokynu MŽP pro analýzu rizik kontaminovaného území z roku 2011. Součástí analýzy rizik je v souladu s Metodickým pokynem MŽP doporučení cílových parametrů nápravných opatření a doporučení postupu nápravných opatření.

 

Dotace bude poskytována v celkové maximální výši a ve struktuře dle níže uvedené tabulky:

Finanční rámec Projektu

Částka (v Kč) / podíl (v %)

Celkové způsobilé výdaje

2 588 642,60

Schválená míra podpory EU (podíl na celkovém rozpočtu způsobilých výdajů)

85,00 %

Maximální výše dotace EU1

2 200 346,21

Minimální podíl vlastního spolufinancování připadající na způsobilé výdaje

15,00 %

Výše vlastního spolufinancování připadající na celkové způsobilé výdaje

388 296,39

 

Projektový záměr

Projektový záměr - přílohy