Přejít k hlavnímu obsahu

Žádost o JES

ŽÁDOST O JES

·       žádost je možné po stažení vyplnit v aplikaci MS Word,

·       v sekci b. je nutné vyplnit dotčené pozemky v samostatné příloze č. 1 žádosti o JES,

·       v sekci d. vyplňte pouze ty části, které se týkají Vašeho záměru, ostatní je možné „zabalit“ symbolem trojúhelníku,

·       V PŘÍPADĚ PODÁNÍ PŘES PORTÁL STAVEBNÍKA VYUŽIJTE FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Z PORTÁLU,

·       v souladu s § 172 odst. 2 StZ je možné žádost o JES včetně všech příloh a náležitostí podat v listinné podobě na podatelnu Krajského úřadu Jihočeského kraje, nebo elektronicky prostřednictvím portálu stavebníka.

 

UPOZORŇUJEME, ŽE S ODKAZEM NA VÝŠE UVEDENÉ, NENÍ MOŽNÉ PODÁVAT ŽÁDOST O JES PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÉ SCHRÁNKY.

 

·       v případě, že nebude žádost kompletní, nebo bude-li trpět jinými vadami, vyrozumí KÚ žadatele nejpozději do 10 dnů výzvou k odstranění vad žádosti, poskytne mu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění vad žádosti.

Předběžná konzultace

·    žadatel může ještě před podáním žádosti o JES požádat příslušný orgán, ale i správní orgány příslušné podle jiných právních předpisů, aby s ním projednaly uvažovaný záměr, poskytly mu informace k náležitostem žádosti a dalším souvisejícím okolnostem,

·         účelem předběžné konzultace není předběžné obsahové hodnocení záměru.

Lhůty pro vydání JES

·       S odkazem na § 5 ZJES je Krajský úřad povinen vydat JES bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 60 dnů ode dne podání úplné žádosti.

·       Lhůta může být usnesením prodloužena nejvýše o 30 dní, je-li s ohledem na okolnosti záměru nezbytné obstarat další podklady, provést ohledání na místě nebo jedná-li se o zvlášť složitý případ.

Náležitosti žádosti o JES

Žádost o JES musí obsahovat obecné náležitosti stanovené správním řádem a zároveň všechny náležitosti stanovené jinými právními předpisy pro vydání jednotlivých správních úkonů, namísto nichž se vydává JES, viz dále.

Zvláštní náležitosti

Zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.)

·       údaje o přesném umístění a rozsahu záměru, podrobný popis technického a technologického řešení, spočívající zejména v popisu charakteru záměru, zdůvodnění umístění záměru z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, popřípadě odmítnutí, z hlediska ochrany přírody a krajiny,

·       informace o termínu zahájení provádění záměru a jeho dokončení, délce provozu a termínu případné likvidace záměru,   

·       informace o vstupech a výstupech a z nich vyplývajících předpokládaných vlivech záměru na okolní přírodu a krajinu v době provádění, provozu a případné likvidace záměru,

·       technické výkresy a mapovou dokumentaci,

·       charakteristiku stavu přírody a krajiny v dotčeném území, které budou záměrem pravděpodobně významně ovlivněny, zejména strukturu a ráz krajiny, její geomorfologii a hydrologii, ekosystémy a jejich složky, biotopy druhů, části území a druhy chráněné podle zákona o ochraně přírody a krajiny, zejména významné krajinné prvky, územní systémy ekologické stability krajiny, zvláště chráněná území, ochranná pásma zvláště chráněných území, přírodní parky, evropsky významné lokality, ptačí oblasti, ptáky nebo zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů.

·       stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody dle § 45i ZOPK, pokud záměr může samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti,

·       hodnocení vlivů zamýšleného zásahu na chráněné zájmy podle § 67 ZOPK, pokud je předmětem žádosti záměr se závažnými zásahy, které by se mohly dotknout zájmů ochrany přírody podle části druhé, třetí a páté ZOPK.

 

Zásah do významného krajinného prvku (§ 4 odst. 2)

·       výčet záměrem dotčených významných krajinných prvků registrovaných dle § 6 ZOPK,

·       výčet významných krajinných prvků uvedených v § 3 odst. 1 písm. b) ZOPK,

·       popis ekologického, geomorfologického a estetického významu dotčených VKP, způsobu a míry jejich ovlivnění záměrem.

