Přejít k hlavnímu obsahu

Domin a Bažina

REGENERACE STANOVIŠŤ PŘEDMĚTŮ OCHRANY V PŘÍRODNÍ REZERVACI VRBENSKÉ RYBNÍKY, DOMIN A BAŽINA

Mezi nejvýznamnější rybníky v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky patří rybníky Domin a Bažina. Na těchto rybnících jsou realizovány pouze účelové obsádky ryb tak, aby rybníky primárně sloužily předmětům ochrany, kterých je celá řada. Cílem projektu bylo odtěžení sedimentu, oprava a výstavba ostrovů pro ptáky, oprava hrázových a manipulačních objektů a opevnění hrází. Dalším cílem bylo snížit hypertrofii rybníka, zlepšit kvalitu vody a podmínky pro předměty ochrany evropsky významné lokality a přírodní rezervace. Pokud by tento projekt nebyl realizován, došlo by k zániku podmínek pro existenci předmětů ochrany a plošnému odumírání mokřadní vegetace. Jednalo se o rozsáhlou a velmi složitou stavbu, kdy se těžil a odvážel sediment, budovaly a upravovaly hnízdní ostrovy za časově a prostorově extrémně limitovaných podmínek. Celkem z obou rybníků bylo vytěženo 75 125 m3 sedimentu. Práce na obou rybnících byly dokončeny do konce února 2021.

 

Realizace 1. etapy rybníka Bažina od listopadu 2019 až do února 2020 byla realizována a dokončena v požadovaném termínu. Realizace 2. etapy rybníka Domin v období září 2020 až březen 2021 byla podstatně rozsáhlejší a stavební řešení komplikovanější. Celá příprava projektu až k realizaci byla velmi komplikovaná a zabrala období 8 let (projektová dokumentace na původní řešení, významná změna rozsahu řešení z důvodů nových dotačních podmínek, požadavků dotační agentury, vlastníka pozemků, dotčených správních orgánů apod., vyřešení majetkoprávních vztahů, příprava a schvalování žádosti do OPŽP, složité výběrové řízení na dodavatele a časové podmínky stavby rozložené do 2 zimních sezón (nelze provádět práce ve vegetačním, resp. hnízdním období). Byly zde vytvořeny 3 nové ostrovy na rybníce Bažina a dále opraveno a obnoveno 21 ostrovů na rybníce Domin. Vedle rybníku Domin byly také vyhloubeny 3 mělké tůně pro obojživelníky.

V současné době si mohou návštěvníci užít procházku v krásném prostředí rezervace a z bezprostřední blízkosti pozorovat mnoho druhů běžných i vzácných ptáků. Mezi nejvzácnější zástupce ptačí říše, kteří tuto lokalitu navštěvují jsou kvakoš noční, rybák obecný, husice liščí, ale také racek černohlavý, kolpík bílý, volavka stříbřitá a další.

Projekt byl financovaný z Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 4, specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území (100% dotace ve výši 109 172 031,- Kč vč. DPH).