Přejít k hlavnímu obsahu

Komplexní vodohospodářská studie dílčích částí povodí v EVL a PP Horní Malše

Komplexní vodohospodářská studie dílčích částí povodí v EVL a PP Horní Malše

Aktuální stav projektu (05/2024): Probíhá zpracování studie.

Zpracovatelem studie je na základě smlouvy o dílo SDL/OZZL/026/24 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5 , IČ: 47116901

Předpokládaný harmonogram projektu:

leden 2024 - výběrové řízení na dodavatele studie, shromáždění a předání podkladů

rok 2024 - zpracování studie, projednání s dotčenými subjekty, příprava plánu realizace opatření

rok 2025 - dokončení studie, realizace první etapy konkrétních opatření – prioritně na majetku AOPK ČR, Lesy České republiky s.p.

Celkové způsobilé náklady projektu: 980 000,- Kč

Schválený projektový záměr:

Projektová žádost komplexní vodohospodářská studie Horní Malše

Mapová příloha - komplexní vodohospodářská studie dílčích částí povodí v EVL a PP Horní Malše

 

Národní plán obnovy - Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Evropsky významná lokalita (dále jen „EVL“ a přírodní památka (dále jen „PP“) Horní Malše byla vyhlášena prioritně pro ochranu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) a vydry říční (Lutra lutra) a další naturové biotopy. Pro perlorodku říční se jedná o jednu z nejvýznamnějších lokalit v České republice s prokazatelnou přirozenou reprodukcí, kdy byly opakovaně nalezeny i mladší kohorty perlorodek do 20 let stáří. Pro vydru říční jde o středně významnou lokalitu. Její význam však spočívá také v predačním tlaku na populaci pstruha potočního (Salmo trutta morpha fario), který je hostitelskou rybou larev perlorodky říční. Vydra tak působí plynulou obměnu rybí obsádky a zabraňuje převládnutí "imunních" pstruhů v populaci (pstruzi, kteří již byli invadováni glochidiemi perlorodek, jsou vůči další invadaci "imunní" a nemohou být znovu jejich hostiteli).

Populace perlorodky říční citlivě reaguje na znečištění vody (zhoršení chemických parametrů), zhoršení potravní situace v toku (změna kvality a kvantity detritu, který je potravou perlorodky, což je způsobeno nežádoucími změnami lesního a zemědělského hospodaření v povodí) a na antropogenně podmíněnou erozi v povodí, která způsobuje zanášení toku jemnými splaveninami.

V tomto kontextu je třeba věnovat zvýšenou pozornost některým dílčím přítokům a jejich povodí, protože se jedná významné producenty potravních zdrojů pro juvenilní stádia perlorodek a zároveň významné zdroje mechanického znečištění z erozních událostí.

Cílem komplexní vodohospodářská studie je analýza třech dílčích pravobřežních sub-povodí v povodí řeky Malše a části spodního toku Kabelského potoka a zejména návrh souboru opatření, jejímž cílem je revitalizace a renaturace zájmového území.

Navrhovaná opatření by měla zejména směřovat:

  1. k asanaci a obnově erozně narušených částí dílčích sub-povodí,
  2. revitalizaci a renaturaci biotopů a stanovišť v zájmových sub-povodí,
  3. zlepšení stavu vodního režimu v dílčích sub-povodích bezprostředně ovlivňující perzistenci perlorodky říční a dalších zájmových organismů.

Dílčí část 1. – sub-povodí v lokalitě Dolní Přibrání a spodní nelesní část toku Kabelského potoka.

Dílčí část 2. – sub-povodí v okolí bezejmenného toků (IDVT 10262952) tzv. Cetvinský potok.

Dílčí část 3. – sub-povodí v okolí bezejmenného toků (IDVT 10239374) tzv. Pod Horní Tichou.