 

Zabránění úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů (§ 5 odst. 3)

·       zhodnocení, zda záměrem může při realizaci činností dle § 5 odst. 3 ZOPK, zejména při plánování, provádění a užívání staveb či plánování a provádění terénních úprav, dojít ke zbytečnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení biotopů druhů včetně narušení migračních tras, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky,

·       návrh prostředků k zabránění škodlivých důsledků.

 

Odchylný postup při ochraně volně žijících ptáků (§ 5b odst. 1)

·       specifikace zakázané činnosti, kterou má stanovení odchylného postupu umožnit:

·     úmyslné usmrcování nebo odchyt jakýmkoliv způsobem,

·     úmyslné poškozování nebo ničení hnízd a vajec ptáků, nebo odstraňování hnízd,

·     úmyslné vyrušování těchto ptáků, zejména během rozmnožování a odchovu mláďat,

·     držení druhů ptáků, jejichž lov a odchyt jsou zakázány.

·       označení druhů a množství ptáků, na které se má odchylný postup vztahovat

·       prostředky, způsob nebo metody povolené pro odchyt,

·       důvod pro odchylný postup vycházející z § 5b odst. 1 nebo 2 ZOPK,

·       časové a místní okolnosti.

 

Povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1)

·       stručný popis umístění dřevin a situační zákres,

·       doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí,

·       písemný souhlas vlastníka pozemku s kácením, není-li vlastník žadatelem (souhlas není nutný, pokud jde o záměr, kde je zvláštním předpisem dán účel vyvlastnění),

·       specifikace dřevin, které mají být káceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin,

·       zdůvodnění žádosti v souladu s § 8 odst. 1 ZOPK; tj. závažnost důvodů pro povolení kácení ve vztahu k vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin, 

·       stanovení výše ekologické újmy vzniklé kácením (v souladu s § 83a ZOPK),

·       návrh náhradní výsadby dřevin odpovídající stanovené výši ekologické újmy, popř. návrh jiného kompenzačního opatření,

·       souhlas vlastníka pozemku s provedením náhradní výsadby ve smyslu § 9 zákona, pokud není náhradní výsadba navržena na pozemku ve vlastnictví žadatele,

·       souhlas silničního správního úřadu s kácením pro dřeviny nacházející se na silničních pozemcích.

Povolování výjimek ze zákazů ničit, poškozovat nebo upracovat jeskyně (§ 10 odst. 2)

·       úplný výčet jeskyní a s nimi souvisejících jevů na povrchu, které budou záměrem dotčeny,

·       popis, jakým způsobem budou jeskyně a jevy dotčeny.

 

Zásah do krajinného rázu (§ 12 odst. 2)

·       rozsah zásahu,

·       vizualizace zásahu z frekventovaných míst pohledu,

·       přítomnost zákonných znaků dle § 12 odst. 2 ZOPK.

 

Souhlas k činnostem v ochranném pásmu ZCHÚ (§ 37 odst. 2)

·       popis činností konaných v rámci záměru v ochranném pásmu ZCHÚ.

 

Souhlas k činnostem v ochranném pásmu památného stromu (§ 46 odst. 1)

·       identifikační údaje dotčeného památného stromu,

·       popis činností konaných v rámci záměru v ochranném pásmu památného stromu.

 

Výjimky ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů (§ 56 odst. 1)

·       druh a počet jedinců, pro které je výjimka žádána,

·       zákonné zákazy dle ustanovení § 49 odst. 1 a § 50 odst. 2, ze kterých je výjimka žádána,

·        prokázání, že záměr je realizován ve veřejném zájmu, a tento zájem převažuje nad dotčeným zájmem na ochraně přírody, nebo prokázání, že je záměr realizován v zájmu ochrany přírody, prokázání neexistence jiného uspokojivého řešení a prokázání, že povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany,

·       důvod pro povolení výjimky dle § 56 odst. 2 ZOPK:

·         v zájmu ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a ochrany přírodních stanovišť,

·         v zájmu prevence závažných škod, zejména na úrodě, dobytku, lesích, rybolovu, vodách a ostatních typech majetku,

·         v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti nebo z jiných naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního a ekonomického charakteru a důvodů s příznivými důsledky nesporného významu pro životní prostředí,

·         pro účely výzkumu a vzdělávání, opětovného osídlení určitého území populací druhu nebo opětovného vysazení v původním areálu druhu a chovu a pěstování nezbytných pro tyto účely, včetně umělého rozmnožování rostlin,

·         v případě zvláště chráněných druhů ptáků pro odchyt, držení nebo jiné využívání ptáků v malém množství.

