Přejít k hlavnímu obsahu

Adresář poskytovatelů služeb EVVO

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SLUŽEB EVVO v Jihočeském kraji*

* V adresáři nejsou uvedeny kontakty na školy Jihočeského kraje. Přehled škol lze nalézt na stránkách www.kraj-jihocesky.cz
K = organizace je členem krajské sítě environmentálních center Krasec
Poslední aktualizace k 6. 12. 2023

Nestátní neziskové organizace

 
  Název Popis činnosti Město Adresa tel. email www okres
  ALKA Wildlife, o.p.s. Poskytují služby ve formě realizace výzkumných projektů v oblasti biologie, ekologie a ochrany volně žijících živočichů, zpracovávání odborných analýz, studií, stanovisek a inventarizačních průzkumů týkajících se volně žijících živočichů, informační podpora rozhodování v oblasti ochrany volně žijících druhů živočichů a ochrany biodiverzity, vedení odborných prací studentů středních a vysokých škol v oblasti ekologie živočichů, vzdělávání, osvěta a práce s veřejností v oblasti ekologie živočichů, ochrany volně žijících druhů zvířat a ochrany biodiverzity, vývoj, testování a realizace opatření v oblasti managementu druhů a krajiny, zpracování koncepčních dokumentů v ochraně přírody, pořádání konferencí, pracovních setkání, výukových programů a přednášek.  Peč Lidéřovice 62, 380 01 606 598 903 katerina.polednikova@alkawildlife.eu www.alkawildlife.eu Jindřichův Hradec
  Apicentrum  Nabízí  exkurze v Naučném včelíně, odborné přednášky a semináře, pomoc nejen začínajím včelařům Protivín Palackého 532, 39811 Protivín 730 686 536 info@apicentrum.cz www.apicentrum.cz Písek
  Arnika Pobočka Arniky v Českých Budějovicích je od svého vzniku orientována  především na spolupráci s programem Toxické látky a odpady. Zabývá se omezováním znečištění životního prostředí regionu, odpady a nahrazováním škodlivého PVC tam, kde existují ekologicky šetrnější alternativy. Věnuje se také zdravotnictví, péči o děti a balení potravin, oblastem, u nichž existuje velké riziko uvolňování látek škodlivých lidskému zdraví. Pokouší se zasadit o efektivní a udržitelné odpadové hospodářství Českých Budějovic. Účastní se správních řízení, spolupracuje s veřejnými institucemi, pořádá výstavy a přednášky. České Budějovice Fráni Šrámka 35, 370 04 777266386, 774406825 ceskebudejovice@arnika.org, jitka.strakova@arnika.org www.arnika.org České Budějovice
  BIOREGIO z.s. Pracují prostřednictvím ekologicé výchovy a osvěty, spoluprací s místními obcemi, sousedním Rakouským mikroregionem, prací s dětmi a mládeží. Vlastní projekty zaměřují na praktickou ochranu přírody, ekologickou výchovu, výsadby a ochranu původních druhů a odrůd dřevin a rostlin, propagaci ekologického zemědělství a biopotravin jako nástroje ochrany ekologické stability krajiny. Pomáhají zpracovávat a realizovat projekty v regionu zaměřené na jeho udržitelný rozvoj.  Dešná u Dačic Dešná u Dačic 84, 378 73 775 909 947 info@bioregio.cz www.bioregio.cz Dačice
  BuďSob - Jižní Čechy Diskusní skupina "LOKÁLNÍ SOBĚSTAČNOST" pro neformální setkání lidí s různými zájmy (o přírodu, ekologii, politiku, výchovu dětí, duchovno...), které spojuje úcta k morálním hodnotám a kteří sledují společné cíle, jako jsou posílení lokální soudržnosti a soběstačnosti (v oblasti potravin, služeb, energie, vzdělávání...), podpora lidí v regionu navzájem, jejich vzájemné propojení  a
informovanost, vytvoření možnosti pro navazování a udržování kontaktů pro přímou nebo online výměnu produktů a zkušeností mezi lidmi, navazování a udržování kontaktů s podobně zaměřenými organizacemi v rámci ČR i mimo ní.
To probíhá formou síťování lidí, kteří mají chuť vědomě podporovat a pracovat na zušlechťování místa, kde žij a shromažďováním informací týkajících se uvedených témat, sdílení těchto informací a usnadnění jejich předávání. Kromě setkávání a diskusíe na virtuální úrovni realizují i pravidelná setkávání "naživo". 
České Budějovice     budsob@budsob.cz www.budsob.cz České Budějovice
K Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Pořádání besed, seminářů na téma příroda, energetika, přírodovědné vycházky, monitoringy, spolupráce např. s těžaři atd. Cílovou skupinou jsou děti, veřejnost, odborná veřejnost, politici.  České Budějovice Fráni Šrámka 35, 370 01 384 971 930, 602 282 399 calla@calla.cz www.calla.cz České Budějovice
K CEGV Cassiopeia, ZČ HB Forest  Realizují výukové programy pro mateřské, základní i střední školy (krátké i pobytové, v ekocentru, ve školách, v přírodě), další vzdělávací programy pro děti (Záhony pro školky), vzdělávací akce pro pedagogy (krajské konference EVVO, semináře, workshopy, exkurze aj.), volnočasové aktivity (cykly jednorázových akcí pro děti v přírodní zahradě ekocentra i jinde, příležitostnř realizují přednášky, semináře, workshopy pro dospělé, terénní poznávací hry), koordinují dlouhodobé vzdělávací programy se širší působností (Ekoškola, Škola pro udržitelný život, MRKEV, MRKVIČKA) v Jč kraji,  a tvoří vzdělávací pomůcky a publikace.    České Budějovice Jizerská 4, 370 11 385 520 951, 725 515 994 info@cegv-cassiopeia.cz https://ekocentrumcb.cz/ České Budějovice
K Český nadační fond pro vydru V oblasti EVVO realizují vzdělávací programy o zvířatech a se zvířaty pro školky a školy, provozují Třeboňskou přírodní učebnu (veřejně přístupná vzdělávací přírodní zahrada), pořádají příměstské tábory a mezinárodní dobrovolnické workcampy, vedou dětské kroužky při  záchranné stanici pro živočichy, pořádají osvětové akce (Oslavy Dne Země pro školy, besedy, přednášky a zážitkové vycházky pro veřejnost, aj.) a osvětové putovní výstavy. Třeboň P.O.BOX 53, Jateční 311, 379 01 384 722 088 vydry@vydry.org www.vydry.org Jindřichův Hradec
K Ekocentrum Budař, o.s. Realizují programy zaměřené na rozšíření znalostí a dovedností ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Aktivity jsou uzpůsobeny tak, aby se účastníci programů učili především prožitkem, aby sami hledali odpovědi na otázky z různých okruhů environmentální problematiky a vnímali významné souvislosti. Účastníci jsou vedeni k rozvíjení tvořivosti, smyslového vnímání, empatie i estetického cítění. Programy jsou zaměřeny na doplnění teoretických znalostí ze školy o praktickou výuku. jsou určeny především pro MŠ a ZŠ. Spolupracují se Zážitkovým parkem ZEMĚRÁJ.  Kovářov Kovářov 200, 398 55 702 579 400, 702 542 054 info@ekocentrum-budar.cz www.ekocentrum-budar.cz Písek
  Ekocentrum Makov (při ZO ČSOP Makov) Ekocentrum se zabývá praktickou osvětovou činností dětí a mládeže. Pro svou práci využívá především expoziční areál záchranné stanice a novou dřevostavbu ekocentra. Písek Nová Ves 10, 397 01 Čížová 732 239 960 csop.makov@gmail.com www.makov.cz Písek
  Ekocentrum Strakonice (při ZO ČSOP Strakonice) Ekocentrum pořádá přednášky pro veřejnost ve spolupráci se Šmidingerovou knihovnou. Strakonice Zámek 1, 386 01 721 658 244 posta@csop-strakonice.net www.csop-strakonice.net Strakonice
K Ekocentrum Šípek (při ZO ČSOP Šípek) Ekocentrum systematicky pracuje s kolektivem dětí a mládeže, pořádá tábor. Český Krumlov 5.května 251, 381 01 721 179 755     Český Krumlov
K EkoWATT – centrum pro obnovitelnézdroje a úspory energie Poskytují ekologické poradenství (energie, stavby) pro širokou veřejnost, realizují přednášky pro školy a akce pro veřejnost. České Budějovice Žižkova 1, 370 01 774 697 901 cb@ekowatt.cz www.ekowatt.cz České Budějovice
