Přejít k hlavnímu obsahu

Informace o ZPF v kraji

INFORMACE O ZPF V KRAJI

Zemědělská půda zabírá 53 % z celkové rozlohy kraje. Z toho 70,5 % tvoří orná půda a 23,8 % připadá na trvalé travní porosty.

Plocha trvale travních porostů se v kraji zvyšuje a orné půdy ubývá.

V posledních letech také dochází ke značnému úbytku zemědělské půdy v důsledku její přeměny na urbanizovaná území.

Úhrnné hodnoty zemědělské půdy v kraji v roce 2010 a 2016 (v hektarech)