Přejít k hlavnímu obsahu

Katalog opatření

KATALOG OPATŘENÍ

Identifikační blok Administrativní blok
ID Typ opatření Název opatření Emisní zdroj Lokalizace Související opatření Studie - nadřazená Související opatření Studie - podřazená Související opatření PDP Zdroje financování Nositel opatření Připravenost k realizaci Časová náročnost Stupeň zajištění financí Typová priorita
KOM_01 INV Doplnění technologie srážení fosforu na ČOV ČOV ANO KOM_15, (KOM_16, KOM_09) - HVL30700120, HVL30700121, HVL30700122, HVL30700123, DVL30700117 provozovatel - stočné, krajský dotační program, OPŽP vlastník/ provozovatel ČOV připraveno střední střední 1
KOM_02 ORG Úprava provozního režimu srážení fosforu na ČOV ČOV ANO (KOM_09, KOM_16, KOM_15) - HVL30700120, HVL30700121, HVL30700122, HVL30700123, DVL30700117 provozovatel - stočné provozovatel ČOV připraveno nízká vysoký 1
KOM_03 INV Rekonstrukce a modernizace ČOV ČOV ANO (KOM_09), KOM_15 KOM_01 HVL30701XXX  OPŽP, Mze, vlastník, krajský dotační program vlastník ČOV podmíněně připraveno vysoká střední 2
KOM_04 SUP Komplexní generel odvodnění Úniky ANO GEN_02, KOM_17 KOM_06, KOM_07, RYB_05 HVL30710XXX OPŽP, obec obec připraveno střední vysoký 1, 2
KOM_05 INV Úprava přelivných hran odlehčovacích komor Úniky ANO KOM_17 - HVL30706XXX vlastník, OPŽP, MZe vlastník připraveno nízká vysoký 1
KOM_06 INV Rekonstrukce nebo obnova kanalizační sítě Úniky ANO KOM_04 - HVL30707XXX vlastník, OPŽP, MZe vlastník podmíněně připraveno vysoká střední 2
KOM_07 INV Opatření pro snížení emisí fosforu nepřipojených obyvatel Nepřipojení ANO KOM_04, KOM_01, KOM_09, KOM_10, KOM_13, (KOM_14), KOM_15 HVL30701XXX, HVL30708XXX, HVL30709XXX vlastník připojované nemovitosti, vlastník kanalizační sítě, obec,  OPŽP, MZe obec, vlastník ČOV/ kanalizace podmíněně připraveno vysoká střední 2, 3
KOM_08 LEG Zpoplatnění vypouštění z odlehčovacích komor Úniky NE GEN_02, (GEN_01), KOM_17 KOM_06 CZE30706005 - Jihočeský kraj podmíněně připraveno střední - vysoká - 1
KOM_09 LEG Zpřísnění požadavků na čištění komunálních odpadních vod ČOV NE GEN_02, KOM_16, KOM_17 (KOM_01, KOM_02) CZE30700001 - Jihočeský kraj podmíněně připraveno střední - vysoká - 1
KOM_10 LEG Zpřísnění požadavků na povolování domovních ČOV Nepřipojení NE GEN_02, KOM_17 KOM_07 CZE30700004 - Jihočeský kraj podmíněně připraveno střední - vysoká - 2
KOM_11 LEG Opatření pro snížení množství dešťových vod v kanalizačních systémech Úniky NE GEN_02, KOM_17 KOM_06   - Jihočeský kraj podmíněně připraveno střední - vysoká - 2
KOM_12 LEG Systémové odkanalizování a čištění odpadních vod ČOV, Nepřipojení NE GEN_02, KOM_17 KOM_07 CZE30700003 - Jihočeský kraj podmíněně připraveno střední - vysoká - 1
KOM_13 SPR Nový PRVKÚ Jihočeského kraje včetně doplnění prezentačního modulu ČOV, Úniky, Nepřipojení NE GEN_03 KOM_07 CZE30700003 Jihočeský kraj, OPŽP Jihočeský kraj připraveno střední vysoký 1
KOM_14 COM Systematický přehled a prezentace možností využití umělých mokřadů (rybníků) jako dočišťovacích prvků pod malými ČOV ČOV NE KOM_17 KOM_07   Jihočeský kraj, VaVaI Jihočeský kraj připraveno střední střední 2
KOM_15 COM Problematika provozování TSP na malé ČOV ČOV NE KOM_17 KOM_01, KOM_02, KOM_03, KOM_07 Jihočeský kraj Jihočeský kraj podmíněně připraveno střední střední 2
KOM_16 SUP Metaanalýza ekonomické náročnosti TSP ČOV NE GEN_03 KOM_09, KOM_01, KOM_02 CZE30700001 Jihočeský kraj, VaVaI Jihočeský kraj připraveno nízká střední 1
KOM_17 COM Tematická multioborová diskuse  ČOV, Úniky, Nepřipojení NE GEN_03 KOM_04, KOM_05, KOM_08, KOM_09, KOM_10, KOM_11, KOM_12, KOM_14, KOM_15, KOM_18  Jihočeský kraj Jihočeský kraj, Povodí Vltavy, státní podnik připraveno irelevantní střední 1
KOM_18 COM Řekám a rybníkům přátelská obec ČOV, Úniky, Nepřipojení NE KOM_17 (KOM_01, KOM_02) Jihočeský kraj Jihočeský kraj, Povodí Vltavy, státní podnik podmíněně připraveno nízká - střední - 2
