Přejít k hlavnímu obsahu

Podpora přirozeného prostředí a výskytu Perlorodky říční v povodí Malše

PODPORA PŘIROZENÉHO PROSTŘEDÍ A VÝSKYTU PERLORODKY ŘÍČNÍ V POVODÍ MALŠE

 • Číslo projektu: ATCZ37
 • Zkratka: Malsemuschel
 • URL: www.at-cz.eu/malsemuschel
 • Délka trvání projektu: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2020
 • Alokované prostředky EFRR: 1 414 252,90 €
 • Vedoucí partner: Ministerstvo životního prostředí
 • Projektový partneři: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Jihočeský kraj, Amt der Oberösterreichischen Landesregierung

Cílem projektu je posílit populaci kriticky ohrožené perlorodky říční v hraničním toku řeky Malše vysazením mladých jedinců, popsat přesně příčiny, proč se v lokalitě druh dlouhodobě nerozmnožuje a vytvořit podklady pro zlepšení čistoty vody a omezení eroze v celém mezinárodním povodí. Mezi hlavní výstupy bude patřit vysazení odchovaných perlorodek z několika odchovných cyklů do hraničního toku; dále popsání nedostatků v životním prostředí druhu, které nyní brání perlorodkám v rozmnožování, a příprava přeshraničních koncepčních dokumentů pro zlepšení v celém povodí. Nikoliv v poslední řadě bude podpořeno vytvoření spolupráce obcí, lesních správ, rybářů i ochranářů v Čechách i Rakousku propojených zájmem o perlorodku, jakožto mizejícího indikátoru čisté řeky. Perlorodka říční tak bude vyzdvižena současně jako deštníkový druh (dle definice Světového svazu ochrany přírody IUCN) pro množství dalších vzácných organismů z čistých horských řek a zároveň jako symbolický ukazatel čisté řeky, spravované na obou stranách hranice. Výstupů bude dosaženo prostřednictvím 3 implementačních balíčků a publicity.

Mezi plánované aktivity patří zejména:

 • Přímá podpora perlorodky a jejího hostitele (pstruha potočního), úprava stanovišť hostitele.
 • Zpřesnění informací o biotopu, opatření pro snížení dalšího poškozování biotopu, identifikace hrozeb pomocí monitoringu biotopu a stanovišť.
 • Zefektivnění ochrany druhu cílenou edukací klíčových činitelů v povodí.

Projekt vychází z osvědčených postupů, ale má i inovativní charakter. Bude poprvé v Evropě použit trojstupňový výběr místa vysazení perlorodek.

 • Nejprve bude zhodnocena stabilita a propustnost dna.
 • Ročním sledování obsahu kyslíku a čistoty vody pode dnem automatickými sondami.
 • Ověření přežívání perlorodek na nejlepších vybraných místech bioindikací (pomocí malých perlorodek v klíckách).

Na takto prověřená nejlepší místa budou odchovaní jedinci vysazeni.

Dalším inovativním přístupem je detailní práce se stakeholdery (vlastníci pozemků, místní obyvatelé a zástupci rybářů, lesníků, zemědělců a členů obecních zastupitelstev na obou stranách hranice v celém povodí). Jen se skutečným zapojením místních činitelů je možné docílit čistoty vody odpovídající pitné vodě, nutné pro rozmnožování druhu. Zvýšením povědomí se zvýší ochrana druhu před negativní lidskou činností (např. přímé usmrcení jedinců za účelem nalezení perel).

VÝSTUPY PROJEKTU

 • Koordinovaný přístup k řízení ochrany oligotrofních povodí s výskytem perlorodky.
 • Identifikace stavu, zdrojů poškozování a zlepšení hydromorfologických poměrů povodí.
 • Podpora reprodukce a výskytu mladých perlorodek v populaci.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Informace k činnosti JčK v projektu ATCZ-37 Malsemuschel

Jihočeský kraj uspořádal v rámci projektu Malsemuschel již tři semináře a tři terénní exkurze pro zájmové skupiny. Na seminářích a exkurzích, kterých se účastnili lesní hospodáři, zemědělci, rybáři a zástupci státní správy, byl prezentován systém státní ochrany přírody v daném území, aktuální poznatky z výzkumu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) v povodí Malše a ukázky vhodných a nevhodných pracovních postupů při provádění lesnických, zemědělských, rybářských a stavebních prací v dotčeném povodí. Účastníci exkurzí měli možnost prohlédnout si perlorodku říční přímo v toku Malše pomocí tzv. škeblokuku.

V osvětové činnosti budeme dále pokračovat. Chystáme seminář a exkurzi pro zastupitele obcí patřící do projektové oblasti. Pro školy bude připraven výukový program a také veřejnost pozveme do terénu na exkurzi. Ministerstvo životního prostředí - hlavní partner projektu, nechalo zpracovat perolodkový komiks. Budeme jej distribuovat v rámci seminářů a exkurzí pro školy a veřejnost.

V současné době pracujeme na tzv. „Příručce dobré praxe“. Tato příručka poslouží všem zainteresovaným skupinám jako podpůrný nástroj k porozumění ekosystému, na kterém hospodaří a pro zvolení šetrného přístupu. Nastíní zásady správného hospodaření, které jsou aplikovatelné na obou stranách hranice a přizpůsobené místním podmínkám.

O aktivitách ostatních partnerů lze najít informace v iboxu či na facebooku projektu.

Odkazy:

Zdroj informací kriticky ohrožené perlorodky říční

Základní i podrobné informace o projektu a aktivitách jednotlivých partnerů, dokumenty ke stažení