Přejít k hlavnímu obsahu

Ptáci jižních Čech

PTÁCI JIŽNÍCH ČECH

KNIHU JE MOŽNO PŘÍMO ZAKOUPIT NEBO OBJEDNAT PROSTŘEDNICTVÍM E-SHOPU NA NÁSLEDUJÍCÍCH MÍSTECH:

 

 • Česká společnost ornitologická: birdlife.cz
 • Knihkupectví Academia: www.academia.cz
 • Knihkupectví Kanzelsberger, Kanovnická 3, České Budějovice: www.dumknihy.cz
 • Knihkupectví Kanzelsberger: tř. 9. května 2886 (OD Dvořák II), Tábor, tel. 381 25 39 72
 • Knihkupectví N.S. Centrum (U Lenky): Panská110, 377 01 Jindřichův Hradec, tel. 384 36 13 75, 775 60 90 39, FB: Knihkupectví Jindřichův Hradec

 

Stučný popis a distibuce knihy

 • Kompletní přehled všech ptáků jižních Čech
 • Obecný popis ptáků, jejich výzkum a ochrana
 • Poznávání a biologie jednotlivých druhů, výskyt a změny početnost
 • Obsáhlý soubor více než 1 800 fotografií
 • Okolo 500 barevných a černobílých ilustrací
 • Mapy rozšíření všech hnízdících druhů
 • Téměř 400 grafů a tabulek
 • Praktický návod kam a jak za ptáky
 • Detailní charakteristika zvukových projevů ptáků
 • Unikátní kolekce nahrávek 233 ptačích druhů na CD

Doporučená prodejní cena publikace byla stanovena na 890,- Kč včetně DPH 10% (ceny u jednotlivých prodejců se mohou lišit).

Další prodejní místa budeme postupně doplňovat.

Informace pro odběratele k dalšímu prodeji:

Knihu lze objednat písemně na adrese
Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
ID DS: kdib3rr

nebo lze objednávku zaslat elektronicky na e-mail:
randakova@kraj-jihocesky.cz

Pro velkoodběr je stanovena zvýhodněná cena 623,- Kč včetně DPH 10%.

Podmínkou pro dosažení zvýhodněné ceny je odběr minimálně 10 ks a oprávnění k obchodní činnosti (IČO).

Plákát ke knize ke stažení

2. 12. 2015
Byla vydána errata ke knize Ptáci jižních Čech - ke stažení zde:

Errata ke knize Ptáci jižních Čech

 

PODROBNÁ RECENZE KNIHY

Podrobná recenze knihy od Davida Horala uveřejněná ve zpravodaji jihomoravské pobočky Českého Svazu Ornitologického.

Recenze knihy

 

PODROBNÝ POPIS KNIHY

Kloubec B., Hora J., Šťastný K. (eds), 2015: Ptáci jižních Čech. Jihočeský kraj, České Budějovice, 640 stran.
ISBN: 978-80-87520-12-3. Formát 220 x 285 mm, vazba V8, vložené CD.

Na podzim 2015 vydal Jihočeský kraj ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR ucelenou a obsáhlou monografii Ptáci jižních Čech. Autorské zázemí a rozsah této publikace jsou vskutku mimořádné – na textové části pracoval po dobu téměř čtyř let tým 14 autorů, více než 1 800 fotografií pochází od 54 našich i zahraničních fotografů a okolo 500 barevných a černobílých originálních kreseb je dílem české ilustrátorky; nedílnou součástí knihy je i téměř 400 grafů a tabulek.

Publikace je uspořádána do 12 základních celků. Úvodní kapitola pojednává o základních charakteristikách třídy Ptáci včetně historického vývoje, anatomických a morfologických zvláštnostech, smyslech, ekologii a chování ptáků. Kromě toho zde nalezneme informace o systematice ptáků, významu pro člověka, vysvětlení pojmů charakterizujících zájmové skupiny lidí zabývajících se ptáky a také topografii ptačího těla s názornými a podrobně popsanými barevnými fotografiemi. Součástí úvodní kapitoly jsou také stručné popisy jednotlivých řádů hnízdících druhů ptáků seřazených podle nejnovějšího systému. Následující kapitoly se zevrubně zabývají historií a současností ornitologického výzkumu jižních Čech, dále přírodními poměry, kde v jednotlivých podkapitolách najde čtenář precizně zpracovanou charakteristiku přírody a krajiny včetně historického vývoje, a metodikou zpracování publikace.

Hlavní část knihy tvoří texty o jednotlivých druzích ptáků zastižených na území JČ. Je logické, že největší prostor patří hnízdícím ptákům, kdy každému ze 193 hnízdících druhů jsou věnovány dvě (u vybraných druhů čtyři) strany. Text vždy začíná částí „Poznávání v přírodě“, kde je stručně popsán daný druh. Rozsah textu není u všech druhů stejný, ale spíše odpovídá obtížnosti jejich určování v terénu. Protože kniha je určena i široké veřejnosti, byli autoři textů postaveni před nelehký úkol jak na malém prostoru stručně a výstižně vyjádřit základní identifikační znaky, a to bez použití příliš odborné terminologie. To je obtížné zejména u druhů s víceletým cyklem dospívání, odlišně zbarvenými věkovými kategoriemi, barevnými morfami a individuální variabilitou (např. dravci, rackové), které by si zasluhovaly mnohem obsáhlejší a detailnější text se zdůrazněním řady klíčových znaků. Nicméně u každého druhu je uvedeno více fotografií (obvykle 6 – 10), na nichž jsou ptáci zobrazeni v co možná největší variabilitě šatů a pozic. Společně s textovým doprovodem a kresbami se tak čtenáři dostává do rukou ucelená identifikační příručka umožňující snadné poznávání jednotlivých druhů. Prezentovány jsou i fotografie hnízd s vejci nebo bezprostředního okolí hnízda, typických hnízdních prostředí, pobytových znaků apod. Černobílé a barevné ilustrace některých druhů, napomáhající jejich určování v přírodě, zobrazují rozdíly mezi pohlavími, sezónními šaty, věkovými kategoriemi, podobnými druhy apod. nebo charakterizují jejich chování. Jedná se zejména o letovky, u některých druhů pak i detaily hlav, ilustrace poddruhů nebo perokresby zobrazující charakteristickou dráhu letu.

