Přejít k hlavnímu obsahu

Posuzování územních plánů

ÚZEMNÍ PLÁNY

Územně plánovací dokumentace představuje jeden z nejdůležitějších nástrojů k usměrnění hospodářského rozvoje územních celků různé velikosti a zajištění jeho souladu s jinými důležitými veřejnými zájmy, mezi které nepochybně patří zachování kulturních hodnot či péče o ochranu životního prostředí. Upravena je zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Současná právní úprava stanoví tyto druhy územně plánovací dokumentace (ÚPD):

 1. a) územní plán velkého územního celku, jehož úkolem je vymezení významných rozvojových ploch a koridorů dopravy. V podmínkách České republiky tento dokument řeší území okresu, několika okresů, kraje, několika částí různých krajů. Územní plány velkých územních celků pro území kraje schvalují krajská zastupitelstva. Závazná část územního plánu pro kraj se vyhlašuje obecně závaznou vyhláškou kraje. Např. zásady územního rozvoje, politika územního rozvoje. Posuzovány jako koncepce v kompetenci orgánů kraje,
 2. b) územní plán obce, který stanoví základní koncepce rozvoje území a funkční využití ploch a základní regulace území. Územní plán obce schvaluje zastupitelstvo obce a přitom vymezuje jeho závaznou část. Závazná část územního plánu obce se vyhlašuje obecně závaznou vyhláškou,
 3. c) regulační plán, který pořizuje obec zpravidla následně po územním plánu obce, zpravidla pro části správního území obce, kde se předpokládá větší výstavba, přestavba nebo asanace.
 4.  

Orgány kraje vydávají stanovisko k posouzení vlivů provádění územního plánu na životní prostředí a jsou dotčenými orgány při jeho pořizování.

Postup tvorby územně plánovací dokumentace můžeme rozčlenit do těchto fází:

standartní postup pořizování ÚPD

 1. Přípravné práce.
 2. Zpracování návrhu zadání ÚPD, projednání zadání s dotčenými orgány, schválení pokynů pro zpracování návrhu ÚPD zastupitelstvem.
 3. Společné jednání návrhu ÚPD se koná především pro dotčené orgány, které v 30-ti denní lhůtě uplatňují svoje stanoviska. Následuje úprava návrhu ÚPD dle obdržených stanovisek.
 4. Veřejné projednání návrhu ÚPD se koná především pro veřejnost (FO a PO).
 5. Pořizovatel vyhodnocuje došlé připomínky a námitky a rozhoduje, které budou zapracovány do návrhu ÚPD. Ke všem připomínkám a námitkám musí být vypracováno odůvodnění, ať je jim vyhověno či nikoliv.
 6. Schválení návrhu územně plánovací dokumentace zastupitelstvem.

 

zkrácený postup pořizování ÚPD (možné po novele stavebního zákona platné od 1. 1. 2018)

 1. Žádost o stanoviska v souladu 55a ods. 2 d, písmena  d a e.
 2. Zastupitelstvo schválí návrh ÚPD zkráceným postupem.
 3. Veřejné projednání návrhu ÚPD, kdy každý (dotčené orgány, veřejnost) může do 7 dnů ode dne jeho konání uplatnit stanoviska, námitky i připomínky.
 4. Pořizovatel vyhodnocuje došlé připomínky a námitky a rozhoduje, které budou zapracovány do návrhu ÚPD. Ke všem připomínkám a námitkám musí být vypracováno odůvodnění, ať je jim vyhověno či nikoliv.
 5. Schválení návrhu územně plánovací dokumentace zastupitelstvem.