Přejít k hlavnímu obsahu

Vodní nádrže

VODNÍ NÁDRŽE

VODNÍ NÁDRŽE
 
Příroda si vytvářela jezera, oproti tomu vodní nádrže jsou umělými lidskými výtvory.

Jihočeský kraj se pyšní množstvím rybníků a rybničních soustav, které nám zde zanechali jak významní rybníkáři (Štěpánek Netolický, Mikuláš Ruthard z Malešova nebo Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan), tak i množství neznámých stavitelů. Na ně pak navázaly v novodobé historii stavby přehrad a vodních nádrží, jejichž účely jsou od zásobování vodou, přes využití vodní energie, závlahy, nadlepšování průtoků, ochranu před povodněmi, až po rekreační využití.

Krajský úřad má na starosti nádrže s celkovým objemem vody nad milion kubíků nebo s výškou vzdutí nad 10 metrů od základové výpusti.

Vodní nádrže patří mezi vodní díla, ve kterých se vzdouvá (akumuluje) nebo zadržuje voda. Vodní nádrž vznikne obvykle příčným přehrazením vodního toku hrází, za kterou se obvykle vzdouvá voda a vytváří tak nádrž nebo jinak řečeno vzdutí vodní nádrže, případně zátopu. Pro hráze velkých vodních nádrží se obvykle používá termín přehrada. K tomu, aby bylo možné s vodou ve vodní nádrži hospodařit, slouží další objekty, které mohou, ale nemusí být součástí hráze, a jsou jimi například:

  • spodní výpust zajišťuje odtok vody z hrází přerušeného vodního toku dál pod vodní nádrž,
  • bezpečnostní přeliv převádí povodňové průtoky,
  • odběrný objekt pro zajištění požadovaného odebírání vody nádrže pro určitý účel,
  • zařízení sloužící k výlovu ryb (loviště, kádiště, …).

Hráze vodních nádrží se budují z různých materiálů. U nás jsou nejrozšířenější hráze sypané, následují betonové nebo zděné.

Vodní nádrže byly, jsou a budou stavěny proto, aby zajišťovaly různé účely, pro které často jedna nádrž plní více účelů, některé souběžně, jiné v určitých obdobích své existence. Pro názornost zde uvádíme několik příkladů:

Vodní dílo Lipno I – hydroenergetické využití, zdroj vody pro vodovod v Loučovicích, rekreace, plavba, zajištění průtoku korytem Vltavy pod VD Lipno I, nadlepšování průtoku pod VD Lipno II, ochrana před povodněmi,

Vodní dílo Lipno II – vyrovnává špičkové odtoky z vodní elektrárny Lipno I, slouží k výrobě elektrické energie a zajišťuje rovnoměrný odtok vody, 

Vodní dílo Římov – hlavním účelem je vodárenské využití pro zásobování vodárenské soustavy Jižní Čechy pitnou vodou, nadlepšování průtoků pod vodním dílem, energetické využití, částečná ochrana před povodněmi,

Vodní dílo Hněvkovice – především ve spolupráci s Lipnem I zajištění odběrů vody pro jadernou elektrárnu Temelín, rekreace, plavba,

Vodní dílo Jordán – vodárenské využití, zajištění vody pro štičí líheň a sádky, zajištění odběrů vody pro technologie, zálivku, chov ryb, rekreace, ochrana před povodněmi.

Rybníky jsou vodní nádrže, u nichž převažuje rybochovný účel, ale k tomu mohou být přiřazeny další, například ochrana před povodněmi, zajištění vody pro rybniční soustavy, energetické využití, plavba, rekreace a jiné.