K Energy Centre České Budějovice (ECČB), z.s. Poskytují poradenství v oblasti efektivního využívání energie, výstavby a rekonstrukce domů, nízkoenergetických a pasivních domů, vytápění, obnovitelných zdrojů a dotací. Zpracovávají PENB a energetické posudky, energetické auditů, studie a analýzy. Pořádají semináře, konference, workshopy a další vzdělávací akce a exkurze do Horního Rakouska. Vydávají informační brožury.  České Budějovice Nám. Přemysla Otakara II. 87/25 387 312 580, 773 124 580  eccb@eccb.cz www.eccb.cz České Budějovice
  Gengel, o.p.s. Usilují o uchování starých, krajových, rodinných a podobných odrůd jako kulturního dědictví. Ve spolupráci s dalšími dobrovolnými uchovateli nabízí tyto odrůdy veřejnosti. Trhové Sviny Veselka 52, 374 01 386 321 617   http://gengel.cz/ České Budějovice
  Hamerský potok Zabývají se ochranou krajiny a přírody především v povodí Hamerského potoka, realizují environmentální osvětu dětí i dospělých. Jindřichův Hradec Nežárecká 103/IV, 377 01    info@hamerskypotok.cz www.hamerskypotok.cz Jindřichův Hradec
K Hnutí DUHA Prosazují zdravé prostředí pro život, pestrou přírodu a chytrou ekonomiku. Pracují s politiky a úřady, jednají s firmami a pomáhají domácnostem. Mezi hlavní témata patří české lesy, obnovitelné zdroje a fosilní paliva, národní park na Šumavě, recyklace odpadu a regionální produkce. A další. Kaplice Dlouhá 134, 382 41 380 311 459 ceskebudejovice@hnutiduha.cz www.hnutiduha.cz Český Krumlov
  Jihočeské matky Cílem práce je výchova dětí i dospělých k životu, k pravdě a ochraně přírody, k prosazování ekologické a estetické výchovy do školského systému. Snaží se o zastavení rizikových neekologických technologií, zvláště jaderné energetiky a dalších zdravotně závadných provozů, prosazování alternativních způsobů výroby energie a působení na ekologické vědomí občanů. Podporují obrodu občanského postoje veřejnosti a zaměřují se na ekologickou osvětu především rodin s dětmi. České Budějovice Karla Buriana 1288/3, 370 01 603 516 603 jihoceske.matky@ecn.cz www.jihoceskematky.cz České Budějovice
  Jistebnická vrchovina, z.s. Zúřastňují se správních řízení, ve kterých se rozhoduje o činnostech a stavbách ovlivňujících přírodu, krajinu a krajinný ráz. Pořádají vycházky za krásami Jistebnické vrchoviny. Jistebnice Náměstí 109, 391 33 381 273 229 jistebnicka.vrchovina@seznam.cz www.jistebnickavrchovina.ecn.cz Tábor
  Junák – český skaut, Jihočeský kraj, z.s. Zajišťují konání jednodenních i vícedenních vzdělávacích akcí a finančně podporují rádcovské vzdělávání napříč krajem. Organizují řadu aktivit v duchovní oblasti – Duchovní obnovu a Liliový kříž. Každý rok se na území kraje konají skautské a vlčácké závody, které podporují výchovnou práci v oddílech a umožňují setkávání oddílů z celého okresu nebo i kraje. Jednou za tři roky pořádají Jihočeské jamboree – největší krajské setkání oddílů. České Budějovice Krajinská 384/40a, 370 01 773 552 431 kancelar@junak-jihocesky.cz www.junak-jihocesky.cz České Budějovice
  Juniperia, z.s. Se zemědělci hledají cesty k souladu mezi hospodařením a přírodou, zajišťují péči o zapomenutá místa v krajině, posilují spolupráci mezi zemědělci a ochranáři při péči o přírodu. Ozdravují širší území a zlepšují jejich ekologické funkce. Zjišťují, jak biodiverzita reaguje na hospodaření v krajině, zabývají se zemědělskou politikou. Pomáhají shánět finance na přírodě blízké hospodaření, učí o vztahu mezi přírodou a hospodařením člověka v krajině a dávají vědět o dobrých příkladech hospodaření šetrného k přírodě. České Budějovice Senovážné náměstí 1736,  370 01 774 650 592, 774 650 519 juniperia@juniperia.cz www.juniperia.cz České Budějovice
  Kalypta z.s. Realizují tábory a kroužky pro skupiny dětí, dorostu i rodičů. Těmto skupinám zprostředkovávají kontakt s koňmi, zvířaty zájmových chovů i dalšími hospodářskými zvířaty a zajímavé sportovní aktivity. Realizují přednášky, semináře a kurzy, které jsou vhodné i pro maminky s dětmi. Jedná se o přednášky o zdravé výživě, pletení košíků, výroby sýrů či pečení chleba. Hlavatce Hlavatce 32, 391 73 721 313 370 kalypta.os@seznam.cz www.kalypta.netstranky.cz Tábor
  Kamínky z.s. Pořádají ekovýchovné programy pro všechny věkové kategorie, vycházky a exkurze do přírody, kurz pro předškoláky, přednášky a besedy na témata související s ochranou životního prostředí, domácí ekologií, alternativními přístupy ve vzdělávání. Vydávají publikace a vyvíjí Montessori pomůcky.  Křemže Bohouškovice 17, 38203 774 953 244 bohouskovice@seznam.cz https://kaminky.webnode.cz Český Krumlov
  Klub ekologické výchovy, z.s. Rozvíjí environmentální vzdělávání a výchovu jako součást vzdělávání k udržitelnému rozvoji (ekologický pilíř vzdělávání). V Jihočeském kraji funguje regionální skupina KEV  Praha 4-Modřany Pertoldova 3373 724 418 286 natur.svec@seznam.cz https://kev.ecn.cz/kontakty.php  
  DANAR - Spolek pro historii a řemesla Nabízí programy zaměřené na historii, řemesla a vzdělávání dětí, mládeže i dospělých návštěvníků. Pořádají akce pro veřejnost, vzdělávací pobyty, semináře nebo krátké exkurze v prostorách centra. Programy jsou koncipovány pro jednotlivce i skupiny. Mladá Vožice Hrad Šelmberk, Běleč 3, 391 43 603 520 973, 605 453 045 danar@seznam.cz http://www.danar.net/ Votice
  Krajina Novohradska Pořádají přednášky a besedy,  poskytují poradenství na téma ochrana a kultivace krajiny Novohradska Benešov nad Černou Velký Jindřichov 608 072 506 michaela.vlckova@krajinanovohradska.cz http://krajinanovohradska.cz/ České Budějovice
K Krasec, z.s. – KRAjská Síť Environmentálních Center Jedná se o platformu ekoporaden a ekovýchovných organizací Jihočeského kraje poskytující komplexní služby veřejnosti v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání, osvěty a ekologického poradenství. Podporuje vzájemnou spolupráci a výměnu zkušeností mezi členskými organizacemi a zajišťuje nejen pro ně informační servis. Pořádá specializované vzdělávací semináře a školení pro ekologické poradce, lektory ekovýchovných programů a vedoucí pracovníky členských organizací a pravidelná členská setkání. Pořádá vzdělávací a osvětové akce pro širokou veřejnost, neziskové organizace, školy, úřady, ale i odborníky z výzkumné sféry či firemního sektoru. Jedná se o nejrůznější semináře, konference, přednášky, besedy, exkurze a vycházky, celodenní tematické akce, výstavy apod. Realizuje aktivity propagující služby jednotlivých členských organizací. České Budějovice Fráni Šrámka 1168/35, 370 01   krasec@krasec.cz www.krasec.cz České Budějovice
  Lesánek z.ú. Chrání přírodu, krajinu, rostliny, zvířata a vše živé. Snaží se o osvětovou činnost v oblasti ekozemědělství, která probíhá v centru ekologické výchovy dětí a mládeže a v malé rodninné farmě. Hospodaří v souladu s přírodou a zásadami ekologického zemědělství. Borotín u Tábora Borotín 2, 391 35 739 666 088 Lesanek2011@email.cz www.lesanek2011.cz Tábor
  Lom Svatá Anna První soukromá přírodní zóna v České republice. Tábor Měšice 603 757 218, 601 584 092  info@lomsvataanna.cz www.lomsvataanna.cz Tábor
K Přírodovědné centrum MLÝN Radouňka, z.s. Kladou důraz na badatelský přístup a přírodovědné postupy, používají experimentální výuku a principy Montessori pedagogiky a respektující výchovy. Součástí programů jsou pohybové aktivity podporující jemnou a hrubou motoriku dětí. jejich páteřními tématy jsou voda, koloběh uhlíku, odpady a ropa.  Jindřichův Hradec U Dolního Skrýchova 176, 37701 602 211 399 info@mlynradounka.cz www.mlynradounka.cz Jindřichův Hradec
