Přejít k hlavnímu obsahu

Ekoškola a Ekoškolka

EKOŠKOLA A EKOŠKOLKA

Úspěšný mezinárodní program Ekoškola má svůj počátek v Kodani v roce 1994. V současné době jsou do projektu zapojeny školy ze 64 zemí. V roce 2005 se k projektu připojila Česká republika díky iniciativě a úsilí vzdělávacího centra Tereza Praha. Tato organizace je koordinátorem projektu v ČR. V současné době je do programu zapojeno více než 400 českých a moravských škol. Program Ekoškola probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Základním principem, na kterém je program postaven, je SPOLUPRÁCE celé školy – spolupráce žáků s učiteli (nejen s jedním), s vedením školy, provozními zaměstnanci školy, s rodiči, se zřizovatelem školy. Program rozvíjí mnohé kompetence žáků, vede k zodpovědnějšímu jednání vůči životnímu prostředí („mysli globálně, jednej lokálně“), znamená zlepšení životního prostředí ve škole a okolí, v důsledku realizovaných opatření a změn přináší škole finanční úspory a v neposlední řadě mezinárodní ocenění. Školy mohou realizovat praktické projekty na zlepšení školy a jejího okolí v těchto tématech: Prostředí školy, Energie, Voda, Odpady, Doprava, Šetrný spotřebitel, Biodiverzita, Klimatická změna a Jídlo. K naplňování programu pomáhá funkční metodika 7 kroků, která je založena na již zmíněné spolupráci.

 1. krok: EKOTÝM - Ekotým je hybatelem všech dalších kroků a aktivit v Ekoškole. Sestavíte ho z žáků, učitelů a provozních zaměstnanců, případně i ze zástupců vedení školy, rodičů a dalších místních občanů. Žáci mají v Ekotýmu, stejně jako v celé Ekoškole, hlavní slovo. 
 2. krok: ANALÝZA - Projdete svoji školu „od sklepa po půdu“ a analyzujete, jaké jsou silné a slabé stránky školy a její dopad na životní prostředí ve vybraných tématech. Návod, co sledovat, dávají vytvořené pracovní listy. Výsledky Analýzy vám ukazují, na co byste se měli zaměřit v Plánu činností.
 3. krok: PLÁN ČINNOSTÍ - Vycházíte z vaší Analýzy a dohodnete se na tom, co se ve škole a jejím okolí budete snažit zlepšit. Naplánujete si konkrétní činnosti a úkoly, termíny pro jejich splnění a zodpovědné osoby.
 4. krok: MONITOROVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ - Pravidelně zjišťujete, jak se vám daří naplňovat jednotlivé úkoly a cíle, které jste si dali v Plánu činností. Zaznamenáváte svůj pokrok, plánujte další postup a reagujete na nové situace.
 5. krok: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA VE VÝUCE - Ve výuce seznamujete žáky s tématy, kterými se zabývají v Analýze, Plánu činností a dalších krocích. Je důležité věnovat tématům dostatek času, aby jim žáci rozuměli. Tento krok pomáhá žákům pochopit souvislosti a to, proč je užitečné se vybraným tématům věnovat.
 6. krok: INFORMOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE - Snažíte se informovat o tom, čemu se věnujete, co se vám povedlo a do čeho se mohou ostatní zapojit. Komunikujete nejen ve škole, ale také s rodiči, širší veřejností, úřady. Díky tomu se do realizace změn postupně zapojuje celá škola i veřejnost.
 7. krok: EKOKODEX - Vytvoříte si Ekokodex jako vyznání sdílených hodnot a zásad. Slouží vám jako návod pro celou školu i veřejnost, jak žít přátelsky k životnímu prostředí. Tvorba Ekokodexu nabízí příležitost pro jeho kreativní ztvárnění v podobě básní či písní, obrazů či soch a podobně.

 Více informací na Ekoškola.cz

V Jihočeském kraji je do programu Ekoškola aktuálně zapojeno 10 základních škol  a jedna střední škola (stav v lednu 2023)

 • Základní škola a Mateřská škola Cehnice
 • Základní škola a Základní umělecká škola Bezdrevská České Budějovice
 • Jubilejní základní škola svatováclavská Strýčice
 • Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak
 • Základní škola a Mateřská škola Novosedly nad Nežárkou
 • Základní škola J.K. Tyla a Mateřská škola Písek
 • Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek
 • Základní škola Chyšky
 • Základní škola a Mateřská škola ČSA Tábor
 • Základní škola Opařany
 • Biskupské gymnázium České Budějovice

 

 

Program Ekoškolka je metodikou a materiály přizpůsobený podmínkám mateřských škol. Mateřské školy se do programu mohou zapojovat od začátku roku 2015, v současné době je v České republice více jak 100 registrovaných ekoškolek. 

