Přejít k hlavnímu obsahu

Ochrana zemědělského půdního fondu

OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU - ZÁKLADNÍ INFORMACE

Zemědělský půdní fond tvoří

  • pozemky zemědělsky obhospodařované - orná půda, trvalé travní porosty, zahrady, ovocné sady, chmelnice, vinice,
  • půda, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není,
  • rybníky s chovem ryb nebo vodní drůbeže a nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby.

Hodnocení půd

Základem pro hodnocení produkční schopnosti půd je bonitační systém (BPEJ).

BPEJ

  • slouží k hodnocení absolutní i relativní produkční schopnosti zemědělských půd,
  • je charakterizována pětimístným kódem a je stanovena Vyhláškou MZe č. 327/1998 Sb., v platném znění /viz sbírka zakonů/.

Na základě zatřídění dle BPEJ je definováno 5 tříd ochrany, které stanovuje vyhláška č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany. /viz sbírka zakonů.