Přejít k hlavnímu obsahu

Efektivní management půdy a vody v krajině

Efektivní management půdy a vody v krajině

Název programu: Operační program Jan Amos Komenský

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

Věcné zaměření projektu:

Ekosystémy jsou pod narůstajícím antropogenním tlakem, který zhoršuje jejich schopnost poskytovat ekosystémové služby. Interakce půdy a vody jsou klíčové pro poskytování těchto služeb v krajině, jako je produkce potravin, regulace odtoku a kvality odtékající vody či mitigace globální klimatické změny a adaptace na ni. To platí zejména o zemědělské krajině, která je významná pro všechny výše uvedené ekosystémové služby. V tomto projektu se budeme zabývat vzájemnými interakcemi půdy a vody, které jsou rozhodující pro zajištění těchto ekosystémových služeb. Zejména budeme studovat postupy, kterými lze posílit hromadění organické hmoty v půdě, vliv této organické hmoty na zadržování vody a živin a na efektivitu využívání živin zemědělskými plodinami, a dále pak způsoby, jak ovlivnit odnos živin a minimalizovat tak jejich dopad na kvalitu vody.

 

Klíčové procesy v krajině odpovědné za kvalitu odtékající vody budou identifikovány na modelovém případu vodárenská versus rekreační nádrž. Tyto studie významně rozšíří naší vědomostní základnu o klíčových ekosystémových procesech, jakými jsou hromadění organické hmoty v půdě, vztah organické hmoty, koloběhu živin a primární produkce, či interakce mezi půdou a vodou na úrovni ekosystému. Zároveň výsledky tohoto projektu přinesou i řadu poznatků, které mohou být buď přímo aplikovány v zemědělské či vodárenské praxi, případně využity pro formulaci zásad i dlouhodobě udržitelného managementu krajinných území, nebo poslouží í jako stimulující podněty pro aplikační výzkum.

 

Projekt pomůže navázat dlouhodobou spolupráci mezi předními výzkumnými pracovišti, velkými zemědělskými a vodárenskými společnostmi a orgány státní správy.

 

Poznatky získané z této spolupráce budou aplikovatelné nejen mezi zúčastněnými partnery, ale zároveň budou formulovány v širším kontextu umožňujícím jejich přenositelnost v obecné rovině a využití dalšími subjekty v ČR a EU.

 

Celkový předpokládaný rozpočet projektu: maximálně 100 000 000,- Kč

 

Řešitel 1: Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie a biogeochemie

Řešitel 2: Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav

Řešitel 3: Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Entomologický ústav

Řešitel 4: Univerzita Karlova

Řešitel 5: Univerzita Karlova

 

Partner 1: ADW AGRO, a.s.

Partner 2: Vodárenská akciová společnost, a.s.

Partner 3: Krajský úřad Jihočeského kraje, Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví

Partner 4: Povodí Vltavy, s.p., Vodohospodářská laboratoř České Budějovice

Partner 5: Jihočeský vodárenský svaz, Úpravna vody Plav

 

Cíle projektu za Hbú budou realizovány následujícími aktivitami:

·        Odhalení vazeb mezi různými stupni dekompozice půdní organické hmoty, plošným znečištěním a toky živin v povodí a jejich dopad na stav nádržových ekosystémů

·        Zjištění vlivu intenzity rybničního hospodaření a rekreačních aktivit v modelových povodích na vnos živin a partikulovaných a rozpuštěných organických látek do nádrže

·        Identifikace významu odlehčování jednotných kanalizačních sítí při srážkových událostech pro živinové a organické zatížení nádrží a vytvoření modelových scénářů budoucího vývoje zohledňujících dlouhodobé změny teplot a srážkových režimů

·        Posouzení indikační hodnoty společenstev bezobratlých živočichů pro hodnocení ekologického stavu povodí-nádrž s ohledem na intenzitu rybničního hospodaření v daném povodí a zjištění vlivů na tok živin ekosystémem a dopadů na plnění důležitých ekosystémových služeb včetně udržování kvality vody

·        Posouzení vlivu výše uvedených procesů v povodí na upravitelnost surové vody a zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou a návrh opatření pro minimalizaci možných negativních dopadů procesů v povodí na kvalitu vody v nádržích a technologických postupů pro úpravny pitné vody