Přejít k hlavnímu obsahu

Obnova mokřadu Klokočínské louky

Obnova mokřadu Klokočínské louky

tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. Jihočeský kraj je vlastník pozemků a správce přírodní památky Klokočínské louky.

Celkové způsobilé výdaje: 23 424 048,- Kč
Dotace EU: 
23 424 048,- Kč 
Příjemce dotace: REVITA CZ o.p.s.
Zhotovitel: HYDRO&KOV s.r.o.

Zahájení projektu 1. 9. 2021
Plánované ukončení 31. 12. 2023

Účel stavby spočívá především v zájmu ochrany přírody, hnízdění chráněných druhů vodního ptactva, rozmnožování a přezimování obojživelníků a sukcesi zejména chráněné mokřadní a vodní flóry. 

Celkové stavební řešení

Tůň T1 bude vyhloubena na holině obklopené lužním porostem. Zemní práce spočívají v odtěžení, odvodnění a odtransportování zeminy na konečné úložiště. Odtěžování bude prováděno podle jednotlivých příčných profilů a dno tůně bude po dokončené těžbě urovnáno do požadovaného sklonu. Tůně T2 – T5 budou plnit doplňkovou funkci k managementu bezkolencových luk. Na levý okraj tůní navazují křoviny složené převážně z náletových olšin s vrbou křehkou, vrbou popelavou a vrbou jívou, které bude nutné částečně odstranit. Odtěžování zeminy bude prováděno podle jednotlivých příčných profilů a dno tůní bude po dokončené těžbě urovnáno do požadovaného sklonu. V případě značného zamokření půdního profilu se předpokládá, že bahno nevhodné k okamžitému transportu bude dočasně deponováno na místě vzniku. Vlastní finální transport bahna proběhne až po jeho odvodnění.