Přejít k hlavnímu obsahu

Rybářské revíry

rybářské revíry

Rekreační rybářství představuje všechny formy rybolovu, které nemají komerční charakter a dále činnosti, které s rekreačním rybolovem jakkoliv souvisejí. Zájem veřejnosti o rekreační rybářství trvale roste a ve volných vodách jej lze v současnosti považovat za dominující formu rybářství (v Evropě se této aktivitě věnuje cca 25 mil. obyvatel). Na území Jihočeského kraje je rekreační rybářství realizováno především prostřednictvím Českého rybářského svazu. Rybolov pro zábavu je doprovázen preferencemi určitého způsobu lovu, či specializací na některé druhy ryb (typicky kapr nebo pstruh). Úbytek ryb vlivem lovu se každoročně vynahrazuje tzv. zarybňováním revírů, přičemž počet objem vysazovaných ryb trvale roste. Silně diskutovaný je dopad rybožravých predátorů na obsádky rybářských revírů. Nejvíce sporů mezi ochranou přírody a rybáři vzbuzují především rostoucí populace kormorána velkého (Phalacrocorax carbo), které dovedou místně zcela zdecimovat rybí populace a způsobit tak nemalé hospodářské ztráty.

Rekreační rybářství přes nesporné pozitivní stránky (ekonomický přínos, relaxace, sepjetí člověka s přírodou) sebou přináší i jistá rizika ve vztahu k cílům ochrany přírody. Zejména jde o významné riziko narušení přirozené biodiverzity ve vodních tocích vlivem nesprávného zarybňování a nebezpečí introdukce nepůvodních druhů, genotypů, nemocí a parazitů. Pro nastavení správného managementu je tak zcela nezbytná trvalá spolupráce orgánů statní správy, subjektů věnujícím se rekreačnímu rybolovu a výzkumných institucí.