 

Souhlas se zřízením nebo zrušením účelových komunikací, stezek a pěšin (§ 63 odst. 1)

·       výčet účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území u kterých dochází v souvislosti se záměrem k jejich zřízení nebo rušení,

·       význam zřízení/rušení komunikací, stezek a pěšin z hlediska veřejného zájmu na zachování průchodnosti krajiny,

·       přehledná mapa s vyznačením zřizovaných/rušených komunikací, stezek a pěšin.

Zákon o ochraně ZPF (334/1992 Sb.)

Souhlas o odnětím půdy ze ZPF (§ 9)

·       dočasné odnětí půdy ze ZPF

·       trvalé odnětí půdy ze ZPF

·         účel zamýšleného odnětí,

·       vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v rozsahu § 11 – 14 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu,

·       zdůvodnění, proč je navrhované řešení z hlediska ochrany ZPF, životního prostředí a ostatních zákonem chráněných veřejných zájmů nejvýhodnější,

·       prokázání jiného veřejného zájmu výrazně převažujícího nad veřejným zájmem ochrany zemědělských půd I. a II. třídy ochrany, jsou-li dotčeny (pro odnětí půdy ze ZPF v nezastavěném území při společné aplikaci    § 9 odst. 5 a § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb.,

·       údaje katastru nemovitostí o pozemcích, jichž se navrhované odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu týká, s vyznačením vlastnických, popřípadě uživatelských vztahů k dotčeným pozemkům, a dále výměry parcel nebo jejich částí a zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy, popřípadě doplněné orientačním zákresem parcel z dřívější pozemkové evidence,

·       vyjádření vlastníka zemědělské půdy, jejíž odnětí ze zemědělského půdního fondu se navrhuje, nebo jiné osoby, která je oprávněna tuto zemědělskou půdu užívat, nejedná-li se o žadatele, k navrhovanému odnětí nebo nejde-li o záměr, pro který je stanoven účel vyvlastnění zákonem, nebo nejde-li o záměr, pro který lze tuto zemědělskou půdu vyvlastnit,

·       výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu včetně postupu výpočtu podle přílohy k tomuto zákonu a včetně vstupních údajů použitých pro výpočet, nejde-li o odnětí, při kterém se odvody nestanoví,

·       plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do zemědělského půdního fondu nebo rekultivována zalesněním, zřízením vodní plochy či přírodě blízkou obnovou těžbou narušeného území,

·       předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití,

·       vyhodnocení a návrh alternativ podle § 7 odst. 1 a 2,

·       výsledky pedologického průzkumu,

·       údaje o odvodnění a závlahách,

·       údaje o protierozních opatřeních,

·       zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany,

·       informaci, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podkladem,

·       plán vhodných opatření pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině.

 

Lesní zákon (289/1995 Sb.)

Souhlas s dělením lesních pozemků (§ 12 odst. 3)

·       důvod dělení,

·       vyjádření odborného lesního hospodáře/osoby pověřené touto funkcí,

·       geometrický plán,

·       doklad o vlastnictví pozemku, nejde-li ověřit z KN,

·       souhlas spoluvlastníků pozemku(ů).

 

Souhlas s dotčením pozemků PUPFL (§ 14 odst. 2)

·       důvod dotčení,

·       zákres stavby na podkladu katastrální mapy.

