Přejít k hlavnímu obsahu

Odpady

ODPADY

Kontaktní osoba: Ing. Lukáš Klíma, email:klima2@kraj-jihocesky.cz; tel: +420 386 720 713

Množství odpadu v dnešní době neustále roste, jak se zvyšuje životní úroveň obyvatel.

Komunální odpad je dnes tvořen hlavně obaly od potravin a spotřebního zboží. Odpad, který je bez vytřídění vyhozen do kontejneru na směsný komunální odpad již nelze žádným způsobem využít a končí na skládkách, které mají ovšem omezenou kapacitu. Ať člověk dělá cokoliv, produkuje odpady. O tom, zda dáme nový život odpadu, který vyhazujeme, rozhodujeme právě my. Kam námi vytříděný odpad dále putuje a co se s ním vlastně děje?

Sdělení pro provozovatele skládek v Jihočeském kraji k asfaltové vyhlášce  

V rámci metodického vedení vydává KÚ pro všechny provozovatele skládek na území Jihočeského kraje následující sdělení k vyhlášce č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem:  

Dle Nařízení komise EU č. 1357/2014, které nahradilo přílohu č. III směrnice 2008/98/ES  obsahuje seznam vlastností odpadů, které je činí nebezpečným. Klasifikaci odpadu z hlediska jeho nebezpečnosti je třeba znát při hodnocení nebezpečných vlastností odpadu. V případě nebezpečných vlastností HP4 (dráždivé),  HP5 (zdraví škodlivé), HP6 (toxické), HP11 (mutagenní) a HP14 (ekotoxické) je obsah PAU v množství do 0,1%.

Na základě výše uvedené skutečnosti, vyplývající z předmětného nařízení komise EU při celkovém obsahu PAU do 1000 mg/kg suš. znovuzískané asfaltové  směsi  může být i kvalitativní  třída  ZAS-T4  zařazená  jako  ostatní odpad, tedy 17 03 02 asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 kategorie O. To znamená, že odpadní asfaltová směs kvalitativní třídy ZAS-T4 může být uložena na skládku ostatního odpadu. Nesmí však být překročen obsah benzo(a(pyrenu 50 mg/kg sušiny (hodnota vyplývá z nové asfaltové vyhlášky č. 130/2016 Sb.).   

Odpadní asfaltová směs je vždy nebezpečným odpadem při obsahu PAU nad 1000 mg/kg suš. nebo při obsahu nad 50 mg/kg suš. benzo(a)pyrenu.