Přejít k hlavnímu obsahu

Plán ÚSES Jihočeského kraje

PLÁN ÚSES JIHOČESKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví pořídil nový Plán územního systému ekologické stability (ÚSES) pro Jihočeský kraj. Zpracováním zakázky na základě výběrového řízení byla pověřena firma LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici, Vranovská 102, 614 00 Brno. Na základě požadavků zadavatele proběhla aktualizace prvků ÚSES nadregionální a regionální úrovně vymezených v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje (ZÚR). Tato aktualizace se týká pouze prvků ÚSES mimo území Národního parku Šumava, Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Šumava, CHKO Třeboňsko a CHKO Blanský les, v kterých krajský úřad není věcně ani místně příslušný.

 

MAPOVÁ ČÁST PLÁNU ÚSES

Klad mapových listů

jednotlivé mapové listy:

B1 C1 D1

A2 B2 C2 D2 E2

A3 B3 C3 D3 E3

B4 C4 D4 E4

B5 C5