RYB_01 SPR IS Hastrman Rybníky NE GEN_03, GEN_02 RYB_01, RYB_10, RYB_11  CZE30700003, CZE31604002 Jihočeský kraj, OPŽP, MV Jihočeský kraj, Povodí Vltavy, státní podnik podmíněně připraveno střední střední 1
RYB_02 SUP Studie proveditelnosti optimalizace fosforového režimu rybníka Rožmberk Rybníky ANO GEN_03 RYB_03   OPŽP Povodí Vltavy, státní podnik podmíněně připraveno střední střední 1
RYB_03 INV Technická opatření pro snížení emisí Rožmberského rybníka do povodí Lužnice Rybníky ANO RYB_02 -   OPŽP, MZe Jihočeský kraj, vlastník nepřipraveno střední - vysoká nízký 2
RYB_04 SUP Analýza potenciálu cirkulární ekonomiky při zadržování a využívání sedimentu z rybníků a rybničních soustav Rybníky NE GEN_03, GEN_02 RYB_10, RYB_11 OPŽP Jihočeský kraj podmíněně připraveno střední střední 2
RYB_05 SUP Aplikační studie opatření RYB, KOM a PEZ v povodí Staňkovského rybníka Rybníky ANO GEN_03 Návazné RYB_05, RYB10 HVL30400001 Povodí Vltavy, státní podnik Povodí Vltavy, státní podnik připraveno střední střední 1
RYB_06 SUP Pilotní vyhledávací studie pro zavedení technických opatření pro přerušení toku fosforu Rybníky ANO GEN_03 Návazné RYB_06, RYB_11 Jihočeský kraj, Povodí Vltavy, státní podnik, OPŽP, MZe Jihočeský kraj, Povodí Vltavy, státní podnik připraveno střední střední 1
RYB_07 SUP Zhodnocení a vytvoření konceptu udržitelného rybníkářství v povodí VD Orlík z hlediska celospolečenských přínosů Rybníky NE GEN_03, GEN_02 RYB_11, RYB_15 MZE, MMR, VaVaI Jihočeský kraj, rybářské subjekty podmíněně připraveno střední střední 1
RYB_08 COM Příručka malého rybníkáře Rybníky NE RYB_12 RYB_11   Jihočeský kraj JČU FROV podmíněně připraveno nízká - střední střední 2
RYB_09 SPR Regulace chovu polodivokých kachen Rybníky NE GEN_03, (RYB_01) RYB_11 CZE31604002 - Jihočeský kraj připraveno nízká - střední - 1
RYB_10 INV, ORG Opatření pro zachycení sedimentu Rybníky NE RYB_01, RYB_04, RYB_06, RYB_07, (RYB_11), RYB_12, RYB_14, RYB_15 -   národní program MZe, dedikovaný program plateb za mimoprodukční funkce rybníků hospodařící subjekty (ojediněle vybrané státní podniky nebo orgány státní správy / samosprávy)  nepřipraveno vysoká nízká - střední 2
RYB_11 ORG Dobrá rybníkářská praxe - organizační aspekty Rybníky ANO GEN_02, RYB_01, RYB_04, RYB_05, RYB_06, RYB_07, RYB_12, RYB_14, RYB_15 (RYB_11)   dedikovaný program plateb za mimoprodukční funkce rybníků hospodařící subjekty nepřipraveno vysoká nízká 1
RYB_12 COM Tematická multioborová diskuse  Rybníky NE GEN_03 RYB_08, RYB_10, RYB_11, RYB_14, RYB_15 Jihočeský kraj Jihočeský kraj, Povodí Vltavy, státní podnik připraveno irelevantní střední 1
RYB_13 COM Sladkovodní ryby na talíř Rybníky NE GEN_03 -   Jihočeský kraj Jihočeský kraj připraveno střední střední 2
RYB_14 LEG Úprava legislativy regulující nakládání s rybničními sedimenty Rybníky NE (GEN_01), GEN_02, RYB_12, RYB_06 RYB_10, RYB_11 - Jihočeský kraj podmíněně připraveno střední - vysoká - 1
RYB_15 LEG Dobrá rybníkářská praxe - legislativní aspekty Rybníky NE GEN_01), GEN_02, RYB_12, RYB_07, (RYB_05) RYB_10, RYB_11 CZE31604002 - Jihočeský kraj podmíněně připraveno střední - vysoká - 1
GEN_01 SUP Kontinuální monitoring jakosti povrchových vod všechny NE - KOM_08, (RYB_14, RYB_15) Povodí Vltavy, státní podnik Povodí Vltavy, státní podnik, ČHMÚ podmíněně připraveno střední střední 2
GEN_02 COM Prezentace závěrů a doporučení Studie všechny NE GEN_03 všechna ostatní katalogová opatření - Jihočeský kraj, Zhotovitel Studie připraveno nízká - 1
GEN_03 SUP Koordinace následných aktivit v problematice fosforu všechny NE prvotní opatření všechna ostatní katalogová opatření Jihočeský kraj, Středočeský kraj Jihočeský kraj, Středočeský kraj, Povodí Vltavy, státní podnik podmíněně připraveno vysoká neznámý 1