Přejít k hlavnímu obsahu

Bioodpad

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD

Mezi biologicky rozložitelný odpad – bioodpad, jednoduše řečeno patří zbytky z kuchyně nebo veřejného (či neveřejného) stravování. Jinými slovy je to vše, co oloupete, okrájíte, nesníte. Dále mezi biodpad patří například posekaná tráva, uřezané větve, dřevo a zbytky ze zemědělské výroby nebo potravinářské výroby. Jsou jakékoli odpady, které podléhají aerobnímu (za přítomnosti kyslíku) nebo anaerobnímu (bez přístupu kyslíku) rozkladu. Tyto bioodpady tvoří pravděpodobně 40 — 50 % celkového množství vyprodukovaného komunálního odpadu.

Co je BRKO a BRO

Pojmy jsou vymezeny v zákoně č. 541/2020 sb., o odpadech, § 11 odst (2) písm. b) c) d).

Biologicky rozložitelné komunální odpady používají známou zkratku BRKO. Jsou to odpady biologického původu z domácností, úřadů, firem, z veřejného stravování, úpravy veřejné zeleně, apod. 

Biologicky rozložitelné odpady (BRO) jsou pak všechny kompostovatelné odpady z tzv. prvovýroby v zemědělství a zahradnictví. Dále pak odpady z dřevovýroby, textilního a kožedělného průmyslu, výroby papíru. Rovněž odpady z oblasti myslivosti a rybářství. A v neposlední řadě i některé odpady ze stavebnictví nebo odpadů z číštění odpadních vod.

Kompostování

Kompostováním předcházíme samotnému vzniku odpadu podle § 12 (3) zákona o odpadech

Kompostování je biologická metoda využívání bioodpadu (BRO), kterou se za kontrolovaných podmínek aerobních procesů (tj. za přístupu vzduchu) a činností mikroorganismů přeměňuje bioodpad (BRO) na kompost.

Komposty jsou využívány zejména pro přihnojování obecní zeleně, parků atd., zemědělci komposty ze svých kompostáren používají jako hnojivo na vlastních pozemcích.

Kompostování napodobuje běžné přírodní procesy, kdy z rostlinných zbytků působením bakterií, žížal, hlístic a plísní vznikne po nějaké době humus, který v půdě působí jako ideální hnojivo, které zlepšuje mimo jiné strukturu půdy. Proces kompostování tento proces urychluje a zintenzivňuje. Správnému kompostování musíme pomoci překopáváním, aby se do něj dostal kyslík.

Dále je možné využít institut tzv. komunitního kompostování § 65 zákona o odpadech. tj. soustřeďování vymezených biologických odpadů v rámci obcí nastavených pravidel. 

Kompostárny v Jihočeském kraji

Příklady technologií, které nejsou klasickým kompostováním:

Zpracování kuchyňských odpadů – Kompostárna Jarošovice I – odpady jsou drceny, homogenizovány a hygienizovány, následně slouží jako vsádka do BPS (Bioplynová stanice).

Kompostárna kuchyňských odpadů – Městské služby Písek – jednoúčelové zařízení na kuchyňské odpady, výstupem je hnojivý substrát.

Kompostárna Vimperk – zpracování probíhá v uzavřených prostorách (fermentor EVA), kompostovací proces je elektronicky řízený, dochází ke zkrácení doby kompostování.

Zařízení k využívání bioodpadů Radomyšl – výroba organického hnojiva, ve zkušebním provozu, probíhá schvalovací proces Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělství

Rekultivace odkališť DIAMO, s. p. v Mydlovarech – využívání BRO pro výrobu rekultivačních materiálů určených ke konečnému zakrytí kalojemů (ozelenění).  

 

Mapa kompostáren v Jihočeském kraji

V Jihočeském kraji je v současnosti povoleno 93 kompostáren, z toho 59 je kompostáren povolených podle § 14 odst. 1 a 46 malých zařízení podle § 14 odst. 2. Mimo tyto kompostárny jsou na území kraje provozovány také komunitní kompostárny, odhadovaný počet 40 – 50, evidenčně nejsou podchyceny. V tuto chvíli dochází k aktualizaci povolení stávajících zařízení podle nové legislativy, tj. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Podmínky užití a licenční podmínky služby Mapy.cz

Více o kompostování naleznete na Youtube kanálu: KompostujCZ