Přejít k hlavnímu obsahu

Zákon č. 115/2000 Sb. v kostce

ZÁKON Č. 115/2000 SB. O POSKYTOVÁNÍ NÁHRAD ŠKOD ZPŮSOBENÝCH VYBRANÝMI ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝMI ŽIVOČICHY

Zákon č. 115/2000 Sb. o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy

Tento zákon upravuje poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy

§ 3 hradí se škody způsobené těmito vybranými živočichy:

 1. bobr evropský,
 2. vydra říční,
 3. kormorán velký,
 4. los evropský,
 5. medvěd hnědý,
 6. rys ostrovid,
 7. vlk.

 

§ 4 nahrazuje se škoda způsobená na:

 1. životě nebo zdraví fyzické osoby,
 2. vymezených domestikovaných zvířatech,
 3. psech sloužících k hlídání vybraných domestikovaných zvířat,
 4. rybách,
 5. včelstvech a včelařském zařízení,
 6. nesklizených polních plodinách,
 7. trvalých porostech.

 

§ 8 lhůty při uplatnění nároku na náhradu škody:

(1)   Poškozený ohlásí vzniklou škodu do 48 hodin od jejího zjištění místně příslušnému orgánu ochrany přírody (MěÚ, CHKO, NP), který provede místní šetření a sepíše protokol.

(2)   O poskytnutí náhrady škody poškozený požádá krajský úřad příslušný podle místa, kde ke škodě došlo.

(3)   Žádost o poskytnutí náhrady škody poškozený předloží krajskému úřadu, jde-li o škodu na:

 1. a) vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících k hlídání vybraných domestikovaných zvířat nebo včelstvech a včelařském zařízení, do 10 dnů ode dne, kdy se poškozený o škodě dozvěděl, nejpozději však do 6 měsíců ode dne, kdy ke škodě došlo,
 2. b) rybách způsobenou vydrou říční nebo kormoránem velkým, do 10 dnů ode dne, kdy se poškozený o škodě dozvěděl, nejpozději však do 6 měsíců ode dne, kdy s nejvyšší pravděpodobností škoda vznikla,
 3. c) nesklizených polních plodinách, trvalých porostech, uzavřených objektech nebo movitých věcech v uzavřených objektech, do 15 dnů ode dne, kdy se poškozený o škodě dozvěděl, nejpozději však do 6 měsíců ode dne, kdy ke škodě došlo.

 

 (4)   Dnem, kdy je žádost považována za předloženou, je den, kdy příslušný orgán žádost poškozeného obdržel.

 (5) Není-li žádost poškozeného o poskytnutí náhrady škody předložena příslušnému orgánu ve lhůtách uvedených v odstavci 3, nárok na náhradu škody podle tohoto zákona zaniká.

 

Příloha

Náležitosti žádosti o poskytnutí náhrady škody, doklady a podklady, které se k žádosti připojují:

1. Žádost o poskytnutí náhrady škody obsahuje tyto údaje:

a) jméno, příjmení, rodné číslo a trvalý pobyt žadatele (poškozeného), je-li jím fyzická osoba,

b) název, sídlo a identifikační číslo osoby žadatele (poškozeného), je-li jím právnická osoba,

c) popis příčin vzniku škody a uvedení rozsahu škody,

d) označení vybraného živočicha, který škodu podle poznatků žadatele (poškozeného) způsobil,

e) popis opatření žadatele (poškozeného), které učinil k zabránění vzniku škody,

f) způsob poskytnutí náhrady škody (např. převedením finančních prostředků na účet poškozeného u peněžního ústavu, výplatou peněžní částky v hotovosti v pokladně příslušného orgánu, zasláním peněžní částky poštovní poukázkou na adresu poškozeného).

 

2. K žádosti o náhradu škody žadatel (poškozený) připojuje:

a) doklad nebo jiný důkaz o vlastnickém právu k živočichům uvedeným v § 4,

b) doklad o uživatelském právu k rybníku, sádce, rybí líhni, rybí odchovně, klecové odchovně, pstruží farmě, jde-li o škodu na rybách způsobenou vydrou říční nebo kormoránem velkým, a odborný posudek nebo znalecký posudek o vzniku škody na rybách a o její výši,

c) potvrzení vydané veterinárním lékařem o příčině úhynu zvířete v majetku poškozeného; toto potvrzení není třeba, jde-li o škody na rybách,

d) doklad o vlastnickém nebo jiném právu k věci movité nebo nemovité, na níž ke škodě došlo, jde-li o škodu na nesklizených polních plodinách, trvalých porostech,

Příslušný orgán k žádosti připojí protokol a další důkazní materiál (např. fotodokumentaci) z místního šetření.

 

Vyhláška č. 360/2000 Sb. o stanovení způsobu výpočtu výše náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy na vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících k jejich hlídání, rybách, včelstvech, včelařském zařízení, nesklizených polních plodinách a na lesních porostech.

 • Na domestikovaných zvířatech: výše náhrady škody se určí jako obvyklá cena, která by byla dosažena při prodeji obdobného vymezeného domestikovaného zvířete, v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni vzniku škody.
 • na lesních porostech: výše náhrady škody se stanoví podle zvláštního právního předpisu, kterým je vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích.