Přejít k hlavnímu obsahu

Informace

INTEGROVANÁ PREVENCE - INFORMACE

Co je to integrovaná prevence:

Integrovaná prevence a omezování znečištění (z angl. Integrated Pollution Prevention and Control)

IPPC je pokročilým způsobem regulace vybraných průmyslových a zemědělských činností při dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku. Cílem IPPC je předcházet vzniku znečištění, případně omezování jeho vzniku, pomocí volby vhodných výrobních postupů a technologií. Zároveň by mělo docházet k úspoře nákladů za spotřebované suroviny, energie a koncové technologie. IPPC překonává princip složkového přístupu, který často vedl pouze k přenosu znečištění z jedné složky životního prostředí do druhé. Vyššího stupně ochrany životního prostředí je dosahováno použitím tzv. nejlepších dostupných technik (z angl. Best Available Techniques - BAT), které představují výrobní postupy nejvíce šetrné k životnímu prostředí, které jsou aplikovatelné za standardních technických a ekonomických podmínek. Souhrn evropských nejlepších dostupných technik je uveden v referenčních dokumentech o BAT (z angl. Reference Document on Best Available Techniques - BREF), které připravuje Evropská komise ve spolupráci s průmyslem, nevládními organizacemi a členskými státy. Závěry o BAT jsou přístupné na: https://www.mpo.cz/ippc/

Právní předpisy:

Integrovaný přístup k ochraně životního prostředí je zakotven v legislativě Evropské unie směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích. Evropské předpisy jsou do českého právního řádu transponovány zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů. V příloze č. 1 tohoto zákona jsou vymezeny příslušné kategorie jednotlivých průmyslových činností, pro jejichž provoz je nutné integrované povolení. Vzory žádosti o integrované povolení a dalších důležitých dokumentů pro provozovatele obsahuje vyhláška č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci.

Schéma procesu vydávání integrovaného povolení: Ke stažení ZDE

Informace o zařízeních v režimu integrované prevence:

  • Úplné informace o podaných žádostech (vč. stručné shrnutí žádosti, vyjádření odborně způsobilé osoby), o vydaných integrovaných povoleních, o vydaných podstatných či nepodstatných změnách integrovaných povolení a o provozovatelech jsou k dispozici na portále: https://www.mzp.cz/ippc. Zde jsou rovněž k dispozici zprávy o kontrolách zařízení, zprávy o plnění podmínek povolení a další relevantní údaje o zařízení (např. hlášení do Evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek /European Pollutant Releases and Transfer Register; tzv. ´E-PRTR´/).
  • Příručky pro ohlašování, informace o IRZ, informace pro provozovatele a pro veřejnost k dispozici na portále: https://www.irz.cz/

Jihočeská zařízení v režimu integrované prevence:

Další informace v problematice integrované prevence lze nalézt na: Jihočeský kraj

Zajímavosti:

  1. dokumenty, které se svým obsahem blíží referenčním dokumentům o nejlepších dostupných technikách a týkají se stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, které nespadají pod IPPC, jsou k dispozici zde,
  2. v úředních věstnících Evropské unie lze vyhledávat zde,
  3. potřebujete-li si rychle vyhledat informace o nějaké chemické látce, můžete použít volně přístupnou databázi zde.

 

Výběr aktualit:

29.02.2024

Novela zákona o integrované prevenci navázaná na rekodifikaci stavebního práva (aktualizace)

Dne 5. června 2023 vstoupily v platnost zákon č. 152/2003 Sb. (účinnost od 1. 7. 2023), zákon č. 148/2023 Sb. (účinnost od 1. 1. 2024 ) a zákon č. 149/2023 Sb. (účinnost od 1. 1. 2024). Jedná se o novelizační předpisy, navázané na rekodifikaci stavebního práva.

04.01.2024 

Zařízení IPPC s jejich základními informacemi ve formě otevřených dat

Na konci roku 2023 došlo k publikaci datové sady IPPC na Portálu otevřených dat. V datové sadě jsou obsaženy základní informace o jednotlivých zařízeních IPPC. Předpokládáme, že se postupně obsah datové sady bude rozšiřovat o další údaje. Rovněž je v plánu pravidelná aktualizace.

19. 12. 2023

Závěry o BAT pro jatka a průmysl zpracovávající vedlejší produkty živočišného původu a/nebo jedlé vedlejší produkty

Dne 18. prosince 2023 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/2749 ze dne 11. prosince 2023, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích pro jatka a průmysl zpracovávající vedlejší produkty živočišného původu a/nebo jedlé vedlejší produkty.

04.12.2023

Metodický dokument k povolování zařízení k chemické recyklaci odpadů

K podpoře aktivit v oblasti cirkulární ekonomiky a aplikace pokročilých technik pro nakládání s odpady byl zpracován metodický dokument, který má sloužit k identifikaci procesů, které lze považovat za chemickou recyklaci. Metodický dokument obsahuje podrobné rozpracování požadavků na zařazení technologie a souvisejících činností a komplexní informace k obsahu žádosti o povolení/změnu povolení provozu.