 

Odnětí pozemků z PUPFL (§ 16)

·       podrobné zdůvodnění požadavku s uvedením údajů o uvažovaném použití pozemků určených k plnění funkcí lesa,

·       údaje o celkovém rozsahu pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž zábor se předpokládá, podle způsobu záboru -- trvalé nebo dočasné odnětí, trvalé nebo dočasné omezení, u dočasných záborů jeho počátek a konec,

·       údaje o dotčených pozemcích určených k plnění funkcí lesa podle katastru nemovitostí (obec, katastrální území, parcelní číslo, druh, výměra pozemku, údaje o vlastníku a nájemci pozemku),

·       snímek katastrální mapy s grafickým znázorněním požadovaného záboru, popřípadě geometrický plán,

·       údaje lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy o lesních porostech na dotčených pozemcích, včetně jejich zařazení do hospodářských souborů a kategorií lesa,

·       komplexní výpočet náhrad škod na lesních porostech a předpoklad zvýšených provozních nákladů,

·       výpočet poplatku za odnětí,

·       u dočasného záboru návrh plánu rekultivace, pokud je nezbytný,

·       územní rozhodnutí nebo stanoviska dotčených orgánů státní správy v případě, že se územní rozhodnutí nevydává, popřípadě se slučuje územní a stavební řízení,

·       vyjádření vlastníka a nájemce dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa,

·       vyjádření odborného lesního hospodáře nebo právnické či fyzické osoby pověřené touto funkcí.

 

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (100/2001 Sb.)

Závazné stanovisko k posouzení vlivů záměru na životní prostředí (§ 9a)

·       dokumentace hodnocení vlivů na životní prostředí, zpracovaná autorizovanou osobou v rozsahu a s náležitostmi podle ust. § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.,

·       mapové, obrazové a grafické přílohy,

·       stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 ZOPK,

·       referenční seznam použitých zdrojů,

·       údaje o zpracovateli dokumentace,

·       datum zpracování dokumentace.

 

Vodní zákon (254/2001 Sb.)

Souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona (§ 17 odst. 1)

·       ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry,

·       ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skladování látek v zemských dutinách, jakož i ke skladům, skládkám, popřípadě nádržím, pokud provoz uvedených staveb a skládek může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod,

·       ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích, § 67 vodního zákona tím není dotčen,

·       ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku,

·       ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů,

·       k úložným místům pro nakládání s těžebním odpadem nebo k rozhodnutí o povinnosti shromažďovat a upravovat znečištěnou vodu a průsaky podle jiného právního předpisu,

·       k vrtům pro využívání energetického potenciálu podzemních vod, z nichž se neodebírá nebo nečerpá podzemní voda,

·       k ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur podle jiného právního předpisu,

·       ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody nebo pro vrty pro využívání energetického potenciálu podzemních vod.

V případě záměru týkající se vodního toku:

·       název vodního toku,

·       ID vodního toku,

·       situace širších vztahů místa zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti a jeho okolí, schematicky zakreslená do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1:10 000 až 1:50 000,

·       kopie katastrální mapy území, jehož se souhlas týká, s popisem a zakreslením místa stavby, zařízení nebo činnosti,

·       dokumentace zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti, včetně odborného posouzení jejich vlivu na odtokové poměry, pokud mohou být dotčeny,

·       stanovisko správce povodí k předkládanému záměru stavby, zařízení nebo činnosti, včetně ověření orientační polohy místa činnosti v souřadnicích X, Y určených v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální s výjimkou staveb nebo činností podle § 17 odst. 1 písm. g) a i) vodního zákona pro potřeby jednotlivých osob (domácností),

·       vyjádření příslušného správce vodního toku k předkládanému záměru stavby, zařízení nebo činnosti, jde-li o záměr související s tímto vodním tokem,

·       vyjádření příslušného správce vodního toku k předkládanému záměru stavby, zařízení nebo činnosti, jde-li o záměr související s tímto vodním tokem,

·       výčet a druh chráněných území a ochranných pásem stanovených podle zvláštních právních předpisů, pokud by mohly být činnostmi, stavbami nebo zařízeními dotčeny,

·       projekt geologických prací podle zákona o geologických pracích v případě udělení souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. i) vodního zákona, který vedle údajů uvedených v § 5 odst. 1 vyhlášky o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek obsahuje i popis předpokládaných účinků projektovaných geologických prací na okolí.

 

Zákon o ochraně ovzduší (201/2012 Sb.)