Upravená metodika 7 kroků k ekoškolce:

 1. krok EKOTÝM - Ekotým je základem fungování programu Ekoškola na mateřské škole. Je sestaven z dětí, ale i dospělých (dětí z různých tříd a různého věku, učitelů, rodičů i provozních zaměstnanců mateřské školy).
 2. krok ANALÝZA - Analýza je dalším důležitým krokem, který je třeba udělat na začátku. Analýza vám poskytuje reálnou představu o tom, jaké jsou silné a slabé stránky školy ve vybraných  tématech a na co byste se měli zaměřit v Plánu činností. V pátrání po silných a slabých stránkách vám pomohou Pracovní listy k analýze školky.
 3. krok PLÁN ČINNOSTI - Při tvorbě Plánu činností vycházíte z toho, co jste zjistili v Analýze. Hledáte řešení, stanovujete si cíle a plánujete si aktivity, které vedou k nápravě slabých a k udržení silných stránek školy. Na tvorbě Plánu činností se podílí celý Ekotým a další členové školy. Důležité je myslet, již při tvorbě plánu na to, jakým způsobem budete plnění úkolů vyhodnocovat.
 4. krok SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ - Pravidelným sledováním a postupným vyhodnocováním Plánu činností zjišťujete, jak si vedete v naplňování jednotlivých cílů a úkolů.  Postupně vedete děti k rozvoji dovedností, především posuzovat výsledky své činnosti, pozorovat pokroky, hodnotit úspěchy a zjišťovat příčiny neúspěchů. 
 5. krok ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA VE VÝUCE - Cílem environmentální výchovy je seznámit děti s tématy, kterými se zabývají v Analýze, Plánu činností a dalších krocích. Je důležité věnovat tématům dostatek času, aby jim děti opravdu rozuměly a chápaly souvislosti. Tento krok má dětem pomoci pochopit, proč se mají vybraným tématům věnovat.
 6. krok INFORMOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE - Krok Informování a spolupráce slouží k tomu, aby všichni věděli, co se u vás v Ekoškole děje. Nabízíte všem možnost zapojit se do realizace programu a přispět svými nápady a silami. Stejný cíl má tento krok i směrem ven, kdy oslovujete rodiče, širokou veřejnost, zastupitele i možné finanční podporovatele. Díky stálé spolupráci, informování ostatních a pořádáním zajímavých akcí se do programu postupně zapojuje celá mateřská škola, rodiče i širší veřejnost.
 7. krok EKOKODEX - Ekokodex je společným souborem hodnot a pravidel. Jde o seznam, který ukazuje, co ve škole vyznáváte v rámci jednotlivých témat. Zároveň vám slouží jako návod pro celou mateřskou školu i rodiče, jak se ohleduplně chovat k životnímu prostředí. Ekokodex tvoříte společně průběžně během realizace programu nebo i na jeho počátku. K Ekokodexu je dobré se po čase vracet a aktualizovat jej.

 Více informací na Ekoškolky.cz

První  ekoškolkou v Jihočeském kraji se stala Mateřská škola v Plané nad Lužnicí. První jarní den, 21. 3. 2018, proběhl v této škole praktický seminář za účasti  zástupců vzdělávacího centra Tereza Praha. Cílem tohoto setkání bylo motivovat další mateřské školy v Jihočeském kraji k zapojení do programu.

V Jihočeském kraji je do programu Ekoškolka aktuálně zapojeno 5 mateřských škol (stav v lednu 2023)

 • Mateřská škola Planá nad Lužnicí
 • Mateřská škola Za Lávkami Dačice
 • Mateřská škola Strmilov
 • Mateřská škola Kunžak
 • Mateřská škola Jana Opletala České Budějovice

On-line registrace do programu probíhá u vzdělávacího centra Tereza, z.ú. Praha. 

Krajským koordinátorem mezinárodního programu Ekoškola je od roku 2010 CEGV Cassiopeia České Budějovice 

Koordinátorka programu Ekoškola pro Jihočeský kraj:
RNDr. Eva Bínová, Ph.D.
Kontakt pro případné podněty či otázky k Ekoškole a Ekoškolce:
binova@ekocentrumcb.cz, tel. 734 274 736

Nové materiály k programu Ekoškola využitelné při práci se žáky základních a středních škol jsou volně ke stažení v sekci materiály.

Ekoškolí průvodce a sady pracovních listů pro různé věkové skupiny žáků pomohou při zařazení  environmentálních témat do výuky.