  Modron Podílejí na ochraně přírody, krajiny a životního prostředí a kulturního bohatství na Velešínsku. Svoji činnost zaměřují (nejen) na ochranu původních odrůd ovocných stromů a jiných domácích dřevin, s cílem jejich uchování a navrácení do krajiny. Pořádají kulturní a naučné akce, v jejichž rámci se snaží přiblížit veřejnosti přírodní a kulturní bohatství Velešínska. České Budějovice Norberta Frýda 1240/11, 37005 736 110 944 danakin@seznam.cz http://modron-os.blogspot.cz/ České Budějovice
  Spolek Naše zahrádka z.s. Provozují Centrum celostního rozvoje Měsíčnice, ukázkovou přírodní zahrada Anastazie, komunitní přírodní zahradu Naše zahrádka, realizují online kurzy a eshop s feng shui obrazy a doplňky. Rudolfov Polní 692/9 , 373 71 731 508 814, 731 508 814 irena@zahradynadmestem.cz www.zahradynadmestem.cz České Budějovice
  Obcanska iniciativa pro ochranu zivotniho prostredi, o.s. Snaží se o všeobecné informování obyvatel, neziskových organizací, novinářů i aktivistů o dění v energetické oblasti, a to především o rizicích a nevýhodách využívání jaderné energetiky, o možných východiscích z tohoto rizikového způsobu získávání energie postavených na obnovitelných zdrojích energie a energetických úsporách. Zvláštní místo v jejich práci zaujímá jaderná energetika a monitorování provozu jaderných elektráren. České Budějovice Kubatova 6, 370 04 386 350 507 oizp@oizp.cz www.oizp.cz České Budějovice
  Okrašlovaci spolek Zdikovska Zapojují se do veřejného dění. Zdíkov Zdíkov 235, 384 72 607 141 131 kjucukovi@tiscali.cz   Prachatice
  Spolek Olšina, z.s. Občanská iniciativa, která by sleduje dění a v případě potřeby hájí zájmy občanů, ochrany přírody a památek. Horní Planá Olšina 30, 382 26   veronikakittlova@post.cz www.olsina-os.cz Český Krumlov
  Svobodná základní škola a lesní mateřská škola DOMA V LESE, z.s. Provozují první lesní mateřskou školu v Jihočeském kraji, od září 2018 další lesní školku na pomezí Srubce a Dobré Vody a Svobodnou základní školu v Libníči u Č. B. Pořádají lesní příměstské tábory pro děti ve věku 3-10 let, přednášky, workshopy, besedy, přednáší na Jihočeské univerzitě, dělají osvětu o ochraně přírody a vzdělávání venku. České Budějovice Otakarova  2696/20, 370 01 739 340 137, 605 212 396 info@domavlese.cz www.domavlese.cz České Budějovice
  Škola v přírodě a školní jídelna Čestice Nabízí ozdravné,rekreační či adaptační pobyty pro děti (zejména předškolní a ml. školní věk), které jsou realizované formou zážitkové pedagogiky. Zabývají se zejména oblastí environmentální výchovy a kulturního povědomí - tradice a zvyky na vsi v jednotlivých ročních obdobích. Součástí pobytu je domácí strava, příjemné ubytování, zdravotní a noční služba. Čestice Čestice 8, 387 19  721 308 245, 383 396 103 svp.cestice@seznam.cz www.svp-cestice.cz Strakonice
  Park exotických zvířat o.p.s. - Zoologická zahrada Dvorec Chovají zvířata převážně z afrického kontinentu, ale mají zastoupená zvířata i z Ameriky, Asie, Australie, Evropy a Euroasie. Chovají také domestikovaná zvířata jako jsou lamy, ovce, kozy, prasata mangalice a drůbež. Pořádají akce pro děti. Borovany Dvorec 17 , 373 12 734 127 693 info@zoodvorec.cz www.zoodvorec.cz České Budějovice
  Potravinová banka Jihočeského kraje z.s. Nabízí přednášky a workshopy nejen pro děti a mládež, ale i pro širokou veřejnost - přednášky na školách, workshopy na dětských táborech, exkurze ve skladu spojená s přednáškou, stánek na veřejné akci, firemní dobrovolnictví (přednáška ve skladu + třídění zachráněných potravin/paběrkování) České Budějovice Riegrova 1756/51, 370 01 608 958 574 admin@pbjk.cz http://pbjk.cz/ České Budějovice
  Pro živou krajinu, z.s. Zásilkové zahradnictví, které nabízí původní keře pro podporu biodiverzity a brožurku "Původní keře ČR a jejich využití v zahradách". Mladošovice Lhota č.6, 373 12 778 090 017 info@puvodnikere.cz www.puvodnikere.cz Jindřichův Hradec
  Příbrazský plaváček Přispívají ke kulturnímu a společenskému rozvoji Jindřichohradecka, vydávají letáčky a publikace dokumentujících činnost sdružení, usilují o celkový rozvoj a zvelebení obcí v regionu. Materiálně podporují výchovně vzdělávací činnost základní školy Plavsko, spolupracují s dalšími školami a organizacemi zabývajícími se prací s dětmi a pro děti. Stráž nad Nežárkou Příbraz 23, 378 02 724 132 556, 605 745 664 pribrazskyplavacek@centrum.cz www.plavacek.zsplavsko.cz Jindřichův Hradec
  Přírodní zahrada, z.s. Podporují jednotlivce i skupiny v zakládání a údržbě přírodě blízkých zahrad, formou osvěty a vzděláváním veřejnosti, institucí a úřadů v rámci ekologické a enviromentální výchovy a přírodního „zahradničení“. Spolupracují při plánování veřejné zeleně v obcích i městech. Vytváří síť přírodních zahrad a propagují zahradní turistiku. Jindřichův Hradec Klášterská 140/II, 377 01 721 480 183  info@prirodnizahrada.eu www.prirodnizahrada.eu Jindřichův Hradec
K Rosa - společnost pro ekologické informace a aktivity, o.p.s. Poskytují nezávislé a bezplatné všeobecné a odborné poradenství pro veřejnost, pořádají vzdělávací a informační akce, slavnosti a trhy na podporu činnosti místních producentů a osvětu alternativ podporujících odpovědnou spotřebu. Dále nabízí k pronájmu zpracované postery a ukázkové výstavy na environmentální témata. České Budějovice Čéčéva 49, 370 04 778 164 661 rosa@rosacb.cz www.rosacb.cz České Budějovice
K Semenec, o.p.s.  - přírodovědné muzeum Provozují Přírodovědné muzeum a pečují a tvoří sbírky a expozice. Realizují environmentální programy pro všchny stupně škol s důrazem na geologii a mineralogii, pořádají kulturní a osvětové akcí pro veřejnost. Týn nad Vltavou Semenec 846, 375 01 604 626 894 semenec.ops@gmail.com www.muzeumsemenec.cz České Budějovice
K Slavonická renesanční, o.p.s. Pro základní, střední, vysoké školy a další zájmové skupiny nabízí programy založené na interpretaci místního dědictví, formou výukových programů, terénní exkurzí ve Slavonicích a okolí, na Vodní pilu Penikov a ekofarmu Penikov a přednášek pro II. stupeň ZŠ, SŠ a dalších zájmových skupin. Slavonice Na potoku 629,  378 81  602 571 087 sdslavonice@gmail.com http://spolkovydumslavonice.cz/ Jindřichův Hradec
  Spolek české řemeslo Realizují praktická činnost ve spolupráci s orgány kulturního, sociálního, školského a volnočasového prostředí a jinými subjekty. Organizují kampaně, výstavy, ukázeky a kulturní akce zaměřené na řemesla. Pořádají vzdělávací a veřejné akce (přednášky, semináře, kurzy, workshopy na MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, pedagogové, seniorské domy, sociálně slabé děti, hendikepovaní a veřejnost), celoroční volnočasové aktivity se zaměřením na využití řemesel jako takových. Využívají řemeslné prvky a nástroje ve školství a sociální oblasti. Dále slučují řemeslníky, vydávají publikace řemeslného charakteru se zaměřením na různá prostředí.  České Budějovice Nerudova 36, 370 04 607 787 706 pfrojdova@gmail.com https://scr9.webnode.cz/ České Budějovice
  SULIMO spolek pro záchranu dravců a sov, z.s. Stanice pro handicapované živočichy, jež pracujeme především se zvířaty, u kterých je předpoklad návratu do volné přírody. Doudleby Doudleby 36, 370 07 728 916 150, 728 468 943 bednar.sulimo@tiscali.cz www.sulimo.cz České Budějovice
