Přejít k hlavnímu obsahu

Zpracování digitálního povodňového plánu Jihočeského kraje

Zpracování digitálního povodňového plánu Jihočeského kraje

Registrační číslo projektu: CZ.05.01.03/05/23_048/0003130

Název programu: Operační program Životní prostředí 2021—2027

Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí  

Datum zahájení realizace Projektu je 01.10.2023. 

Účel dotace bude dosažen nejpozději do 31.12.2028. 

Cíl Projektu bude dosažen nejpozději do 31.12.2029. 

 Aktuální stav projektu (05/2024): Probíhá hodnocení projektu ze strany SFŽP. Žádost o podporu byla doporučena k financování.

 

Projekt řeší zpracování digitálního povodňového plánu Jihočeského kraje. Plán bude zpracován v souladu s Metodikou pro tvorbu digitálních povodňových plánů (MŽP 2009-2023) a napojen na databáze systému POVIS.

Jihočeský kraj jako jediný nepoužívá digitální povodňový plán (DPP). Povodňový plán Jihočeského kraje je publikován na www stránkách kraje (https://www.kraj-jihocesky.cz/cs/krajsky-urad/odbor-zivotniho-prostredi-zemedelstvi-lesnictvi#povodnovy-plan-jihoceskeho-kraje). Základní informace jsou aktualizovány odborem životního prostředí, mapová část je umístěna na Geoportálu Jihočeského kraje a je aktualizována ve spolupráci s odborem informatiky. Většina informací je poskytována pouze formou odkazů na další instituce nebo datová úložiště, případně formou přiložených souborů. Vzhledem k významu krajského povodňového plánu je nutné tento stav změnit a nejvhodnější formou je zpracování a spuštění digitálního povodňového plánu.

Hlavním cílem projektu je přehledné zpracování povodňového plánu v interaktivní (digitální) podobě. Jedná se o propojení textové, databázové a mapové části. Podrobný popis cílů projektu je uveden v Projektovém záměru.

Povodňový plán Jihočeského kraje je základním dokumentem pro řízení ochrany před povodněmi na území kraje. Obsahuje rozvedení úkolů a činností při provádění opatření k ochraně před povodněmi na úrovni Povodňové komise Jihočeského kraje. Je zpracováván na základě ustanovení § 71 Zákona č.254/2001 Sb. Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Povodňový plán Jihočeského kraje je podkladem pro rozhodování Povodňové komise Jihočeského kraje pro případ povodní ohrožujících území více okresů, pokud povodňové komise obcí s rozšířenou působností vlastními silami a prostředky nestačí činit potřebná opatření nebo je potřebná koordinace jejich aktivit. Detailní údaje potřebné pro činnost těchto komisí, pokud nejsou obsaženy v tomto povodňovém plánu, jsou zahrnuty v povodňových plánech obcí s rozšířenou působností.

Dotace bude poskytována v celkové maximální výši a ve struktuře dle níže uvedené tabulky:

Finanční rámec Projektu

Částka (v Kč) / podíl (v %)

Celkové způsobilé výdaje

595 562

Schválená míra podpory EU (podíl na celkovém rozpočtu způsobilých výdajů)

85,00 %

Maximální výše dotace EU1

506 227,70

Minimální podíl vlastního spolufinancování připadající na způsobilé výdaje

15,00 %

Výše vlastního spolufinancování připadající na celkové způsobilé výdaje

89 334,30