Přejít k hlavnímu obsahu

Povolování podle zákona o och. ovzduší

Povolování podle zákona o ochraně ovzduší, náležitosti žádostí


Krajský úřad vydává závazná stanoviska a rozhodnutí k řízením podle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) pro vyjmenované zdroje uvedené v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb, o ochraně ovzduší, v platném znění. Bez těchto závazných stanovisek a rozhodnutí nesmí stavební úřad vydat územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační souhlas nebo rozhodnutí zkušebního provozu. Jejich součástí jsou podmínky ochrany ovzduší, které jsou pro stavební úřady závazné.

Náležitosti žádostí:
Řízení podle § 11 zákona o ochraně ovzduší se procesně řídí správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb.). Zpravidla jde o řízení o žádosti účastníka řízení – tím je provozovatel předmětného zdroje znečišťování ovzduší (viz § 2 písm. h) zákona o ochraně ovzduší).
Obsahové náležitosti žádosti o povolení provozu jsou stanoveny v příloze č. 7 zákona.


Základní rozsah žádosti nejčastějších případů správních řízení podle § 17 zákona o ochraně ovzduší lze shrnout do následující tabulky. Ta prezentuje „klasický řetěz“ tří návazných povolení nového stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, tj. povolení k umístění > povolení provedení stavby > povolení provozu:

1) Musí splňovat náležitosti § 45 a 37 správního řádu (identifikační údaje žadatele/provozovatele zdroje, apod.).
2) Pouze v případě, že provozovatele zastupuje jiný subjekt (např. projektant, dodavatel díla, zpracovatel odborného posudku, apod.). Musí splňovat náležitosti § 33 správního řádu.
3) Zpracovatelem musí být držitel příslušné autorizace MŽP podle § 15 zákona o ochraně ovzduší.
4) Ve zvláštních případech (např. složitá technologie, provozy s velkými přebytky odpadního tepla, apod.) může krajský úřad požadovat i další dokumenty. Předložení těchto dokumentů je zpravidla uvedeno ve výrokové části závazného stanoviska provedení stavby nebo provozu časově omezeného podle § 11 odst. 2 písm. c) a d) zákona o ochraně ovzduší.

Poznámka:
Odborný posudek a rozptylová studie musí být zpracované autorizovanou osobou podle § 32 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší. Pravidelně aktualizovaný seznam autorizovaných osob (firem), které zpracovávají odborné posudky a rozptylové studie, je uveden na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí: www.env.cz.

 

Náležitosti (obsah) žádosti o povolení provozu podle přílohy č. 7 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:


1.1. Jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu, v případě právnické osoby název, právní formu a sídlo žadatele, podpis osoby k tomu oprávněné v souladu s výpisem z obchodního rejstříku, popřípadě pověřené k jednání na základě plné moci vystavené statutárním zástupcem, a dále identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno. U žádosti týkající se tepelného zpracování odpadu také jméno fyzické osoby autorizované pro dohled nad tepelným zpracováním odpadu.


1.2. Údaje o dosavadních rozhodnutích příslušných správních orgánů podle tohoto zákona a podle jiných právních předpisů, které souvisí s předmětem žádosti a soupis všech stacionárních zdrojů provozovaných žadatelem v dané provozovně4), včetně specifikace všech komínů nebo výduchů.


1.3. Projektovou dokumentaci, kterou je žadatel povinen předložit v rámci stavebního nebo jiného řízení podle jiných právních předpisů, nebo jinou obdobnou dokumentaci, která umožní posoudit předmět žádosti. Tato dokumentace obsahuje zejména
     a) údaje o přesném umístění stavby, investorovi a zpracovateli projektu,
     b) technickou zprávu,
    c) podrobný technický popis technického a technologického řešení stacionárních zdrojů a procesů, které zde budou probíhat (zejména přesná označení názvem a typem, názvy a adresy výrobců a jejich technické parametry, specifikace hořáků použitých spalovacích stacionárních zdrojů, jejich typy, výrobce, parametry),
     d) technické parametry, především kapacita stacionárního zdroje,
     e) hmotnostní toky jednotlivých materiálů a energií na vstupu a výstupu ze stacionárního zdroje (zejména paliv a odpadů) a způsob dalšího nakládání s nimi.


1.4. Specifikaci všech znečišťujících látek, které budou vnášeny do ovzduší během provozu stacionárního zdroje. Zvláště je třeba uvést znečišťující látky, které mohou způsobovat pachový vjem. U stávajících zdrojů uvést informace o stávajících emisích ve stejném rozsahu.


1.5. Informace o zjišťování úrovně znečišťování ovzduší. Údaje o počtu a umístění měřicích míst pro kontinuální i jednorázová měření emisí znečišťujících látek a jejich hmotnostního toku.


1.6. U žádosti týkající se tepelného zpracování odpadu způsob stanovení celkového organického uhlíku v popelu a ve strusce, vyhodnocení možnosti kombinované výroby elektřiny a tepla a způsob využití vyrobeného tepla.


1.7. Návrh provozního řádu, v případě že se jedná o stacionární zdroj, který má povinnost zpracovat provozní řád.


1.8. Návrh zvláštních podmínek provozu při překročení regulační prahové hodnoty, pokud se jedná o provoz stacionárního zdroje podle § 10 odst. 3.


Provozovatel může s krajským úřadem kdykoli předjednat požadovaný rozsah žádosti.