  Svět Fantazie z.ú. Pořádají zážitkové semináře pro zájemce z řad široké veřejnosti, školských a dalších zařízení, vedou dětské zájmové skupiny, tréninkové centrum typu chráněných dílen. Pořádají tábory, příměstské tábory, výtvarné, taneční, jazykové a jiné kurzy a volnočasové aktivity. Vytvářejí naučné stezky, provozují naučný areál za účelem výchovy a neformálního vzdělávání. Rozšiřují, kompletují, digitalizují a prezentují unikátní sbírky fosilií a seznamují širokou veřejnost s touto sbírkou. Poskytují pravidelnou péči o děti od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky. Roseč Roseč 3, 378 46 736 419 795   https://svetfantaziezu.cz/ Jindřichův Hradec
  Školička ZeMě Ráj Mateřská škola, která má blízko k přírodě, zahradničení, zvířatům, rukodělným, výtvarným a řemeslným činnostem. Také k pečení, vaření, hudbě, pohybu a rádi se učíme. Chlumec Chlumec 21, 382 32 731 774 886 skolicka.zemeraj@gmail.com https://www.facebook.com/skolickazemeraj/?ref=page_internal Český Krumlov
  Šumava domovem, z.s. Platfora, která podporuje celospolečenské vnímání Šumavy a jejího podhůří jako oblasti s unikátním přírodním bohatstvím, které je potřeba chránit. Dělají to aktivním podílem a spoluprací na legislativních procesech, výchovou, osvětou a vzděláváním, mezinárodní spoluprací, aktivním prosazováním a dodržováním principů ochrany přírody a krajiny, prosazováním šetrné a poznávací turistiky a ochranou památek a kulturního dědictví. Vimperk Kubova Hiť 1, 385 01   info@sumavadomovem.cz www.sumavadomovem.cz Prachatice
  Ve škole i mimo ni, z. s. Pořádají kurzy první pomoci prožitkem, letní školu biologie, adaptační pobyty a přírodovědný kurz pro žáky, kurzy pro pedagogy a další vzdělávací aktivity. Hlavatce Hlavatce 2,  391 73 775 702 483 mimoni@mimoni.cz www.mimoni.cz Tábor
  Vzdělané děti, z.s. Realizují, výukové programy, projektové dny, příměstské tábory a další vzdělávací aktivity. Chýnov – Záhostice  Okružní 48, 391 55 773 679 424 info@vzdelanedeti.cz www.vzdelanedeti.cz Tábor
  Zachovalý kraj, z.s. Spolek se sanží o zachování a rozvíjení přírodních a estetických hodnot místní krajiny, ochrana přírody a kulturních památek. Bojují hlavně za to, aby úložiště radioaktivního odpadu nebylo plánováno a budováno bez ohledu na názor obyvatel okolních obcí. Dále pořádají pravidelně besedy u čaje, vyznačili a udržují naučnou stezku, sází stromky a uklízí okolo potoků a cest. Spolupracují s obcemi, osadními výbory, skauty a dalšími místními spolky. Jistebnice-Božejovice Božejovice 39,  391 32    info@zachovalykraj.cz www.zachovalykraj.cz Tábor
  Záchranná stanice Makov při ZO ČSOP Makov Pečují o zraněné, nemocné, vyčerpané, nevyspělé nebo jinak handicapované volně žijících živočichy. Čížová Nová Ves 10, 397 01 737 766 947 csop.makov@gmail.com www.makov.cz Písek
  Zdravé Ktišsko, z.s. Zapojují se do rozhodovací a schvalovací procesů, aby zabránili devastující těžbě granátové rudy, která by negativně a nevratně změnila krajinu kolem Ktiše.  Ktiš Dobročkov 17, 383 01   info@zdravektissko.cz www.zdravektissko.cz/ Prachatice
  Země - nezemě, z.s. Realizují programů pro děti, rodiče a děti, mládež a rodiny - víkendové a týdenní akce, jež mají inspirovat ke kvalitnímu a všestrannému životu, sounáležitosti, občanské angažovanosti a odpovědnosti. Olešník Chlumec 30, 373 50 775 963 325, 774 297 220 pudiska@volny.cz www.zeme-nezeme.cz České Budějovice
  ZO ČSOP 18/02 MAKOV Starají se o raněné, nemocné, vyčerpané, nevyspělé nebo jinak handicapované volně žijící živočichy. Čížová Nová Ves 10, 397 01 724 090 220 csop.makov@volny.cz www.makov.cz Písek
  ZO  ČSOP 20/01 STRAKONICE Udržují chráněná uzemí (Bavorovská stráň, Pastvina u Přešťovic), likvidaci invazního druhu netýkavky malokvěté na strakonickém Podskalí. Zajišťují transfer obojživelníků a mravenců, invetarizací výskytu kání, spolupracují s OŽP MÚ Strakonice, účastní se správních řízeních ve věci povolování kacení dřevin rostoucích mimo les a zateplování obytných domů - ochrana hnízdišť netopýrů, rorýsů a jiného drobného ptactva. Účastní se ochrany břehulí říčních, obojživelníků a vybraných druhů hmyzu v pískovně V Holi u Strakonic. Spolupracují s regionálním tiskem a televizí, pořádají přednášky pro veřejnost ve spolupráci se Šmidingerovou knihovnou a gymnáziem, přírodovědné vycházky pro veřejnost, poskytují poradenskou činnosti v oblasti botaniky, zoologie, ekologie a ochrany přírody. Spoluúčasní se vydávání elektronického časopisu Kompost. Pořádají schůzky pro MOPíky (mladé ochránce přírody). Strakonice Nová Ves 10, 397 01 Čížová 721 658 244 posta@csop-strakonice.net www.csop-strakonice.net Strakonice
  ZO ČSOP 12.  Sezimovo Ústí Pečují o krajinu a památky. Udržují maloplošná chráněná území a ekologicky významná nechráněná území. Zabývají se ochranou biodiverzity (budky, čápi, volavky, dravci a sovy, ptačí dutiny) a provádějí přírodovědné průzkumy. V rámci envirinmentálního vzdělávání systematicky pracují s dětmi členů ZO a s dalšími dětmi a mládeží (MOP), pořádají táborové pobyty v přírodě. Tábor Hanojská 2831, 390 05   csopsu@email.cz http://csopsu.webnode.cz/ Tábor
  ZO ČSOP 15/07 VYŠŠÍ BROD Zabývají se druhovou ochranou biodiverzity (podpora hnízdění ptactva) a environmentální výchovou, konkrétně systematickou prácí s dětmi členů ZO a kolektivem dětí a mládeže (MOP) a pořádání táborových pobytů v přírodě. Vyšší Brod Hrudkov 77, 382 73 604 865 438 zdenkabrod@tiscali.cz   Český Krumlov
  ZO ČSOP 16/01 TŘEBOŇ,  CheekyJay Pečují o krajinu a památky, udržují ekologicky významná nechráněná území, pracijí systematicky s dětmi členů a kolektivem dětí a mládeže - pořádájí táborové pobyty v přírodě, provozují naučnou stezku Cesta kolem Světa.  Třeboň Vrchlického 321, 379 01 721 302 281 vbvorel@gmail.com   Jindřichův Hradec
  ZO ČSOP 16/04 Nová Bystřice Pracijí systematicky s kolektivem dětí a mládeže, pořádájí táborové pobyty v přírodě, veřejně přístupné osvětové akce a kampaně (např. Ukliďmě svět). Nová Bystřice Lesnická 684, 378 33 728 415 110 honza.kopacek@seznam.cz   Jindřichův Hradec
  ZO ČSOP 5.  TÁBOR Pracijí systematicky s kolektivem dětí a mládeže, neorganizovanou můádeží, pořádají veřejně přístupné osvětové akce a kampaně (např. Ukliďmě svět). Tábor Krakovská 2805, 390 05 607 935 164 csop-tabor@seznam.cz https://5zo-csop.webnode.cz/ Tábor
  ZO ČSOP 7.  - jih, ZO 14/07 Vydávají neperiodické materiály (kniha Kleť a Blanský les - obraz krajiny, krajina v obrazech), mapují staré odrůdy ovocných stromů. České Budějovice Norberta Frýda 1240/11, 370 05 736 110 944 danakin@seznam.cz   České Budějovice
  ZO ČSOP BLATNÁ Zabývají ochranou životního prostředí nejen v oblasti zemědělství, druhovou ochranou biodiverzity (monitoring druhů ptactva, webový přenos z hnízda poštolek, hnízdní budky), provádí přírodovědné průzkumy. Pracují s neorganizovanými děti a mládeží, pořádají kurzy, školení a semináře v oblasti EVVO, veřejně přístupné osvětové akce a kampaně (např. Den Země), vydávají neperiodické publikace a propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.), spolupracují s dalšími institucemi a organizacemi Blatná Riegrova 512, 388 01 723 743 299 pavlikpp22@seznam.cz https://www.facebook.com/CSOPBlatna Strakonice
  ZO ČSOP CHÝNOVSKÁ JESKYNĚ Zabývají se ochranou jeskyní a krasových oblastí. Chýnov Dolní Hořice 54, 391 55 723 139 365 drbal@caves.cz   Tábor
  ZO ČSOP MILEVSKO Zabývají se ochranou biodiverzity (podpora ptáků hnízdících v dutinách), ptracují s neorganizovanými dětmi a mládeží, pořádají osvětové akce a kampaně, provozují Vlastivědnou naučnou stezku Milevsko. Milevsko Komenského 1133, 399 01 382 522 763 machartova@atlas.cz, machart@iex.cz   Písek
