Přejít k hlavnímu obsahu

Směsný komunální odpad

KOMUNÁLNÍ ODPAD

pojem vymezen § 11 (2) a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech - směsný a tříděný odpad z domácností, zejména papír a lepenka, sklo plasty, biologický odpad, dřevo, textil, obaly, odpadní elektrická a elektronická zařízení, odpadní baterie a akumulátory, a objemný odpad, zejména matrace a nábytek, a dále směsný odpad a tříděný odpad a tříděný odpad z jiných zdrojů, pokud je co do povahy a složení podobný odpadu z domácností; komunální odpad nezahrnuje odpad z výroby, zemědělství, lesnictví, rybolovu, septiků, kanalizační sítě a čistíren a odpadních vod, včetně kalů, vozidla na konci životnosti ani stavební a demoliční odpad. 

Směsný komunální odpad, který zbyde po vytřídění všech recyklovatelných složek, je u nás většinou odvezen na skládky.

Skládky se rozdělují do 3 skupin:

  • skládky inertního odpadu,
  • skládky ostatního odpadu,
  • skládky nebezpečného odpadu.

Jednou z dalších možností využití směsného komunálního odpadu je jeho energetické využití v zařízení ZEVO.

 

Skládka Želeč                                                                             zdroj: http://taborcz.eu/skladka-zelec/d-3823