Přejít k hlavnímu obsahu

InovaMan – Inovativní metody managementu stojatých povrchových vod

InovaMan – Inovativní metody managementu stojatých povrchových vod

Název programu: Operační program Jan Amos Komenský ITI Českobudějovické aglomerace

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

 

 

V rámci Jihočeského kraje je klíčovým zdrojem surové vody údolní nádrž Římov, která zásobuje pitnou vodou přibližně 350 tisíc obyvatel tohoto regionu. Hydrobiologický ústav Biologického centra AV ČR, v.v.i. dlouhodobě spolupracuje s Povodím Vltavy, s.p. a Jihočeským vodárenským svazem na monitoringu a zlepšování kvality vody tohoto povrchového zdroje, nicméně v současnosti se jasně ukazuje potřeba tuto spolupráci dále prohlubovat vzhledem ke skutečnosti, že se kvalita vody v nádrži stále zhoršuje.

 

Věcné zaměření projektu:

 

Hlavním cílem projektu je minimalizovat negativní dopady znečištění a extrémních projevů počasí zhoršujících kvalitu surové pitné vody s využitím modernizace biomanipulačních postupů.

 

Cíle projektu budou realizovány následujícími aktivitami:

 

·   Rozšíření stávajícího monitoringu fyzikálně-chemických relevantních pro posouzení kvality surové vody pomocí instalace nové měřící stanice pro detailní měření vertikálních profilů umožňující online sdílení dat.

·   Kvantitativní a kvalitativní posouzení prostorové heterogenity nádrže s cílem určit faktory ovlivňující samočistící procesy v podélném a vertikálním profilu nádrže.

·   S využitím existujících dlouhodobých časových řad, inovovaného monitoringu a detailního ad-hoc měření identifikovat vliv extrémních projevů počasí na procesy v nádrži s cílem aktualizovat stávající systém sledování kvality vody, který bude pružně reagovat na mimořádné události (např. nenadálé výkyvy počasí, havárie apod.).

·    Na základě kombinace existujících a nově pořízených datových souborů vytvořit modelové scénáře pro predikci dlouhodobých změn kvality vody v nádrži.

·   Odhalit příčiny kolísavého doplňku dravých druhů ryb s rozdílnými reprodukčními strategiemi a omezit jejich dopady pomocí adaptivních managementových strategií.

·  Ověřit efektivnost inovativních metod podpory přirozeného rozmnožování hlavních druhů dravých ryb v podmínkách nádrže bez plnohodnotně vyvinuté litorální zóny.

·    Zjistit dopady ontogenetických změn v potravních preferencích a potravní plasticity, výběrovosti a překryvů jednotlivých druhů dravých ryb s odlišným způsobem lovu kořisti na vnitro a mezidruhové interakce.

·    Odhalit habitatové preference dravých druhů ryb a odhalit vliv personality na chování dravých druhů ryb a dopady na nádržový ekosystém.

·    Zjistit dopady nelegálního rybolovu a rybožravých predátorů na populace dravých druhů ryb.

·    Zvýšit přesnost kvalitativně-kvantitativních metod odhadu a způsobů hodnocení ekologického stavu rybích společenstev.

 

 

Partneři projektu a jejich zapojení:

·  Hydrobiologický ústav Biologického centra AV ČR, v.v.i. (nositel projektu) bude provádět výzkum a experimenty a bude zodpovědný za dlouhodobý sběr dat, jejich analýzy a vyhodnocení;

·  Povodí Vltavy, s.p. zajistí přístup k vodárenské nádrži Římov, poskytne část technického personálu pro odběry, zpřesní rozsah sledování dat ve vztahu k normám jakosti surové pitné vody, určí profily sledování dat v hrázové oblasti ve vztahu k místům odběru surové vody na úpravnu vody, ověří proveditelnost navrhovaných postupů ve vztahu k manipulačnímu řádu nádrže;

·   Jihočeská vodárenská společnost zpřesní rozsah sledování dat ve vztahu k normám jakosti pitné vody, zajistí sledování změn kvality surové pitné vody přicházející na úpravnu vody;

·   Jihočeský kraj bude koordinovat a zajišťovat komunikaci ve vztahu k dalším dotčeným subjektům, zejména směrem k veřejné správě a dalším úřadům. Řešitelům projektu zajistí odbornou podporu v oblasti dotčené legislativy. Dílčí výstupy projektu bude přenášet do dalších řešených studií (Orlík, Lipno a popř. další) a bude se podílet na přípravě navazujícího projektu, jehož cílem bude identifikace zdrojů znečištění v povodí VN Římov a zpracování návrhů na eliminaci nebo zmírnění jejich dopadů na kvalitu vody. V tomto směru zajistí koordinací jednání zejména se subjekty hospodařícími v dotčené oblasti.

 

Všichni zúčastnění partneři budou sdílet data a postupy jejich zpracování a vyhodnocení, vzájemně si vyměňovat informace a
požadavky, flexibilně reagovat na aktuální potřeby společnosti a podílet se na prioritách zaměření projektu.