Přejít k hlavnímu obsahu

CITES

Co je CITES?

Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES, Washingtonská úmluva) byla smluvena dne 3. března 1973 ve Washingtonu a začala platit od 1. července 1975. Československo podepsalo úmluvu 28. února 1992 jako 114. stát a úmluva vstoupila pro naši zemi v platnost 28. května 1992. Česká republika převzala závazky z úmluvy od rozdělení ČSFR dne 1. 1. 1993. CITES je prováděna v Evropské unii jednotným způsobem na základě legislativy Evropské unie (EU), která u nás začala platit od data vstupu ČR do EU dne 1. 5. 2004. Dnes je signatářem CITES již 181 smluvních stran včetně všech 28 členských států EU a EU jako celku (pozn. Přistoupení EU k CITES vstupuje v platnost 8. července 2015).

Účelem úmluvy je postavit mezinárodní obchod s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami pod společnou kontrolu všech zemí světa, aby se docílila ochrana ohrožených druhů fauny a flóry před úplným vyhubením vlivem bezohledného získávání pro obchodní účely. Úmluva omezuje zejména obchod s jedinci ohrožených druhů získaných z volné přírody, kontroluje však i obchod s živočichy odchovanými v zajetí nebo člověkem vypěstovanými rostlinami druhů, které jsou v přírodě ohroženy. Ve většině případů se však úmluva nedotýká domestikovaných zvířat a kulturních rostlin.

Více v oficiálním dokumentu o úmluvě CITES

REGISTRACE EXEMPLÁŘŮ CITES

Zde se dozvíte základní informace k registracím a přeregistracím nejčastěji odchovávaných a obchodovaných druhů živočichů chráněných úmluvou CITES.

Registrace exemplářů CITES – Co mám dělat, když:

 1. a) Vylíhne se či narodí mládě, které podléhá registraci podle zákona č. 100/2004 Sb.?
 • Na příslušný úřad zašlu:
  • vyplněný formulář A – nová registrace exempláře;
  • všechny doklady týkající se živočicha a jeho rodičů, které mám k dispozici (vhodné je přiložit kopie registračních listů jeho rodičů), včetně nezaměnitelného označení (číslo kroužku či čipu a u želv fotografie spodní strany krunýře – plastronu s měřítkem).
 1. b) Koupím či dostanu zvíře, na které se vztahuje povinnost registrace podle zákona č. 100/2004 Sb.?
 • Na příslušný úřad zašlu:
  • vyplněný formulář B – nabytí a přihlášení exempláře;
  • originál registračního listu (který jsem obdržel/a při koupi);
  • originál potvrzení o vynětí exempláře ze zákazů týkajících se komerčních činností (v případě, že jde o exemplář zařazený do přílohy A nařízení Rady (ES) č. 338/97, ve znění nařízení Komise (EU) 2016/2029 a jde o prodej).
 1. c) Prodám či daruji zvíře, na které se vztahuje povinnost registrace podle zákona č. 100/2004 Sb.?
 1. d) Moje registrované zvíře uhyne?
 • Na příslušný úřad zašlu:
  • vyplněný formulář D – úhyn exempláře;
  • originál registračního listu;
  • originál potvrzení o vynětí exempláře ze zákazů týkajících se komerčních činností (v případě, že bylo pro exemplář vydáno).
 1. e) Dovezu/vyvezu zvíře ze/do zahraničí (EU x mimo EU)?
 • Ze/do země EU:
  • Transport exemplářů CITES mezi členskými zeměmi EU není považován za dovoz a vývoz a nejsou proto nutná dovozní ani vývozní povolení.
  • V případě, že se tento přesun týká exempláře druhu z přílohy A, který pochází z volné přírody a měl při dovozu do EU stanoveno místo určení, je nutné požádat o povolení k přemístění. Toto povolení v ČR uděluje Ministerstvo životního prostředí.
 • Ze/do země mimo EU:
  • Při dovozu exempláře druhu z přílohy A nebo B ze země mimo EU (tzv. třetí země) je potřeba dovozní permit (povolení k dovozu), který vydává Ministerstvo životního prostředí. Zároveň se vyžaduje vývozní doklad CITES ze třetí země.
  • Při dovozu exempláře druhu z přílohy C ze země mimo EU (tzv. třetí země) je potřeba vývozní permit (povolení k vývozu), který vydává výkonný orgán CITES země vývozu, a oznámení o dovozu (formulář lze získat na celním úřadě přímo na hraničním přechodu). Pokud druh není CITES – je potřeba pouze oznámení o dovozu.
  • Při dovozu exempláře druhu z přílohy D ze země mimo EU (tzv. třetí země) je potřeba oznámení o dovozu (formulář lze získat na celním úřadě přímo na hraničním přechodu).
  • Při vývozu exempláře druhu z přílohy A nebo B do země mimo EU (tzv. třetí země) je potřeba vývozní permit (povolení k vývozu), který vydává Ministerstvo životního prostředí, a registrační list (u druhu z přílohy B je registrační list vyžadován, pouze pokud je pro druh stanovena povinná registrace vyhláškou č. 227/2004 Sb.). K žádosti o vývoz CITES I je někdy vyžadováno dovozní povolení třetí země.
  • Při vývozu exempláře druhu z přílohy C do země mimo EU (tzv. třetí země) je potřeba vývozní permit (povolení k vývozu), který vydává Ministerstvo životního prostředí.
 1. f) Chci prodat nebo jinak ke komerčním účelům využívat exemplář z přílohy A nařízení Rady (ES) č. 338/97, ve znění nařízení Komise (EU) 2016/2029, na který se vztahuje zákaz obchodních činností?
 • Podám žádost  o vydání výjimky ze zákazu obchodních činností na přiloženém formuláři CITES – žádost o výjimku, který je povinný. V případě, že exemplář je již zaregistrován, je nutné k formuláři přiložit originál registračního listu.
 • V případě, že žádost o výjimku je podávána současně se žádostí o zaregistrování, nebo pokud se na exemplář povinnost registrace nevztahuje, je nutno k žádosti doložit všechny doklady svědčící o původu exempláře (registrační listy rodičů, případně i prarodičů, doklady o nabytí exempláře).
 1. g) Chci cestovat po EU s exemplářem z přílohy A?
 • Podám žádost o vydání výjimky ze zákazu obchodních činností (viz výše).

