Přejít k hlavnímu obsahu

Plánování v oblasti vod

PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD

Území České republiky náleží do třech mezinárodních oblastí povodí, a to do mezinárodní oblasti povodí Labe, mezinárodní oblasti povodí Odry a mezinárodní oblasti povodí Dunaje. Plány povodí se zpracovávají ve třech úrovních pro mezinárodní oblasti povodí ("mezinárodní plány povodí"), části mezinárodních oblastí povodí na území České republiky ("národní plány povodí") a dílčí povodí. Proces plánování v oblasti vod se řídí ustanovením zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů – Hlava IV, plánování v oblasti vod, a prováděcími právními předpisy.

Účelem plánování v oblasti vod je dle vodního zákona vymezit a vzájemně harmonizovat veřejné zájmy: 

  • ochrany vod jako složky životního prostředí,
  • snížení nepříznivých účinků povodní a sucha a
  • udržitelného užívání vodních zdrojů, zejména pro účely zásobování pitnou vodou.

OZNÁMENÍ
o zveřejnění časového plánu a programu prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti a o termínu pro uplatnění připomínek.

Podle § 24 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořizují Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik. Součástí přípravných prací k těmto plánům je podle § 25 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona zpracování a zpřístupnění časového plánu a programu prací pro aktivní zapojení uživatelů vody a veřejnosti.

V souladu s ustanovením § 20 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 50/2023 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik se zveřejňuje časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik od 1. dubna 2024 po dobu šesti měsíců (do 30. září 2024) k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti na Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí a na všech krajských úřadech a u všech správců povodí, a to v elektronické podobě na jejich internetových stránkách. Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí a místně příslušné krajské úřady vyvěšují oznámení o zveřejnění a termínu pro uplatnění připomínek na úředních deskách.

Časový plán a program prací je dostupný zde: časový plán a program prací

Připomínky k časovému plánu a programu prací je možno podávat 

­ v písemné podobě na adresu:

                Ministerstvo zemědělství 

                Odbor vodohospodářské politiky

                Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1

­ v elektronické podobě na e-mail:  pp@mze.gov.cz 

Připomínky musí být označeny „Časový plán a program prací“ a musí obsahovat jméno a příjmení a adresu místa pobytu u fyzické osoby, případně obchodní firmu nebo název a sídlo u právnické osoby.

 

Plány povodí

Proces plánování v oblasti vod na národní úrovni náleží do sdílené působnosti MZe a MŽP. Na úrovni dílčích povodí jsou pořizovateli správci povodí (státní podniky Povodí) a krajské úřady. Převážná část území Jihočeského kraje je řešena v Plánu dílčího povodí Horní Vltavy, nejvýchodnější část kraje (část území ORP Jindřichův Hradec a Dačice) spadá do Plánu dílčího povodí Dyje. Do území kraje zasahují ještě další dva plány – v severní části Plán dílčího povodí Dolní Vltavy a v oblasti Šumavy Plán dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje.

Třetí plánovací období 2021 – 2027.

Dále jsou uvedeny odkazy na schválené plány, které se dotýkají území Jihočeského kraje:

Pro potřeby Jihočeského kraje zpracovalo Povodí Vltavy, s.p. a Povodí Moravy, s. p. materiál „Základní informace o plánech dílčích povodí a programech opatření pro správní obvod Jihočeského kraje“. Cílem tohoto dokumentu není nahradit plány dílčích povodí, ale v jednoduché a výstižné formě prezentovat nejdůležitější informace.

Národní plány povodí

  • Národní plán povodí Labe

schválený vládou České republiky usnesením vlády č. 31 ze dne 19. 1. 2022

https://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/ramcova-smernice-o-vodach/x3-planovaci-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plan-povodi/narodni-plan-povodi-labe.html

 

  • Národní plán povodí Dunaje

schválený vládou České republiky usnesením vlády č. 31 ze dne 19. 1. 2022

https://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/ramcova-smernice-o-vodach/x3-planovaci-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plan-povodi/narodni-plan-povodi-dunaje.html

 

Usnesení vlády o schválení národních plánů povodí  

https://eagri.cz/public/web/file/694655/usneseni_vlady.pdf

Opatření obecné povahy – Národní plán povodí Dunaje

https://eagri.cz/public/web/file/694884/OOP_NPP_Dunaje.pdf

Opatření obecné povahy – Národní plán povodí Labe

https://eagri.cz/public/web/file/694886/OOP_NPP_Labe.pdf

 

Veřejná vyhláška – oznámení o vydání opatření obecné povahy

https://eagri.cz/public/web/file/694890/MZE_70004_2021_15121.pdf

 

Plány pro zvládání povodňových rizik

Usnesení vlády č. 30 o schválení plánů pro zvládání povodňových rizik ze dne 19.1.2022

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/NANACAZBZMD4

 

Plány dílčích povodí

 

  • Plán dílčího povodí Dyje

Schválen usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 347/2022/ZK-22 ze dne 10.11.2022

Odkaz na schválený PDP Dyje: http://pop.pmo.cz/download/web_PDP_Dyje_2127/index.html

 

  • Plán dílčího povodí Horní Vltavy

Schválen usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 400/2022/ZK-23 ze dne 15.12.2022

Odkaz na schválený PDP Horní Vltavy https://www.pvl.cz/portal/pdp2022/PDP_HVL/index.html

 

  • Plán dílčího povodí Dolní Vltavy

Schválen usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 399/2022/ZK-23 ze dne 15.12.2022

Odkaz na schválený PDP Dolní Vltavy https://www.pvl.cz/portal/pdp2022/PDP_DVL/index.html

 

  • Plán dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje

Schválen usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 401/2022/ZK-23 ze dne 15.12.2022

Odkaz na schválený PDP ostatních přítoků Dunaje  https://www.pvl.cz/portal/pdp2022/PDP_DUN/index.html