Přejít k hlavnímu obsahu

Zajímavosti o rybaření

ZAJÍMAVOSTI O RYBAŘENÍ

MISTROVSTVÍ SVĚTA V MUŠKAŘENÍ

V letošním roce proběhne v našem kraji 3. Mistrovství světa v muškaření žen, 9. Mistrovství světa v muškaření veteránů a 21. Mistrovství světa v muškaření juniorů. Bližší informace jsou uvedeny na stránkách www.ffch.cz

 

                         

 

 

DOTAČNÍ POLITIKA KRAJŮ PODPORUJE VYSAZOVÁNÍ RYB V TEKOUCÍCH VODÁCH

Za příklad pomoci krajů rybářům může sloužit dotační program Jihočeského kraje – Rozvoj venkova a krajiny – 2, chov ryb ve vodních tocích. Krajem vyčleněné finanční prostředky čerpají z tohoto programu především místní organizace ČRS, které svou činnost vyvíjejí na území jižních Čech. Ty z tohoto zdroje podpory kryjí výdaje spojené se zarybňováním tekoucích vod původními druhy ryb. Tak třeba místní organizace ČRS v Písku může díky získané dotaci od kraje po celý rok vysazovat do svých rybářských revírů tisíce ryb. Jen v loňském roce do nich písečtí rybáři vysadili 2000 kusů ročka lipana podhorního, 4000 kusů násady candáta obecného, 3000 kusů parmy říční, 2000 kusů ročka podoustve říční, 2000 ks ostroretky stěhovavé a 3000 ks jelce tlouště. Vysazování probíhalo od jara do podzimu. Na jaře byl vysazen lipan v lokalitách Sudoměř, Kestřany a Zátaví, ve stejném období byla rozvezena parma po celém revíru Otava 1, Otava 2 a Blanice Vodňanská 1. V létě byl do revírů ve dvou vlnách vysazen candát a konečně v říjnu došlo k vysazení zbytku reofilních druhů ryb, a to rovnoměrně do všech rybářských revírů v užívání MO ČRS v Písku. Podobně budou písečtí rybáři s podporou dotace od Jihočeského kraje vysazovat ryby i v letošním roce. (Zdroj: prazske.zelenenoviny.cz, 21.3.2022, doplněno autorem Střípků).

 

VODNÍ EKOSYSTÉMY A JEJICH FUNKCE

Vodní nebo též aquatické ekosystémy jsou ekosystémy, jejichž hlavní složku tvoří voda. Obecně je lze rozdělit na ekosystémy vod tekoucích a stojatých. Tekoucí vody v krajině představují specifické životní prostředí pro nepřeberné množství rostlinných i živočišných druhů. Složení společenstev vodních toků je nutně ovlivňováno mnoha faktory – např. velikost toku, teplota vod, kolísavost průtoku, rychlost proudění, pH, obsah živin atd. Vzhledem k neustálému proudění mají oproti stojatým vodám vyšší samočistící schopnost ve spojení s intenzivnějším okysličováním. Pro mnoho druhů fungují vodní toky i jako důležité migrační trasy v krajině.

Existence mnoha cenných ekosystémů je úzce provázána s vodními toky, respektive s jejich periodickým rozlivem. Typicky se jedná o lužní lesy či údolní nivy, k jejichž zachování je nutné zamezit nevhodné regulaci vodních toků. Stojaté vody v rámci Jihočeského kraje reprezentují zejména rybníky a vodní nádrže. Přirozená jezera se nacházejí pouze na Šumavě. Do stojatých vod lze zařadit i ekosystémy silně ovlivněné vodou jako jsou mokřady, či rašeliniště. Podobně jako v případě tekoucích vod je složení společenstev silně ovlivňováno mnoha faktory. V případě rybníků je rozhodujícím faktorem určujícím míru biodiverzity způsob hospodaření (extenzivní vs. intenzivní). Při správném managementu mohou rybníky plnit nejen svou produkční funkci, ale zabezpečovat i mnoho funkcí ekologických.

Záznam přednášky "Příběh lipenského candáta", přednáší prof. RNDr. Jan Kubečka, CSc.