Přejít k hlavnímu obsahu

Rozvoj soustavy zvláště chráněných území v Jihočeském kraji 2023-2027

Rozvoj soustavy zvláště chráněných území v Jihočeském kraji 2023-2027

Registrační číslo projektu: CZ.05.01.06/01/22_030/0001239

Název programu: Operační program Životní prostředí 2021—2027

Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí  

 Datum zahájení realizace Projektu je 01.06.2023. 

Účel dotace bude dosažen nejpozději do 31.12.2028. 

Cíl Projektu bude dosažen nejpozději do 31.12.2029. 

 

Cílem Projektu je zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče pro ZCHÚ na území Jihočeského kraje, za účelem získání odborných podkladů sloužících k zajištění optimální péče o chráněná území. 

 

Projekt je připravován v souladu s výkonem přenesené působnosti Jihočeského kraje v oblasti zajišťování péče o zvláště chráněná území (ZCHÚ) a lokality soustavy NATURA 2000, vyplývající z ustanovení § 77a, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Nedílnou a nezbytnou součástí péče o ZCHÚ je monitoring stanovišť a druhů, sběr podkladů, zpracování koncepčních dokumentů pro péči o chráněná území a zajištění územní ochrany v souladu s aktuálním stavem a legislativními předpisy tak, aby došlo při zachování zájmů ochrany přírody k minimálnímu dopadu na vlastníky dotčených nemovitostí. Při administrativní přípravě projektu je postupováno dle vnitřní směrnice Jihočeského kraje pro přípravu a realizaci evropských projektů č. SM/115/ZK, v platném znění.

Cílový stav

Cílem projektu je zpracování celkem 266 inventarizačních průzkumů na celkové ploše 16 158 ha pro 16 skupin předmětů ochrany a 55 plánů péče. Rozsah inventarizačních průzkumů a výběr lokalit byl projednán s AOPK, jejich případné připomínky byly zapracovány a následně odsouhlaseny. V rámci projektu proběhne rovněž projednání a schválení plánů péče a přehlášení řešených ZCHÚ, a to formou nařízení Rady Jihočeského kraje.


Dotace bude poskytována v celkové maximální výši a ve struktuře dle níže uvedené tabulky:

Finanční rámec Projektu

Částka (v Kč) / podíl (v %)

Celkové způsobilé výdaje

17 337 363,70

Schválená míra podpory EU (podíl na celkovém rozpočtu způsobilých výdajů)

100,00 %

Maximální výše dotace EU1

17 337 363,70

Minimální podíl vlastního spolufinancování připadající na způsobilé výdaje

0,00 %

Výše vlastního spolufinancování připadající na celkové způsobilé výdaje

0,00