Další částí druhových textů je „Biologie“ pojednávající o rozmnožování, tahu a potravě apod., po které následuje „Rozšíření“ s popisem areálu druhu včetně informací o výskytu a početnosti v ČR. Nejdůležitější částí druhových textů je bezpochyby „Výskyt v jižních Čechách“. Jedná se o obsáhlý přehled výskytu jednotlivých druhů v zájmové oblasti, využívající většinu dostupných publikovaných i nepublikovaných zdrojů. Hlavním obdobím, kterému se kniha věnuje, jsou roky 2001 – 2012, šířeji jsou zpracována též data ze staršího období, především ze 70. – 90. let 20. století, avšak u většiny druhů nalezne čtenář informace o výskytu za období i více než 150 let dlouhém. Druhové texty jsou bohatě doplněny nejen barevnými fotografiemi, ale i grafy a tabulkami znázorňujícími změny a odhady početnosti, vývoj hnízdních populací, sezónní výskyt, výškové rozšíření z jihovýchodní Šumavy apod. Značná část údajů v této kapitole pochází z ptačích oblastí, neboť jejich dlouhodobý výzkum a monitoring ptáků umožnil prezentovat v knize celou řadu doposud nepublikovaných kvantitativních údajů, týkajících se početnosti ptáků na jednotlivých lokalitách (např. rybníky Velký Tisý, Dehtář a Řežabinec) i celých oblastí (Třeboňsko, Českobudějovicko, Boletice, Šumava). V řadě případů jsou uvedeny i dlouhodobé změny početnosti za období až několika desítek let. U každého druhu je zařazena také mapka jeho rozšíření, takže kniha slouží zároveň i jako atlas hnízdního rozšíření ptáků jižních Čech z let 2001 – 2012.

Pravidelně protahující ptáci (celkem 36 druhů) jsou prezentováni v rozsahu po jedné straně knihy. Text má podobnou strukturu jako u hnízdících druhů a i tato část je velmi bohatě doplněna unikátními barevnými fotografiemi, uveden je vždy i graf zobrazující sezónní výskyt nebo změny početnosti druhu. Kratší text je věnován i některým nepravidelně se vyskytujícím druhům, zatoulancům nebo v minulosti hnízdícím druhům.

Logickým vyústěním druhových textů je pak obsáhlý kompletní seznam všech ptačích druhů doposud zjištěných na území jižních Čech včetně jejich charakteru výskytu a početnosti; uveden je i výčet druhů, které byly na základě revize z avifauny jižních Čech vyřazeny, stejně jako druhů, u nichž existují důvodné pochybnosti o přirozeném výskytu, a introdukovaných druhů. Protože kniha vychází z aktuální taxonomie a nomenklatury, některé čtenáře možná překvapí nové řazení druhů či některé vědecké názvy; uvedeny a popsány jsou i nově oddělené taxony, jakými jsou např. husa tundrová (Anser serrirostris) nebo racek středomořský (Larus michahellis).

V knize nechybí ani kapitola pro začínající zájemce o ptáky, pojednávající o tom jak, kdy a kde ptáky pozorovat a určovat, jakým způsobem si vést poznámky, jaké je potřeba mít vybavení do terénu a kam jít za ptáky na území jižních Čech. Následující kapitola o ochraně ptáků mimo jiné pojednává i o jednotlivých ptačích oblastech zájmového území.

Významnou součástí publikace je CD s obsáhlou kolekcí nahrávek nestora zvukových záznamů ptáků Pavla Pelze, která je unikátní nejenom svým rozsahem nahrávek 233 druhů ptáků, ale především šíří repertoáru vokálních a jiných akustických projevů jednotlivých druhů, a to včetně těch, které již tradičně chybí v našich, jakož i ve většině zahraničních kolekcí nahrávek. V knize jsou detailně popsány a transkribovány jednotlivé typy hlasů (v takto rozsáhlém pojetí u nás vůbec poprvé) s odkazy na CD, u řady druhů doplněné originálními grafy intenzity sezónní hlasové aktivity.

Na konci knihy je obsáhlý seznam použité naší a zahraniční literatury, rejstříky českých a vědeckých jmen ptáků, nechybí ani společná fotografie autorského kolektivu a přehledy autorů textu a fotografů.

Uvedená kniha svým rozsahem překračuje regionální měřítko a lze ji proto doporučit nejen všem, kdo mají zájem o ptáky jižních Čech. Řadu informací zde naleznou amatéři zajímající se třeba o poznávání ptáků a jejich zvukové projevy, stejně jako profesionální ornitologové. Tato graficky velmi zdařilá publikace jistě osloví řadu zájemců i na naše poměry mimořádným množstvím kvalitních fotografií.

 

UKÁZKA OBSAHU KNIHY

 

REJSTŘÍK ČESKÝCH NÁZVŮ DRUHŮ POPSANÝCH V KNIZE