Přejít k hlavnímu obsahu

Seznam správních úkonů, namísto nichž se vydává JES

SEZNAM SPRÁVNÍCH ÚKONŮ, NAMÍSTO NICHŽ SE VYDÁVÁ JES:

Zákon o geologických pracích (62/1988 Sb.)

Vyjádření v území se zvláštními podmínkami geologické stavby, zejména s předpokládanými ložisky nerostů nebo se zvlášť nepříznivými inženýrskogeologickými poměry (§ 13 odst. 3)

 

Zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.)

Zásah do významného krajinného prvku (§ 4 odst. 2)

Zabránění úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů (§ 5 odst. 3)

Odchylný postup při ochraně volně žijících ptáků (§ 5b odst. 1)

Povolení ke kácení dřevin (§8 odst. 1)

Povolování výjimek ze zákazů ničit, poškozovat nebo upravovat jeskyně (§ 10 odst. 2)

Zásah do krajinného rázu (§ 12 odst. 2)

Souhlas k činnostem v ochranném pásmu ZCHÚ (§ 37 odst. 2)

Souhlas k činnostem v ochranném pásmu památného stromu (§ 46 odst. 1)

Výjimky ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů (§ 56 odst. 1)

Souhlas se zřízením nebo zrušením účelových komunikací, stezek a pěšin (§ 63 odst. 1)

 

Zákon o ochraně ZPF (334/1992 Sb.)

Souhlas s odnětím půdy ze ZPF (§ 9) – nad 1 ha.

 

Lesní zákon (289/1995 Sb.)

Souhlas s dělením lesních pozemků (§ 12 odst. 3)

Souhlas s dotčením pozemků PUPFL (§ 14 odst. 2)

Odnětí pozemků z PUPFL (§ 16)

 

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (100/2001 Sb.)

Závazné stanovisko k posouzení vlivu záměru na životní prostředí (§ 9a)

Vodní zákon (254/2001 Sb.)

Souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona (§ 17 odst. 1)

Stanovisko k umisťování a povolování staveb (§ 104 odst. 3)

 

Zákon o pohřebnictví (256/2001 Sb.)

Stanovisko ke zřízení veřejného pohřebiště (§ 17 odst. 2)

 

Zákon o ochraně ovzduší (201/2012 Sb.)

Závazné stanovisko o povolení záměru obsahující vyjmenovaný stacionární zdroj (§ 11 odst. 2 písm. b)

Závazné stanovisko k povolení záměru dálnice a silnice I. třídy v zastavěném území či parkoviště s kapacitou nad 500 míst (§ 11 odst. 2 písm. d)

 

Zákon o prevenci závažných havárií (224/2015 Sb.)

Závazné stanovisko při povolování nového objektu (§ 49 odst. 3)

Závazné stanovisko při realizaci nové stavby (mimo jednoduché stavby) v dosahu havarijních projevů stávajícího objektu (§ 49 odst. 4)

 

Zákon o odpadech (541/2020 Sb.)

Stanovisko k terénním úpravám a odstranění stavby (§ 146 odst. 3 písm. a)

Vyjádření k nakládání s odpady ke změně dokončené stavby (§146 odst. 3 písm. b)

Vyjádření ke zřízení zařízení určeného pro nakládání s odpady (§ 146 odst. 3 písm. c)

 

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (100/2001 Sb.)

Závazné stanovisko k posouzení vlivů záměru na životní prostředí (§ 9a) – toto závazné stanovisko je součástí JES pouze fakultativně, na žádost