  ZO ČSOP NOVÉ HRADY Pečují o krajinu a památky, udržují maloplošných chráněných území, udržují zeleň (včetně ošetřování stromů), realizují okrašlovací činnost. Zabývají se druhová ochranou biodiverzity (podporují hnízdní podmínky zpěvného ptactva v lesích). Účastní se správních řízení, systematicky prácují s dětmi členů a kolektivem dětí a mládeže, pořádají táborové pobyty v přírodě, působí na neorganizované děti a mládež, pořádají osvětové akce a kampaně (např. Den Země, Ukliďmě svět) a provozují naučnou stezku Školní naušní stezka Sokolí Hnízdo, Lesnicka naučná stezka Terčino Údolí. Nové Hrady Česká 74, 373 33 606 270 344, 725 387 832 ls.rolf@seznam.cz www.mopici-novehrady.estranky.cz České Budějovice
  ZO ČSOP Šípek Zabývají se ochranou biodiverzity (mapování hnízdního výskytu sov, zimní sčítání vodního ptactva, zimní sčítání kání, vyvěšování a údržba budek), systematicky pracují s kolektivem dětí a mládeže, pořádají táborové pobyty v přírodě osvětové akce a kampaně (Den Země, Ukliďmě svět), provozují informační a ekologické centrum. Český Krumlov 5. května 251, 381 01 721 179 755 ekocentrumsipek1@gmail.com   Český Krumlov
K ZO ČSOP Šumava Zabývají se ekologickou výchovou a poradenstvím, starají se o naučnou stezku Sudslavický okruh. Mají pozemkový spolek, který se stará o přírodovědně cené lokality, v rámci praktické ochrany přírody hlavně kosí, likvidují invazní druhy rostlin, pasou (ovce), vertikulují a vysazují a ošetřují zeleň.  Vimperk Hraničářská 38, 385 01 777 812 835 poradna@csopsumava.cz www.csopsumava.cz Prachatice
  ZO ČSOP Velešín Organizují akci Ukliďme svět, pečují o maloplošná území, pořádají ukázky ,,oživlé historie", opravují čapí hnízda, pracují v komisi životního prostředí atd. Velešín Na Hvízdalce 503, 382 32 739026248 ruzicka@velesin.cz   Český Krumlov
  Žabičky Horní Planá z.s. Zaměřují se na aktivní trávení volného času.  Horní Planá Jiráskova 168, 382 26   zabicky.horniplana@seznam.cz https://www.facebook.com/%C5%BDabi%C4%8Dky-Horn%C3%AD-Plan%C3%A1-110428182302401/?ref=page_internal Český Krumlov
  Žijem lesem z.s. Provozují lesní klub a komunitní školu, pořádají pravidelné letní příměstské tábory pro širokou veřejnost, kroužky pro školkové a školní děti (přírodovědný  a Hejného matematiky). Tábor Angela Kančeva 2518, 390 02 721 643 784 jana@zijemlesem.cz www.zijemlesem.cz Tábor

Státní správa a samospráva

  Název Popis činnosti Město Adresa tel. email www okres
  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Předmětem činnosti je výkon státní správy na území chráněných krajinných oblastí (SCHKO Blanský les a SCHKO Třeboňsko), národních přírodních rezervací a jejich ochranných pásem a národních přírodních památek a jejich ochranných pásem, pozemků určených k obraně státu a vojenských újezdů v rozsahu určeném zákonem. Dále odborná podpora výkonu státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny, informační a osvětová činnost, zajišťování péče o chráněná území v obvodu území působnosti, poskytování finanční náhrady za ztížení zemědělského a lesnického hospodaření, výkon funkce vědeckého orgánu České republiky a další činnosti z pověření Ministerstva životního prostředí.

České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 34, 370 01 951 424 411 jizni.cechy@nature.cz http://jiznicechy.ochranaprirody.cz České Budějovice
  Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí (při Husitském muzeu) Je zde umístěna stálá rozsáhlejší národopisná expozice a expozice Příroda Táborska a soustředěny zde jsou bohaté přírodovědné sbírky ze všech dřívějších muzeí okresu Tábor a návštěvník se zde seznámí se současným stavem zdejší přírody. Nabídku doplňují každoročně několika krátkodobými výstavami (především výtvarných a přírodovědných) a koncerty, pořádají také přírodovědné exkurze. Soběslav Petra Voka 152 (Rožmberský dům), 392 01 734 570 330 abazid@husitskemuzeum.cz www.blatskemuzeum.cz Tábor
  Botanická zahrada při VOŠ a SZeŠ Tábor Druhá nejstarší botanická zahrada v České republice, je unikátní oázou klidu a zeleně v rušném centru města.  Tábor Náměstí T. G. Masaryka 788, 390 02 774 128 073 botgarden@seznam.cz    www.szestabor.cz/botanicka Tábor
  Dům dětí a mládeže Prachatice, CEV Dřípatka Zájmové útvary, výchovně vzdělávací programy, velké akce a celostátní kampaně, projekty podporující EVVO ve městech , kde působíme. Spolupráce s NPŠ, OŽP měst a obcí, od 1.8. jsme prostřednictvím CEV Dřípatka součástí Pavučiny. Prachatice Soumarská 1386, 383 01 732 796 846 dripatka@ddm-prachatice.cz https://dripatka.webnode.cz/ Prachatice
  Česká inspekce ŽP - oblastní inspektorát České Budějovice ČIŽP je odborný orgán, který je pověřen dozorem nad respektováním právních předpisů v oblasti životního prostředí. Dohlíží rovněž na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí. České Budějovice U Výstaviště 1315/16, 370 21 386 109 111 cb.podatelna@cizp.cz www.cizp.cz/OI-Ceske-Budejovice České Budějovice
  Český hydrometeorologický ústav Pobočka České Budějovice je jednou ze sedmi poboček Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Zajišťují provoz měřících a pozorovacích sítí, zpracování výsledků měření, regionální předpovědi, režimové infromace a odborné posudky. České Budějovice Antala Staška 32, 370 07 386 102 254 pavel.bednar@chmi.cz http://portal.chmi.cz/ České Budějovice
  DDM České Budějovice Zajišťují osvětovou a zájmově vzdělávací  činnost pro žáky, studenty a pedagogické pracovníky, popřípadě i další osoby, včetně otevřené nabídky příležitostných činností. Dále zajišťují  organizaci soutěží a přehlídek dětí a mládeže vyhlašovaných MŠMT a dalších  a  práci s talentovanými a nadanými dětmi a mládeží. České Budějovice U Zimního stadionu 1, 370 01 386 447 311, 604 219 739 ddm@ddmcb.cz www.ddmcb.cz České Budějovice
  DDM Jindřichův Hradec Zajišťují výchovné, vzdělávací, zájmové, popřípadě tematické rekreační a táborové akce, osvětovou činnost pro žáky, studenty a pedagogické pracovníky, popřípadě i další osoby, včetně otevřené nabídky příležitostních a spontánních činností. Podílejí se na další péči o nadané děti, žáky a studenty a ve spolupráci se školami a dalšími institucemi rovněž na organizaci soutěží a přehlídek dětí a mládeže. Jindřichův Hradec Růžová 10, 377 01 384 361 196, 725 763 185  info@ddmjh.cz www.ddmjh.cz Jindřichův Hradec
  DDM Písek Zajišťují výchovné, vzdělávací, zájmové a táborové akce, osvětovou činnost pro žáky, studenty a pedagogické pracovníky, popřípadě i další osoby. Podílejí se na práci s nadanými děti, žáky a studenty a ve spolupráci se školymi a dalšími institucemi. Písek Švantalova 2394, 397 01 775 272 424 info@ddmpisek.cz www.ddmpisek.cz Písek
K Centrum ekologické výchovy Podskalí při DDM Strakonice Hlavní činosti v oblasti EVVO jsou pravidelná zájmová činnost v kroužcích (chovatelské, včelařský, badatelský), ekologické výukové programy pro mateřské a základní školy, přírodovědné vědomostní soutěže a osvětové akce pro veřejnost (Den dětí se zvířátky, Den otevřených dveří). Cilovou skupinou jsou především děti a mládež. Strakonice Podskalí 309, 386 01 383 332 956, 724 318 643 ddm@ddmstrakonice.cz, kulhova@ddmstrakonice.cz www.ddmstrakonice.cz Strakonice
K Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou Příspěvková organizace Jihočeského kraje. Chrání zvířata jejich chovem v lidské péči, přispívají k zachování přírodního bohatství v zemích, odkud chovaná zvířata pocházejí,
vzdělávají veřejnost v otázkách spojených s ochranou přírody, se zvláštním zřetelem na biodiverzitu.
