Přejít k hlavnímu obsahu

Odpady

ODPADY

Kontaktní osoba: Ing. Lukáš Klíma, email:klima2@kraj-jihocesky.cz; tel: +420 386 720 713

Množství odpadů, movitých věcí, kterých se chceme, nebo máme povinnost zbavit a které vznikají činností každého z nás neustále roste. 
Smyslem současné legislativy upravující záležitosti odpadů je především zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí, zdarví lidí a trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů - to vše za současné sociální únosnosti a ekonomické přijatelnosti při dosažení cílů odpadového hospodářství. 
Činnosti zaměřené na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s nimi, následnou péči o místa, kde jsou odpady trvale uloženy a kontrolu těchto postupů, říkáme odpadové hospodářství. Odpadové hospodářství je založeno na hierarchii odpadového hospodářství na jejímž vrcholu stojí předcházení vzniku odpadu. Až v případě, že vzniku odpadu nelze předejít, přistupujeme k dalším krokům - jeho přípravě na opětovné použití, jeho recyklaci, následně k jeho jinému využití a neni-li možné jinak tak k odstranění odpadu. 

Hlavními předpisy upravujícími nakládání s odpady, které navazují na legislativu EU jsou:

zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a související vyhlášky - vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), vyhláška č. 169/2023 Sb., o stanovení podmínek při jejichž splnění přestává být tuhé palivo z odpadu odpadem a vyhláška č. 283/2023 Sb., o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam produktem nebo přestávájí být odpadem. 

zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností 

zákon 477/2001 Sb., o obalech.

Sdělení pro provozovatele skládek v Jihočeském kraji k asfaltové vyhlášce

V rámci metodického vedení vydává KÚ pro všechny provozovatele skládek na území Jihočeského kraje následující sdělení k vyhlášce č. 283/2023 Sb., o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem.   

Dle Nařízení komise EU č. 1357/2014, které nahradilo přílohu č. III směrnice 2008/98/ES  obsahuje seznam vlastností odpadů, které je činí nebezpečným. Klasifikaci odpadu z hlediska jeho nebezpečnosti je třeba znát při hodnocení nebezpečných vlastností odpadu. V případě nebezpečných vlastností HP4 (dráždivé),  HP5 (zdraví škodlivé), HP6 (toxické), HP11 (mutagenní) a HP14 (ekotoxické) je obsah PAU v množství do 0,1%.

Na základě výše uvedené skutečnosti, vyplývající z předmětného nařízení komise EU při celkovém obsahu PAU do 1000 mg/kg suš. znovuzískané asfaltové  směsi nebo znovuzískaného penetračního makadamu  může být i kvalitativní  třída  ZAS-T4  zařazená  jako  ostatní odpad, tedy 17 03 02 asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 kategorie O. To znamená, že odpadní penetrační makadam a odpadní asfaltová směs kvalitativní třídy ZAS-T4 mohou být uloženy na skládku ostatního odpadu. Nesmí však být překročen obsah benzo(a)pyrenu 50 mg/kg sušiny (hodnota vyplývá z nové "asfaltové" vyhlášky č. 169/2023 Sb.).   

Odpadní penetrační makadam, nebo odpadní asfaltová směs je vždy nebezpečným odpadem při obsahu PAU nad 1000 mg/kg suš. nebo při obsahu nad 50 mg/kg suš. benzo(a)pyrenu.