Přejít k hlavnímu obsahu

Z činnosti krajského úřadu

Z ČINNOSTI KRAJSKÉHO ÚŘADU

  • Registr jednotlivých zařízení, obchodníků a spisů v informačním systému odpadového hospodářství ISOH2 

ISOH2 s veřejnou nadstavbou VISOH2 je nový, moderní agendový informační systém, který sjednocuje veškeré agendy odpadového hospodářství, které jsou dané legislativou – zákon o odpadech, zákon o výrobcích s ukončenou životností, zákon o obalech, zákon o jednorázových plastech, včetně prováděcích předpisů a evropské legislativy. Registr zařízení umožňuje veřejnosti přístup k potřebným informacím o zařízeních k nakládání s odpady. Registr zařízení ve své neveřejné části umožňuje přístup k detailním informacím pro účely státní správy. Přístup do neveřejné části Registru zařízení mají pouze kontrolní orgány. Aplikace pracuje s aktuální polohou uživatele (uživatel může svou polohu také do systému zadat sám, popř. ji vyhledat na mapě) a při volbě parametrů (typ zařízení, přijímané odpady), vyhledá nejbližší zařízení ke sběru a zpracování odpadů. Údaje do Registru zařízení vkládají a aktualizují příslušné krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností na základě povinností uložených zákonem o odpadech, a to s účinností od 1. ledna 2016.

Pro jednodušší vyhledávání zařízení ke sběru, úpravě, využívání nebo odstraňování odpadu, lze využít mapu registru stacionárních zařízení ve veřejné části ISOH2 (VISOH2).

Provozovatelé zařízení určených pro nakládání s odpady jsou povinni zaslat údaje o provozu zařízení nebo činnosti krajskému úřadu příslušnému podle místa zařízení a u mobilních zařízení a dopravců odpadů podle sídla nebo bydliště provozovatele zařízení nebo dopravce odpadů, a to do 15 dnů od zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení činnosti dopravce odpadů nebo provozu zařízení včetně zahájení provozu podle změny souhlasu s provozem zařízení.

Přehled provozovatelů zařízení oprávněných nakládat s autovraky

Modul Autovraky - MA ISOH

  • MA ISOH je modul systému ISOH pro on-line evidenci vybraných autovraků a vychází z požadavků zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností a z požadavků vyhlášky č. 345/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností.
  • Součástí modulu je „Veřejný přehled zařízení MA ISOH“, který obsahuje seznam zařízení ke sběru/zpracování autovraků s platným souhlasem k provozování.
  • K dispozici je také možnost nahlédnout a zkontrolovat, zdali je vozidlo nebo potvrzení, které zpracovatel autovraků vydal, evidováno v databázi ekologicky odstraněných vozidel. Vyhledávání je možné podle IČPS (identifikačního čísla potvrzení v systému), VIN a RZ.
  • MA ISOH byl spuštěn 1. 1. 2009.
  • Přístupové údaje pro provozovatele zařízení ke sběru a zpracování autovraků vydává CZECHPOINT.
  • MA ISOH je napojen na systém základních registrů v souladu se Zákonem o základních registrech č. 111/2009 Sb.

Legislativa v odpadovém hospodářství

Zákon o odpadech a prováděcí předpisy naleznete ZDE.