Závazné stanovisko k povolení záměru obsahující vyjmenovaný stacionární zdroj (§ 11 odst. 2 písm. b)

·       návrh kompenzačních opatření, je-li to relevantní - § 11 odst. 6,

·       odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou podle § 32 odst. 1 písm. d) - § 11 odst.7 (z této povinnosti jsou v ustanovení stanoveny výjimky),

·       rozptylová studie pro znečišťující látky, které mají stanoven imisní limit v bodech 1 až 3 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, zpracovaná autorizovanou osobou podle § 32 odst. 1 písm. e) - § 11 odst. 8 (z této povinnosti jsou v ustanovení stanoveny výjimky),

·       odůvodněné posouzení splnění následujících podmínek: a) jsou dostupná vhodná úložiště oxidu uhličitého, b) je technicky a ekonomicky proveditelná stavba přepravního zařízení a c) je technicky a ekonomicky proveditelné dodatečné vybavení zařízením pro zachytávání oxidu uhličitého - § 11 odst. 9.

 

Závazné stanovisko k povolení záměru dálnice a silnice I. třídy v zastavěném území či parkoviště s kapacitou nad 500 míst (§ 11 odst. 2 písm. d)

·       návrh kompenzačních opatření, je-li to relevantní - § 11 odst. 6,

·       rozptylová studie pro znečišťující látky, které mají stanoven imisní limit v bodech 1 až 3 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, zpracovaná autorizovanou osobou podle § 32 odst. 1 písm. e) - § 11      odst. 8.

 

Zákon o odpadech (541/2020 Sb.)

Stanovisko k terénním úpravám a odstranění stavby (§ 146 odst. 3 písm. a)

TERÉNNÍ ÚPRAVY

·       informace o přemisťovaných materiálech, zeminy vytěžené v rámci záměru a použité ve svém přirozeném stavu pro účely stavby – množství v m3,                                                                                                                                                         

·       informace o matriálech vstupujících do záměru, množství a původ jednotlivých vedlejších produktů (výkopových zemin), které mají být využity,

·       dokumentace stavby, ze které budou tyto vedlejší produkty (výkopové zeminy) pocházet,

·       množství, popis a původ jednotlivých stavebních výrobků, které přestaly být odpadem a mají být použity,

·       dokumentace dle § 83 vyhlášky 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady,

·       množství, popis a původ jednotlivých odpadů, které mají být využity,

·       odborný posudek hodnocení rizika ukládání odpadů na povrchu terénu podle § 6 odst. 6 věty první vyhlášky č. 273/2021 Sb. při využití odpadů v rámci záměru v množství přesahujícím 1000 tun,         

·       množství jednotlivých vedlejších produktů (výkopových zemin), které se nestaly odpadem a které mají být využity,

·       dokumentace stavby/záměru, kde budou tyto vedlejší produkty (výkopové zeminy) použity,

·       množství a popis odpadů získaných v rámci záměru.

 

 

ODSTRANĚNÍ STAVBY

·       množství a popis jednotlivých stavebních výrobků, které se nestaly odpadem, získaných v rámci záměru,

·       množství a popis jednotlivých odpadů získaných v rámci záměru.

 

Vyjádření ke zřízení zařízení určeného pro nakládání s odpady (§ 146 odst. 3 písm. c)

·       označení a adresa provozovny, která je/bude zařízením určeným pro nakládání s odpady,

·       vymezení činnosti podle katalogu činností, dle přílohy č. 2 zákona č. 541/2020 Sb.,

·       název a popis technologického postupu nakládání s odpadem v zařízení,

·       seznam druhů a kategorie odpadů dle Kategorie odpadů, vstupujících a vystupujících ze zařízení,

·       popis výrobků vystupujících ze zařízení, jsou-li v zařízení vyráběny,

·       popis přístupových tras k zařízení ve vztahu k jednotlivým druhům dopravy odpadů do stacionárního zařízení 

·       kapacitní údaje zařízení:

·     roční celková kapacita,

·     roční celková zpracovatelská kapacita,

·     denní zpracovatelská kapacita.

·       způsob soustřeďování odpadů v zařízení,

·       návrh monitoringu vlivů provozu zařízení na okolní životní prostředí a zdraví lidí, odpovídající typu zařízení a druhu a kategorii odpadů.