Přejít k hlavnímu obsahu

Zpracování plánů zvláštních povodní pro vybraná vodní díla III. a IV. kategorie z hlediska TBD na území Jihočeského kraje

Zpracování plánů zvláštních povodní pro vybraná vodní díla III. a IV. kategorie z hlediska TBD na území Jihočeského kraje

Registrační číslo projektu: CZ.05.01.03/05/23_048/0003124

Název programu: Operační program Životní prostředí 2021—2027

Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí  

Datum zahájení realizace Projektu je 01.02.2024. 

Účel dotace bude dosažen nejpozději do 31.12.2028. 

Cíl Projektu bude dosažen nejpozději do 31.12.2029. 

Aktuální stav projektu (05/2024): Probíhá hodnocení projektu ze strany SFŽP. Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti

Hlavním cílem projektu je doplnění souboru plánů ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní na území Jihočeského kraje u vodních děl, která mohou způsobit škody na majetku, případně ohrozit zdraví a bezpečnost obyvatel. Jedná se o 4 vodní díla III. kategorie a 50 vodních děl IV. kategorie.

Plán ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní (dále jen "Plán") je operačním plánem, respektive souborem dokumentů, které obsahují způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o možnosti vzniku a vývoji zvláštní povodně na vybraném vodním díle, vymezení území ohroženého zvláštní povodní a jeho vyznačení do mapových podkladů, možnosti ovlivnění odtokového režimu, zajištění včasné aktivizace povodňových a krizových orgánů, přípravu a organizaci povodňových zabezpečovacích prací a povodňových záchranných prací na ohroženém území zvláštní povodní. Plán se zpracovává pro území ohrožené zvláštní povodní vybraným vodním dílem jako samostatný dokument podle vodního zákona ( Hlava VIII a IX zákona č. 254/2001 Sb., o vodách), krizového zákona (Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení), zákona o integrovaném záchranném systému (Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému) a příslušného nařízení vlády (§ 15 nařízení vlády č. 36/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení). Ve smyslu těchto zákonů je nezbytné přesněji specifikovat možná rizika vodních děl vzdouvajících nebo akumulujících vodu a předem se připravit na řešení mimořádných událostí nebo krizových stavů, které může vznik zvláštních povodní vyvolat.

Zvláštní povodeň je povodeň způsobená poruchou či havárií (protržením hráze) vodního díla vzdouvajícího nebo akumulujícího vodu (dále jen "vodní dílo"), nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle vyvolávající vznik mimořádné události (krizové situace) na území pod vodním dílem.

Rozeznávají se tři základní typy zvláštních povodní podle charakteru situace, která může nastat při stavbě nebo provozu vodního díla:

a) zvláštní povodeň typu 1 - vzniká protržením hráze vodního díla,

b) zvláštní povodeň typu 2 - vzniká poruchou hradicí konstrukce bezpečnostních a výpustných zařízení vodního díla (neřízený odtok vody),

c) zvláštní povodeň typu 3 - vzniká nouzovým řešením kritické situace ohrožující bezpečnost vodního díla prostřednictvím nezbytného mimořádného vypouštění vody z vodního díla, zejména při nebezpečí havárie uzávěrů a hrazení bezpečnostních a výpustných zařízení nebo při nebezpečí protržení hráze vodního díla.

Zvláštní povodeň může vzniknou i jako důsledek teroristické a nebo vojenské činnosti.

Hlavním cílem projektu je doplnění souboru plánů zvláštních povodní na území Jihočeského kraje u vodních děl, která mohou způsobit škody na majetku, případně ohrozit zdraví a bezpečnost obyvatel.

Podle Souhrnné evidence vodní děl (VD) z hlediska technickobezpečnostního dohledu vedené MZe, stav ke dni 31. 12. 2022 se na území Jihočeského kraje nachází tři VD I. kategorie (Římov, Lipno I, Hněvkovice), pět VD II. kategorie (Lipno II, Landštejn, Mutina, Pěněnský rybník a Husinec) 56 VD III. kategorie a 310 významných VD IV. kategorie.

Pro VD I. a II. kategorie jsou plány zvláštních povodní zpracovány.

Pro zpracování zvláštních povodní vodních děl III. kategorie uživatelé využili grantový program Jihočeského kraje Ochrana před povodněmi, který probíhal v letech 2007–2016.   Aktuálně plán chybí u 4 VD, které byly zahrnuty do projektu.

Pro vodní díla IV. kategorie neplyne ze zákona povinnost zpracování plánu zvláštních povodní. Přesto bylo ze souboru VD IV. kategorie vybráno 50 VD, kde je potřebné plán zvláštních povodní zpracovat. To znamená, že v případě zvláštní povodně může dojít k významnějším škodám na majetku, případně i k ohrožení obyvatel (povodňová vlna se šíří zastavěným územím). U zbývajících je předpoklad, že zvláštní povodeň nezpůsobí významné škody (např. dojde k rozlivu na okolní pozemky bez komunikací a zástavby).

Pro vybraná vodní díla byl následně stanoven předpokládaný konec výpočtu rozsahu zvláštní povodně.

Zpracované plány budou po odsouhlasení krizovým štábem Jihočeského kraje dány k dispozici orgánům krizového řízení (nebo povodňovým komisím) dotčených obcí a obcí s rozšířenou působností. Zároveň budou k dispozici složkám IZS. V rámci projektu budou zpracovány plány zvláštních povodní pro 53 samostatných vodních děl a jednu soustavu tří vodních děl) III. a IV. na území Jihočeského kraje. Celkem tedy bude zpracováno, projednáno a schváleno v souladu s platnou legislativou a technickými normami 54 plánů zvláštních povodní a bude stanoveno území ohrožené zvláštní povodní celkem na 629,79 km vodních toků. Součástí projektu je i povinná publicita a kontrola vykonávaných prací.

Podrobný výčet vodních děl a orientační mapové zákresy řešených úseků jsou uvedeny v Projektovém záměru.

Dotace bude poskytována v celkové maximální výši a ve struktuře dle níže uvedené tabulky:

Finanční rámec Projektu

Částka (v Kč) / podíl (v %)

Celkové způsobilé výdaje

38 180 557,80

Schválená míra podpory EU (podíl na celkovém rozpočtu způsobilých výdajů)

85,00 %

Maximální výše dotace EU1

32 453 474,13

Minimální podíl vlastního spolufinancování připadající na způsobilé výdaje

15,00 %

Výše vlastního spolufinancování připadající na celkové způsobilé výdaje

5 727 083,67