Hluboká nad Vltavou Ohrada 417, 373 41 387 002 212 education@zoohluboka.cz www.zoo-ohrada.cz České Budějovice
  Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou – Záchranná stanice při ZOO Místo, kde nachází azyl zraněná a nemocná zvířata z volné přírody jižních Čech. Od roku 1997 jsou členem Národní sítě stanic pro handicapované živočichy koordinované ČSOP. Temelín Rozovy u Temelína 28, 373 01 602 112 143   www.zoohluboka.cz/zachranna-stanice České Budějovice
  Jihočeské muzeum Poskytují edukační programy k probíhajícím výstavám v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, které vychází z RVP jednotlivých stupňů škol a jsou přizpůsobené věku žáků. České Budějovice Dukelská 242/1, 370 51 391 001 531 muzeumcb@muzeumcb.cz www.muzeumcb.cz České Budějovice
  KÚ Jihočeský kraj, OŠMT Vykonávají činnosti v rámci zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). České Budějovice B. Němcové 49/3 386 720  846 simova@kraj-jihocesky.cz www.kraj-jihocesky.cz České Budějovice
  KÚ Jihočeský kraj, OŽZL Vykonávají činnosti v samostatné i přenesené působnosti kraje.   České Budějovice B. Němcové 49/3 386 720 744 klimes@kraj-jihocesky.cz www.kraj-jihocesky.cz České Budějovice
  Ministerstvo životního prostředí  - Odbor výkonu státní správy II Orgán státní správy pro ochranu přírodního prostředí, ovzduší, zemědělského půdního fondu. Dále zajišťují ochranu pro dohled nad těžbou surovin, odpadové hospodářství a posuzování vlivů činností na životní prostředí. Poskytují informační sytém geologický a hydroekologický. České Budějovice Mánesova 1803/3a, 37001 267 123 201 hana.dvorakova.cb@mzp.cz www.mzp.cz České Budějovice
  MM České Budějovice, odbor ŽP Zpřístupňují a poskytují informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů veřejnosti, zajišťují výkonu státní správy jako dotčený orgán při správních řízeních, řeší stížnosti na porušování zákonů z oblasti životního prostředí. Posuzují stavby z hlediska životního prostředí (záměry, projektové dokumentace). Projednájí přestupků a ukládájí sankce v rozsahu své působnosti podle zákona č. 200/1999 Sb., poskytují stanoviska k záměrům činností z hlediska životního prostředí. České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 386 801 101 KyrianR@c-budejovice.cz www.c-budejovice.cz České Budějovice
K MEVPIS - Mezinárodní environ. vzdělávací, porad. a informační středisko ochrany vod Vodňany Funguje jako součást Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a zaměřuje se na vzdělávání, výchovu a osvětu zejména v oblasti ochrany vod, vodních živočichů a šetrného vodního hospodářství. Hlavním cílem snah střediska je ochrana životního prostředí, zvyšování jeho kvality a podpora udržitelného rozvoje. Vodňany Na Valše 207, 389 01 387 774 787, 602 390 634 knachlingerova@frov.jcu.cz www.mevpis.cz Strakonice
  MÚ BLATNÁ, odbor ŽP  Mají na starost ochranu zemědělského půdního fondu, ochranu přírody a krajiny a ovzduší. Dále pak odpadové hospodářství, vodní hospodářství a lesní hospodářství. Pořádají environmentální akce, soutěže a výlety zejména pro základní školu.   Blatná T. G. Masaryka 322, 388 01 383 416 233 sustrova@mesto-blatna.cz www.blatna.eu Strakonice
  MÚ Český Krumlov, odbor ŽP a Z Realizují výkon státní správy v přenesené působnosti na úsecích: ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny, odpadové hospodářství, rostlinolékařská péče, vodní hospodářství, ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana zvířat proti týrání, veterinární péče, lesní hospodářství, myslivost, rybářství, poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, o přestupcích. Na úseku samostatné působnosti: zabezpečují, příp. koordinují, plnění úkolů obce, zajišťují ucelenou agendu na úseku veřejné zeleně, kontrolují plnění smluv a koordinují práci osob, zabezpečujících pro město služby z oblasti nakládání s odpady, péče o městskou zeleň apod., provádí kontrolní činnost - dodržování obecně závazných vyhlášek obce v oblasti životního prostředí, zajišťuje péči o městský mobiliář na území města, řídí a koordinují odsouzené při výkonu trestu obecně prospěšných prací, vykonávají agendu podle zákona o veterinární péči (např. zabezpečuje provoz Stanice pro psy), vykonávají agendu podle zákona o odpadech, zabezpečují spolupráci s orgány státní správy a dalšími institucemi v oblasti životního prostředí, ukládají pokuty ve věcech samostatné působnosti obce za správní delikty podle § 58 odst. 2) a 3) zákona č. 128/2000 Sb., vykonávají agendu dle zákona na ochranu zvířat proti týrání, zajišťuje aktuálnost povodňových plánů (obce a obce s rozšířenou působností). Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 380 766 550 vlasta.horakova@ckrumlov.cz www.ckrumlov.cz Český Krumlov
  MÚ Dačice, odbor ŽP Vykonávají státní správu svěřenou mu podle zákona o ochraně přírody a krajiny, zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, zákona o rybářství, zákona o lesích, zákona o myslivosti, zákona o odpadech, zákona o ochraně ovzduší, zákona o vodách, zákona o vodovodech a kanalizacích, zákona na ochranu zvířat proti týrání, veterinárního zákona, zákona o rostlinolékařské péči projednávají přestupky na úseku svěřených zákonů. Poskytuje informace o životním prostředí, zajišťují agendu povodňové komise obce s rozšířenou působností a povodňové komise Města Dačice, vydávají koordinované stanovisko podle zák. 183/2006 Sb., zajišťují odpadové hospodářství města mimo správy místního poplatku za komunální odpad.  Dačice Krajířova 27/1, 380 13 384 401 241, 723 416 809 zivotni@dacice.cz www.dacice.cz Jindřichův Hradec
  MÚ Jindřichův Hradec, odbor ŽP Vykonávají státní správu v oblasti vodního hospodářství, vodovodů a kanalizací, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství, ochrany zvířat proti týrání, ochrany zemědělského půdního fondu, odpadového hospodářství, čistoty ovzduší a ochrany přírody a krajiny. Jindřichův Hradec Janderova ulice 147/II,  377 22 384 351 280 i.novakova@jh.cz www.jh.cz Jindřichův Hradec
  MÚ Kaplice, odbor ŽP Vykonávají státní správu v oblasti vodního hospodářství, vodovodů a kanalizací, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství, ochrany zvířat proti týrání, ochrany zemědělského půdního fondu, odpadového hospodářství, čistoty ovzduší a ochrany přírody a krajiny. Kaplice Náměstí 70, 382 41  380 303 142 okrouhly@mestokaplice.cz www.mestokaplice.cz Český Krumlov
  MÚ Milevsko, odbor ŽP Zajišťují výkon samostatné a přenesené působnosti na úseku lesní hospodářství, myslivosti, přenosu genetického materiálu lesních dřevin, vodního hospodářství, vodovodů a kanalizací, úseku odpadového hospodářství, ochrany přírody a krajiny, rostlinolékařství, veterinární péče, ochrany zvířat proti týrání, ochrany ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu, zemědělství, rybářství, přestupků v oblasti životního prostředí, péče o městskou zeleň, péče o dětská hřiště, péče o městský mobiliář a environmentálního vzdělávání a výchovy. Milevsko Sažinova 843, 399 01 382 504 202 marta.bardova@milevsko-mesto.cz www.milevsko-mesto.cz Písek
  MÚ Písek, odobr ŽP Vykonávají státní správu v oblasti vodního hospodářství, vodovodů a kanalizací, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství, ochrany zvířat proti týrání, ochrany zemědělského půdního fondu, odpadového hospodářství, čistoty ovzduší a ochrany přírody a krajiny. Písek Budovcova 207/6, 397 01 382 330 650 zp@mupisek.cz www.mesto-pisek.cz Písek
  MÚ Prachatice, odbor ŽP Vykonávají státní správu v oblasti vodního hospodářství, vodovodů a kanalizací, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství, ochrany zvířat proti týrání, ochrany zemědělského půdního fondu, odpadového hospodářství, čistoty ovzduší a ochrany přírody a krajiny. Prachatice Velké nám. 3, 383 01 388 607 218 mperinkova@mupt.cz www.prachatice.eu Prachatice
  MÚ Soběslav, odbor ŽP Vykonávají státní správu v oblasti vodního hospodářství, vodovodů a kanalizací, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství, ochrany zvířat proti týrání, ochrany zemědělského půdního fondu, odpadového hospodářství, čistoty ovzduší a ochrany přírody a krajiny. Soběslav Náměstí Republiky 59, 392 01 381 508 160 stankova@musobeslav.cz www.musobeslav.cz Tábor
