Přejít k hlavnímu obsahu

Obrana proti kůrovcům

Obranná opatření proti kůrovci lze v krátkosti shrnout do tří bodů:

  • urychlené odstranění pro kůrovce atraktivního dříví z lesa před začátkem jeho rojení
  • intenzivní vyhledávání kůrovcových stromu ve spojení s jejich včasnou a účinnou asanací
  • dočišťovaní ohnisek žíru s využitím odchytových zařízení

  

Včasné zpracování nahodilých těžeb

Preventivní opatření jsou základním kamenem ochrany lesa před působením škodlivých činitelů na les. Pravidelná kontrola zdravotního stavu lesa je z tohoto pohledu jednou ze základních povinností jeho vlastníka. Pokud je během kontroly lesního porostu zjištěna přítomnost dříví atraktivního pro kůrovce (vývraty, polomy, stromy oslabené v důsledku houbových chorob), je nezbytné toto dříví urychleně zpracovat ještě před začátkem rojení kůrovce. V době dlouhodobého vláhového deficitu a s tím spojeným chřadnutím lesních porostů je nezbytné frekvenci kontrolních pochůzek adekvátně zvýšit.

Průběžný monitoring výskytu kůrovců

Včasné nalezení kůrovcem napadených stromů je nezbytným předpokladem účinnosti přijatých obranných opatření. U monitorovaných porostů je třeba se zaměřit zejména na osluněné porostní stěny, které jsou kůrovcem zpravidla napadány jako první. Pokud četnost kůrovce dosáhne kalamitního stavu, je třeba důsledně procházet lesní porosty v celé ploše, a to z důvodu možného vzniku kůrovcových kol. Při vizuální kontrole stromů si všímáme přítomnosti závrtů či drtinek na kůře stromů. Znakem ukazující na přítomnost kůrovce je i zvýšený opad zeleného jehličí a pozorované barevné změny na korunách stromů (postupné rezivění jehlic). Monitoring kůrovcových stromů negativně ovlivňuje nástup deštivého počasí. Vlivem deště dochází k postupnému smívání drtinek a stromy při dostatku vláhy zůstávají i přes silné napadení kůrovcem po delší čas zelené.

Urychlená těžba a asanace kůrovcem napadené dřevní hmoty

V případě nalezení aktivních kůrovcových stromů (stromy v nichž je kůrovec stále přítomen), je nezbytné tyto neprodleně vytěžit a kůrovcem napadenou dřevní hmotu asanovat. Asanací se rozumí každý postup vedoucí k spolehlivému usmrcení kůrovce ještě před výletem z kůrovcového stromu. Spektrum metod asanace je široké od ručního odkorňování po asanaci dříví na skládkách pomocí insekticidních sítí a jednotlivé metody se dají vzájemně kombinovat. V této souvislosti je třeba upozornit, že pouhý odvoz kůrovcového dříví z lesa nelze považovat za účinnou asanaci. Z ekonomického hlediska mohou být činěná obranná opatření pro vlastníky lesa dočasně ztrátová, nicméně v dlouhodobém horizontu se zcela jistě vyplatí v prodejní ceně dříví ze zachráněných porostů.

Dočišťování ohnisek žíru a efektivní využití těžebních kapacit

I při důsledném odtěžení kůrovcových stromů zůstává v porostech z různých příčin přítomna zbytková populace kůrovců. Pro její regulaci a monitoring lze úspěšně využívat tři základní typy odchytových zařízení – lapáky, otrávené lapáky a tzv. feromonové lapače. Odchycení i malé populace kůrovců může být významné z hlediska jejich populační dynamiky. V situaci kdy se v lese kromě aktivních kůrovcových stromů nacházejí i stromy kůrovcem opuštěné (kůrovcové souše) je nutné veškeré těžební kapacity využít ke zpracování – asanaci všech „zelených stromů“, ve kterých je kůrovec stále přítomen.