Přejít k hlavnímu obsahu

Z činnosti krajského úřadu

Z ČINNOSTI KRAJSKÉHO ÚŘADU

Registr zařízení umožňuje veřejnosti přístup k potřebným informacím o zařízeních k nakládání s odpady. Registr zařízení ve své neveřejné části umožňuje přístup k detailním informacím pro účely státní správy. Přístup do neveřejné části Registru zařízení mají pouze kontrolní orgány. Aplikace pracuje s aktuální polohou uživatele (uživatel může svou polohu také do systému zadat sám, popř. ji vyhledat na mapě) a při volbě parametrů (typ zařízení, přijímané odpady), vyhledá nejbližší zařízení ke sběru a zpracování odpadů. Údaje do Registru zařízení vkládají a aktualizují příslušné krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností na základě povinností uložených zákonem o odpadech, a to s účinností od 1. ledna 2016.

Pro jednodušší vyhledávání zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadu, lze využít mapu.

Provozovatelé zařízení určených pro nakládání s odpady jsou povinni zaslat údaje o provozu zařízení nebo činnosti krajskému úřadu příslušnému podle místa zařízení a u mobilních zařízení a dopravců odpadů podle sídla nebo bydliště provozovatele zařízení nebo dopravce odpadů, a to do 15 dnů od zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení činnosti dopravce odpadů nebo provozu zařízení včetně zahájení provozu podle změny souhlasu s provozem zařízení.

Přehled provozovatelů zařízení oprávněných nakládat s autovraky

Modul Autovraky - MA ISOH

  • MA ISOH je modul systému ISOH pro on-line evidenci vybraných autovraků a vychází z požadavků zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností a z požadavků vyhlášky č. 345/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností.
  • Součástí modulu je „Veřejný přehled zařízení MA ISOH“, který obsahuje seznam zařízení ke sběru/zpracování autovraků s platným souhlasem k provozování.
  • K dispozici je také možnost nahlédnout a zkontrolovat, zdali je vozidlo nebo potvrzení, které zpracovatel autovraků vydal, evidováno v databázi ekologicky odstraněných vozidel. Vyhledávání je možné podle IČPS (identifikačního čísla potvrzení v systému), VIN a RZ.
  • MA ISOH byl spuštěn 1. 1. 2009.
  • Přístupové údaje pro provozovatele zařízení ke sběru a zpracování autovraků vydává CZECHPOINT.
  • MA ISOH je napojen na systém základních registrů v souladu se Zákonem o základních registrech č. 111/2009 Sb.

Legislativa v odpadovém hospodářství

Zákon o odpadech a prováděcí předpisy naleznete ZDE.