Přejít k hlavnímu obsahu

Role krajského úřadu v oblasti ochrany ovzduší

Role krajského úřadu v oblasti ochrany ovzduší

Orgány ochrany ovzduší a jejich kompetence stanovuje zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Orgány ochrany ovzduší jsou:

 • Ministerstvo životního prostředí
 • Ministerstvo zdravotnictví  
 • Česká inspekce životního prostředí  
 • Česká obchodní inspekce 
 • celní úřady 
 • krajské úřady 
 • obecní úřady obcí s rozšířenou působností 
 • obce 
 • Ministerstvo zemědělství 

 

 

Kompetence krajského úřadu v přenesené působnosti

 • vydává stanovisko k územnímu plánu a regulačnímu plánu obce v průběhu jeho pořizování.
 • vydává závazné stanovisko k umístění a k provedení stavby stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2. zákona, k řízením podle jiného právního předpisu
 • vydává povolení a změny povolení provozu stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2. zákona
 • může stanovit zpřísněné specifické emisní limity v povolení provozu stacionárním zdrojům za účelem snižování úrovně znečišťování
 • rozhoduje o způsobu zjišťování emisí výpočtem v případech, kdy měřením nelze zjistit skutečnou úroveň znečišťování nebo u vybraných zdrojů
 • rozhoduje o poplatku za znečišťování ovzduší u stacionárních zdrojů provozovny, u které celková výše poplatku přesáhla částku 50 000,- Kč
 • v případě pochyb vydává vyjádření o předložení/nepředložení rozptylové studie
 • ukládá plnění kompenzačních opatření ke snížení emisí u stávajících zdrojů znečišťování ovzduší nebo jiná opatření zajišťující snížení úrovně znečištění
 • stanovuje emisní stropy pro stacionární zdroj nebo provozovnu v povolení provozu
 • stanovuje zvláštní podmínky provozu zdroje v případě překročení regulační prahové hodnoty
 • přezkoumává rozhodnutí vydaná orgány obce v řízení podle zvláštních zákonů
 • provádí dozor na úseku ochrany ovzduší ve své územní působnosti
 • spolupracuje s ministerstvem na krajském programu zlepšování kvality ovzduší
 • zpracovává časový plán provádění opatření uložené v programu PZKO
 • poskytuje metodickou pomoc obecním úřadům
 • zpřístupňuje informace na základě zákona, informuje veřejnost, pokud v zóně dojde k překročení informativní prahové hodnoty, varovné prahové hodnoty nebo regulační prahové hodnoty

 

Krajský úřad Jihočeského kraje v přenesené působnosti vydává ročně přibližně 160 rozhodnutí o povolení provozu stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, či změn povolení provozu zdroje a přibližně 60 závazných stanovisek k umístění a provedení stavby stacionárních zdrojů. Jde zejména o povolení vydaná zemědělským chovům, zdrojům v oblasti energetiky a technologickým zdrojům jako jsou lakovny, tiskárny, kompostárny, zdroje spadající do oblasti dřevozpracujícího průmyslu, mobilní recyklační linky, betonárny, obalovny, kamenolomy apod.

Bez těchto závazných stanovisek a rozhodnutí nesmí stavební úřad vydat územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační souhlas nebo rozhodnutí zkušebního provozu. Jejich součástí jsou podmínky ochrany ovzduší, které jsou pro stavební úřady závazné.

Dále krajský úřad vydává ročně přibližně 40 platebních výměrů provozovatelům stacionárních zdrojů za znečišťování ovzduší v případě, kdy celková výše poplatku za provozovnu přesáhne částku 50 000 Kč. Výnos z poplatků je z 25 % příjmem kraje, jenž ze zákona může být použit jen na financování opatření v oblasti ochrany životního prostředí. Krajský úřad Jihočeského kraje preferuje vracet tyto prostředky do oblasti ochrany ovzduší, zejména na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva v lokálních topeništích.