09.10.2023

Minimální požadavky na emisní limity dle úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami pro velká spalovací zařízení (aktualizace)

Aktualizace metodiky z roku 2021, jejímž účelem bylo sjednotit formát ukládání emisních limitů, které vycházejí ze závěrů o nejlepších dostupných technikách pro velká spalovací zařízení.

14.09.2023

Přezkumy podmínek provozu stanovených na základě § 14 odst. 5 zákona o integrované prevenci na velká spalovací zařízení

Účelem této metodiky je sjednotit chápání přezkumů a změn povolení podle zákona o integrované prevenci v případech zařízení, kde je aplikována výjimka na aplikaci emisních limitů podle závěrů o nejlepších dostupných technikách. Primárně se týká velkých spalovacích zařízení

15.08.2023

Posun účinnosti novely zákona o integrované prevenci

Dne 5. června 2023 vstoupily v platnost novelizační předpisy, navázané na rekodifikaci stavebního práva. Tyto novely posunují účinnost zásadních změn zákona o integrované prevenci

15.08.2023

Možnosti finanční podpory provozovatelů zařízení v režimu integrované prevence

Ministerstvo životního prostředí poskytuje finanční podporu prostřednictvím celé řady programů, a to jak národních, tak evropských. Všechny tyto programy vycházejí z cílů mezinárodních i národních politik v oblasti udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí v rámci EU. Vzhledem k tomu, že některé z podpor se přímo týkají i integrované prevence, připravili jsme stručný nástin takových možností.

17.03.2023

Metodický dokument k novele zákona o integrované prevenci

V návaznosti na komplexní rekodifikaci stavebního práva byly zavedeny do českého právního řádu komplexní změny v zákoně o integrované prevenci. Účelem změn je v souladu s obecnějším cílem rekodifikace stavebního práva zrychlení a zjednodušení řízení k vydání integrovaných povolení.

06.02.2023

Indikativní harmonogram přezkumů integrovaných povolení, BREF a závěrů o BAT

Pro snadnější orientaci povolujících úřadů a provozovatelů v jejich povinnostech byl zpracován dokument s údaji k přezkumům integrovaných povolení a revizí referenčních dokumentů o BAT (BREF) a závěrů o BAT, který doplňuje dříve zveřejněnou metodiku k tzv. výjimkám z BAT. Tato verze je aktualizací zohledňující skutečný stav, provozovatele zařízení a také průběžný vývoj na evropské úrovni.

21.12.2022

Závěry o BAT pro textilní průmysl

Dne 20. prosince 2022 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/2508 ze dne 9. prosince 2022, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích pro textilní průmysl.

14.12.2022

Závěry o BAT pro společné systémy nakládání s odpadními plyny a jejich čištění v chemickém průmyslu

Dne 12. prosince 2022 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/2427 ze dne 6. prosince 2022, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích pro společné systémy nakládání s odpadními plyny a jejich čištění v chemickém průmyslu

09.11.2022

Závěry o BAT pro průmysl zpracování železných kovů

Dne 4. listopadu 2022 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/2110 ze dne 11. října 2022,kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích pro průmysl zpracování železných kovů.

13.09.2022

Metodický pokyn k mimořádným stavům v energetice

Účelem metodického pokynu je reagovat na aktuální geopolitickou situaci, která může v topných sezónách 2022/2023 a 2023/2024 vést k problémům v zajištění dodávek energií. Týká se implementace poslední novely emisní vyhlášky a také možných individuálních řešení.

15.07.2022

Závěry o BAT pro velká spalovací zařízení (opětovně schválené)

Dne 30. prosince 2021 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno prováděcí rozhodnutí Komise 2021/2326 ze dne 30. listopadu 2021 , kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích pro velká spalovací zařízení. Obsahově je rozhodnutí totožné s předchozím, které bylo zrušeno Soudním dvorem Evropské unie.

11.03.2022

Minimální požadavky na emisní limity dle úrovní emisí spojených s nejlepšími technikami pro spalování odpadu

Účelem dokumentu je sjednotit formát ukládání emisních limitů a dalších souvisejících požadavků, které vycházejí ze závěrů o BAT pro spalování odpadu, v rámci revizí integrovaných povolení podle zákona o integrované prevenci.

04.10.2021

Zveřejněn český překlad BREF pro spalování odpadů

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Českou informační agenturou životního prostředí (CENIA) a příslušnou technickou pracovní skupinou zajistilo český překlad Referenčního dokument o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro spalování odpadů (BREF WI).

26.08.2021

Zrušení odkazů na E-PRTR a reporting LCP

V souvislosti s přechodem na evropský registr průmyslových míst přestaly být funkční odkazy na E-PRTR a reporting LCP. Proto byly z karet jednotlivých zařízení odstraněny. Na propojení z novým systémem se pracuje. Napojení na data ČHMÚ a ISOH zůstává funkční.

02.08.2021

Metodika k novému zákonu o odpadech

Metodický dokument k problematice efektu rekodifikace odpadové legislativy na integrovaná povolení.

Další informace k problematice BAT a BREF (včetně stavu revize a národních aktivit v této oblasti) jsou dostupné zde.