_________________________________________________________________________________________________________________________

Lhůty a formuláře CITES

Obecně platná lhůta pro oznámení předchozích skutečností:

 • 30 dnů od nabytí exempláře či jiné změny.

Všechny formuláře týkající se změn v registraci CITES a výjimek u exemplářů z přílohy A naleznete v přiložených dokumentech. Kromě formuláře pro udělení výjimky ze zákazu obchodních činností, který je stanovený právním předpisem, jsou tyto formuláře určeny pouze pro zdejší úřad, jsou nepovinné a slouží ke zpřehlednění podávané žádosti.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Místo registrace CITES

Pokud máte trvalý pobyt v Jihočeském kraji, své zvíře zaregistrujete u Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice (včetně území CHKO).

_________________________________________________________________________________________________________________________

Kontrola a možné sankce

Hlavním kontrolním orgánem CITES v ČR je Česká inspekce životního prostředí, která kontroluje dodržování zákonů v oblasti CITES, může ukládat opatření a zjišťovat totožnost osob. Za porušení zákona ukládá ČIŽP pokuty (blokové nebo v přestupkovém či správním řízení). V případě pochybností může ČIŽP podezřelé exempláře CITES zadržet, příp. je i zabavit.

Inspektoři ČIŽP jsou při své kontrolní činnosti oprávněni vstupovat do objektů, chovných či pěstebních zařízení či na pozemky. Mohou požadovat vysvětlení či předložení dokladů, mohou prohlédnout exemplář i jeho identifikační označení a pořídit dokumentaci. Kontrolovaná osoba je povinna v odůvodněných případech umožnit i odběr krve či jiného vzorku z exempláře.

Dalším kontrolním orgánem CITES je Celní správa, která provádí kontrolu nad zbožím podléhajícím celnímu dohledu a má pravomoc podezřelé exempláře zadržet.

Při nedodržení povinností stanovených zákonem je možné přestupci uložit pokutu až do výše 200 000 Kč fyzickým osobám a do výše 1 500 000 Kč podnikatelským subjektům. Dále může dojít k zabavení exemplářů.

V závažných případech je možné případ řešit i dle trestního zákona (řeší speciální složky Celní správy nebo Policie ČR). Dotyčná osoba pak může být potrestána odnětím svobody až na osm let, zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

 

!!! Důležité upozornění !!!

U všech exemplářů CITES platí povinnost na výzvu kontrolních orgánů prokázat jejich legální původ. Tato povinnost platí pro každého, kdo exemplář drží, nabízí k prodeji, zpracovává, přepravuje atd.