Přejít k hlavnímu obsahu

Základní informace

ZÁKLADNÍ INFORMACE O JEDNOTNÉM ENVIRONMENTÁLNÍM STANOVISKU

Jednotné environmentální stanovisko (dále jen „JES“) zavádí zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZJES“). Jedná se o nástroj procesní integrace státní správy v oblasti ochrany životního prostředí. Vydává se ve formě závazného stanoviska podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a to pro všechny záměry povolované podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „StZ“) a další záměry, které podléhají posouzení vlivů na životní prostředí a následně jsou povolovány podle jiného než stavebního zákona. 

Jednotné environmentální stanovisko se vydává namísto až 26 správních úkonů obsažených v 9 různých zákonech z oblasti životního prostředí (a nadto v zákoně o pohřebnictví), které mají podle platné a účinné právní úpravy většinou podobu závazného stanoviska, v některých případech však i rozhodnutí či vyjádření. Platnost JES je 5 let od jeho vydání a lze ji opakovaně prodlužovat, pokud nedojde ke změně okolností rozhodných pro vydání. 

Do JES nejsou integrovány správní úkony vydávané orgány ochrany přírody ve zvláště chráněných územích, v evropsky významných lokalitách a v ptačích oblastech. V těchto nejcennějších územích ochrany přírody (v nichž vykonávají státní správu i management speciální orgány ochrany přírody) je pro účely povolení záměru nezbytné společné rozhodnutí příslušného orgánu ochrany přírody, tj. Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (v CHKO, NPR a NPP), správ národních parků (v NP) a krajských úřadů (v PR, PP a EVL a PO mimo ZCHÚ). V tomto rozhodnutí jsou na území národních parků nově zahrnuty i otázky ochrany zemědělské půdy a lesa. K tomu, aby záměr podléhal vydání společného rozhodnutí, postačí, nachází-li se ve zvláště chráněném území, evropsky významné lokalitě nebo ptačí oblasti jakákoliv jeho část.