Přejít k hlavnímu obsahu

Legislativa

LEGISLATIVA

  • Zákon  ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
  • Vyhláška  MŽP č. 13/1994  , kterou se upravují některé podrobnosti  ochrany ZPF
  • Vyhláška MŽP a MZe č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě
  • Vyhláška MŽP č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany
  • Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)
  • Vyhláška č. 153/2016 Sb., o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy a o  změně vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF
  • Vyhláška č. 17/2009 Sb. ,o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě
  • Metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí ČR  ze dne 1.10.1996  č.j.  OOLP/1067/96  k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu  ( Věstník MŽP, ročník 1996, částka 4)

Online na: Sbírka zákonů