  MÚ Strakonice, odbor ŽP Zajišťují výkon samostatné a přenesené působnosti na úseku lesní hospodářství, myslivosti, přenosu genetického materiálu lesních dřevin, vodního hospodářství, vodovodů a kanalizací, úseku odpadového hospodářství, ochrany přírody a krajiny, rostlinolékařství, veterinární péče, ochrany zvířat proti týrání, ochrany ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu, zemědělství, rybářství, přestupků v oblasti životního prostředí, péče o městskou zeleň, environmentálního vzdělávání a výchovy atd. Strakonice Na Stráži 270, 386 01 383 700 308 Miroslav.Sobr@mu-st.cz www.strakonice.net Strakonice
  MÚ Tábor, odbor ŽP Zahrnuje agendu odpadového hospodářství, vodního hospodářství, ochrany přírody a krajiny. Řeší problematiku zemědělského půdního fondu, myslivosti, ochrany zvířat proti týrání. Tábor Husovo náměstí 2938, 390 02 381 486 480  lenka.koubkova@mutabor.cz www.tabor.cz Tábor
  MÚ Trhové Sviny, odbor ŽP Zajišťují veškeré správní agendy na úseku ochrany životního prostředí svěřené MěÚ v rámci přenesené působnosti. Zajišťují tak výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší, odpadů, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany lesa, ochrany vod, rybářství a myslivosti. Odbor také vede přestupková řízení podle právních předpisů a vykonává působnost speciálního stavebního úřadu tam, kde je MěÚ jakožto vodoprávnímu úřadu svěřována.  Trhové Sviny Žižkovo náměstí 32, 374 01 386 301 449 zivprost@tsviny.cz www.tsviny.cz České Budějovice
  MÚ Třeboň, odbor ŽP Zajišťují výkon samostatné a rozšíření působnosti na úseku lesní hospodářství, myslivosti, přenosu genetického materiálu lesních dřevin, vodního hospodářství, vodovodů a kanalizací, úseku odpadového hospodářství, ochrany přírody a krajiny, rostlinolékařství, veterinární péče, ochrany zvířat proti týrání, ochrany ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu, zemědělství, rybářství, přestupků v oblasti životního prostředí, péče o městskou zeleň, environmentálního vzdělávání a výchovy atd. Třeboň Palackého nám. 46/II, 379 01 384 342 175 jaroslav.fliegel@mesto-trebon.cz www.mesto-trebon.cz Jindřichův Hradec
  MÚ Týn nad Vltavou, odbor ŽP Zajišťují výkon samostatné a rozšíření působnosti na úseku lesní hospodářství, myslivosti, přenosu genetického materiálu lesních dřevin, vodního hospodářství, vodovodů a kanalizací, úseku odpadového hospodářství, ochrany přírody a krajiny, rostlinolékařství, veterinární péče, ochrany zvířat proti týrání, ochrany ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu, zemědělství, rybářství, přestupků v oblasti životního prostředí, péče o městskou zeleň, environmentálního vzdělávání a výchovy atd. Týn nad Vltavou náměstí Míru 2, 375 01 385 772 271 ivan.palma@tnv.cz www.tnv.cz České Budějovice
  MÚ Vimperk, odbor ŽP Vykonávají činnosti na úseku státní správy a samosprávy. Na úseku státní správy se jedná zejména o oblast ochrany přírody, vodního hospodářství, ovzduší, ZPF, odpadů, správy lesů, myslivosti a rybářství, ochrany zvířat proti týrání a další činnosti. Na úseku samosprávy zajišťují zejména údržbu zeleně, dětských hřišť a mobiliáře. Další činností odboru správa odpadového hospodářství města Vimperk - svoz odpadů, třídění odpadů, sběrný dvůr, kompostárna, RE-USE centrum a péče toulavé a opuštěné psy. Vimperk Náměstí Svobody 8, 385 17 388 402 250 josef.kotal@mesto.vimperk.cz www.vimperk.cz Prachatice
  MÚ Vodňany, odbor ŽP Vykonávají státní správu v oblasti vodního hospodářství, vodovodů a kanalizací, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství, ochrany zvířat proti týrání, ochrany zemědělského půdního fondu, odpadového hospodářství, čistoty ovzduší a ochrany přírody a krajiny. Vodňany náměstí Svobody 18, 389 01 383 379 170,  778 477 275 stuchlik@muvodnany.cz www.vodnany.eu Strakonice
  Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Č. Budějovice Vlastní výkon lesnických služeb zajišťují soukromé podnikatelské subjekty. O mnoho z přírodních skvostů se starají formou tvorby a udržování naučných stezek, cyklotras a turistických cest mimo jiné i ve spolupráci s KČT atp. Způsoby pěstování jednotlivých dřevin vycházejí z programu udržitelného hospodaření v lesích, výchovy a obnovy, je kladen důraz zejména na zvyšování podílu přirozené obnovy. Převažujícím hospodářským způsobem je způsob podrostní a násečný.  Dobrá Voda u Českých Budějovic Sadová 2388/19, 373 16 956 944 111 or944@lesycr.cz https://krceskebudejovice.lesycr.cz/  České Budějovice
  Povodí Vltavy Na území o celkové rozloze 28 708 km2 spravují téměř 22 000 km vodních toků v hydrologickém povodí Vltavy a v dalších vymezených hydrologických povodích, z toho je 5 539 km významných vodních toků, přes 12 000 km určených drobných vodních toků a dalších téměř než 4 300 km neurčených drobných vodních toků. Dále má právo hospodařit se 113 vodními nádržemi a 10 poldry, z toho je 31 významných vodních nádrží, s 21 plavebními komorami na Vltavské vodní cestě, 48 pohyblivými a 301 pevnými jezy a s 20 malými vodními elektrárnami. Na internetových stránkách přinášejí aktuální informace o vodních stavech a průtocích, povodňových stavech, jakosti povrchové vody, vodních dílech a mimořádných manipulacích, plánování v oblasti vod, veřejných zakázkách. České Budějovice Litvínovická  5, 370 01 387 683 103 pvl@pvl.cz www.pvl.cz České Budějovice
  Prácheňské muzeum v Písku Mimo péče o sbírkový fond, provádějí pracovníci muzea celou řadu činností. Jsou to například záchranné archeologické výzkumy a archeologické dohledy při zemních pracích, stavebněhistoricképrůzkumy církevních památek, dokumentace výročních zvyků, komplexní ornitologický výzkum v Národní přírodní rezervaci Řežabinec, Řežabinecké tůně, mineralogické expedice do Alpských oblastí, zoologické expedice do exotických zemí, každoročně zhruba tři desítky výstav a stejný počet přednášek, k jejichž proslovení jsou často zváni i přední čeští vědci. Každoročně pořádají předvánoční burzu minerálů, letní tábor mládeže - Akce "Acrocephalus" - kroužkování ptáků, spolupodílí se na soutěži v rýžování zlata. Badatelům je přístupná bohatá regionální knihovna se studovnou. Písek Velké náměstí 114, 397 24 382 201 111 info@prachenskemuzeum.cz www.prachenskemuzeum.cz Písek
  Správa CHKO Blanský les  (při AOPK ČR) Pečují o CHKO Blanský les, nedílnou součástí činnosti je i ekologická výchova - zvýšení informovanosti a upevnění vztahu místních obyvatel k oblasti, ve které žijí, a zejména získání pozitivního přístupu k ochraně přírody. Český Krumlov Vyšný 59, 381 01 951 424 415 jiznicechy@nature.cz​​​​​​​ http://blanskyles.ochranaprirody.cz Český Krumlov
  Správa CHKO Třeboňsko (při AOPK ČR) Pečují o CHKO Třeboňsko, nedílnou součástí činnosti je i ekologická výchova - zvýšení informovanosti a upevnění vztahu místních obyvatel k oblasti, ve které žijí, a zejména získání pozitivního přístupu k ochraně přírody. Třeboň Valy 121, 379 01 606 036 218 jizni.cechy@nature.cz, marketa.drabkova@nature.cz  http://trebonsko.ochranaprirody.cz/ Jindřichův Hradec
  Správa NP a CHKO Šumava (SEV Horská Kvilda, SEV Kašperské Hory - Plz. kraj) Pečují o NP a CHKO Šumava, ekologická výchova je realizována ve čtyřech střediscích - Vimperk a Kašperské Hory jsou určena pro programy hodinové až celodenní, do Stožce a Horské Kvildy mohou přijet děti až na týdenní výukové programy. Specifické výukové programy na téma vlk jsou organizovány v Návštěvnickém centru Srní. Vimperk 1. máje 260, 385 01 388 450 111 info@npsumava.cz www.npsumava.cz Prachatice
  SEV Stožec Realizují hlavně pobytové programy pro organizované skupiny žáků základních a středních škol a jednodenní výukové programy, tematické akce a programy pro veřejnost. Většina programů probíhá přímo ve vzácných ekosystémech šumavské přírody, což umožňuje názorné učení, ale i probouzení vztahu k přírodě. U střediska je ekopark, kde se nachází řada samoobslužných interaktivních prvků. 1 km od střediska najdete Areál lesních her. Stožec Stožec 1, 384 44 731 530 276 stanislav.ctvrtnik@npsumava.cz  https://www.npsumava.cz/navstivte-sumavu/ekologicka-vychova/sev-stozec/ Prachatice
  SEV Vimperk Nabízí výukové programy zaměřené na přírodu a život v Národním parku Šumava pro děti všech věkových kategorií od mateřských škol po střední školy.
Organizují i akce pro veřejnost, převážně pro rodiče s dětmi, které jsou zaměřené na poznávání šumavské přírody a tvoření z přírodních materiálů. Vedou přírodovědný kroužek Sedmikvítek – pro děti od druhého ročníku základní a po střední školu.
Vimperk 1. máje 260, 385 01 388 450 210 stanislav.ctvrtnik@npsumava.cz  https://www.npsumava.cz/navstivte-sumavu/ekologicka-vychova/sev-vimperk/ Prachatice
  Společnost pro trvale udržitelný život, jihočeská regionální pobočka Pořádají hlavně osvětové debaty pro veřejnost a další vzdělávací aktivity. Tábor Pasáž Atlantis, třída 9. května 640, 390 01   info@stuz.cz www.stuz.cz Tábor
  Státní fond životního prostředí (SFŽP) - Krajské pracoviště  Prostřednictvím investic do životního prostředí chrání zdraví, majetky obyvatel a přírodní bohatství České republiky, přispívají tak k jejímu udržitelnému rozvoji a uchování pro budoucí generace. České Budějovice Mánesova 3a, 371 03 606 123 845, 733 781 192 blanka.veltrubska@sfzp.cz www.sfzp.cz České Budějovice
  Šimidinegova knihovna, Ekoporadna a Informační centrum pro NO při Šmidingerově knihovně Zabývají se všeobecným ekoporadenstvím a poradenstvím v oblasti neziskového sektoru. Nabízejí velké množství informačních materiálů v letákové a knižní podobě. Organizují řadu akcí, zaměřených na přírodu a ochranu životního prostředí. Strakonice Pobočky ŠK Za Parkem, Husova ul. 380, 386 01 380 422 721 jan.juras@knih-st.cz www.knih-st.cz Strakonice
  Ústav pro hospodářskou úpravu lesa, pobočka Č.Budějovice Poskytují odbornou a technickou podporu svému zřizovateli, Ministerstvu zemědělství. Vystupují také jako pověřená osoba, která mimo správní řízení vykonává úkony v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a uvádění dřeva a dřevěných výrobků na trh.  Rudolfov Lipová 15, 373 71 380 432 111 podatelna@uhul.cz http://www.uhul.cz/kontakty/pobocka-ceske-budejovice České Budějovice
  Vojenské lesy a statky ČR, s.p. (VLS), Divize Horní Planá Hlavní hospodářskou činností divize je lesní výroba ve smrkových porostech s příměsí jedle a buku, v nižších polohách je převažující dřevinou borovice. Dále se divize věnuje rybářství, myslivosti a rekreačním službám. Horní Planá Jiráskova 150, 382 26 954 002 910 podatelna.plana@vls.cz www.vls.cz/divize/horni-plana Český Krumlov

Podnikatelský a podnikový sektor

Název Popis činnosti Město Adresa tel. email www okres
FCC České Budějovice, s.r.o.  Poskytují profesionální služby průmyslovým podnikům i živnostníkům v oblasti nakládání s odpady. Pro město České Budějovice zajišťují svoz komunálního odpadu, separaci odpadu a odvoz vytříděných komodit k dalšímu zpracování, péči o komunikační zeleň a údržbu zeleně. Provozují sběrné dvory a skládku komunálního odpadu.  České Budějovice Dolní ulice 876/1 , 370 04 387 004 601  cb@fcc-group.cz https://www.fcc-group.eu/ceska-republika/provozovny/fcc-ceska-republika-s-r-o-provozovna-ceske-budejovice České Budějovice
EKO-KOM, a.s. - České Budějovice Provozují celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni. Tento systém, založený na spolupráci průmyslových podniků, měst a obcí zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny, svezeny sběrovou technikou, dotříděny a konečně využity jako druhotná surovina nebo případně jako zdroj energie. Realizují rovněž odpadové vzdělávací programy a semináře pro školy a osvětové aktivity pro veřejnost. České Budějovice Plzeňská 2311/2a, 370 04 602 620 170 pravdova@ekokom.cz https://www.ekokom.cz/cz/ostatni/kontakty/pro-obce-a-mesta/#kraj-jihocesky České Budějovice
iTrvalky Pěstují široký sortiment zahradních trvalek na mnohá stanoviště zahrady - slunná, polostinná, stinná, suchá či zamokřená místa. Trvalky, bylinky, skalničky, okrasné trávy, kapradiny.  Jindřichův Hradec Dolní Skrýchov 10 777 695 974 zahony@itrvalky.cz https://www.itrvalky.cz/ Jindřichův Hradec
Ing. Zdeněk Buzek Pěstuje široký sortiment starých odrůd ovocných stromů Tábor Blanická 1650  773 515 719   https://www.tradicniodrudy.cz/ Tábor
STROM - Ing. Jiří Marek  Provádění zejména střešení stromových poranění a dutin, dále zabezpečují péči o veřejnou stromovou zeleň, parky, stromořadí a významné stromy podléhající ochraně podle z. č. 114 "o ochraně přírody a krajiny" jako památné stromy a registrované významné krajinné prvky. Věnují se také návrhům a realizaci dosadeb dřevin. Dlouhodobě zabezpečují zejména terénní práce v přírodních rezervacích, provádějí opatření podle schválených plánů péče o MPZCHÚ a další práce. Největší objem prací v této oblasti činnosti tvoří ruční sekání mokřadních rezervací (za využití křovinořezů, včetně selektivního a mozaikového kosení apod.), kácení a odstraňování náletových dřevin a značení rezervací. Věnují se i specializovaným pracím při úpravě životních podmínek pro konkrétní chráněné rostlinné druhy, při úpravě vodního režimu v rezervacích, podílí se na pracích v rámci národního záchranného programu perlorodky říční. Doplňkovou činností firmy je příprava a realizace publikací zaměřených na propagaci přírodních, kulturních a krajinných hodnot konkrétních území a příprava a realizace naučných stezek. Čížkrajice Chvalkov 22, 374 01 386 323 240 marek.chvalkov@tiscali.cz   České Budějovice
Zážitkový park Zeměráj, s.r.o. Na ploše devíti hektarů je oživený archeoskanzen vesnice raného středověku, kilometr dlouhá přírodní stezku naboso, archeologické a paleontologické naleziště, velké dřevěné bludiště, dětská herní vesnička, interaktivní herna, lukostřelnice, množství přírodních hřišť různého zaměření a více než sto různých her, zábavných i naučných prvků, dobrodružných úkolů a hlavolamů, mezi nimi oblíbená Cestu za pokladem, orientační hra Hlaholam, pátrání po Kamenech času nebo bloudění v temném Skladišti. Nechybí ani hospůdka se stylovou nabídkou jídel a nápojů v usedlosti s roubeným domem z roku 1640, odpočinkové zóny i kryté prostory pro případ nepříznivého počasí. Zeměráj je členem EXARC – mezinárodní asociace archeologických muzeí v přírodě.

Kovářov Kovářov 201, 398 55 702 542 054 info@zemeraj.cz www.zemeraj.cz Písek