Přejít k hlavnímu obsahu

BAT

Podle § 18 odst. 3 zákona o integrované prevenci krajský úřad po zveřejnění rozhodnutí o závěrech o nejlepších dostupných technikách (dále jen „BAT“) v Úředním věstníku EU provede přezkum všech závazných podmínek integrovaného povolení, a to nejpozději do 4 let od zveřejnění příslušných závěrů o BAT.

V podmínkách České republiky budou provedeny stovky přezkumů závazných podmínek, z hlediska Jihočeského kraje se nyní jedná o následující:

Pozn.:

Kategorie 4.1.b:

Zařízení „SETUZA, a. s. – výroba FAME, Mydlovary 90, 373 48 Dívčice“ (dále jen „zařízení“), dříve provozované právnickou osobou SETUZA, a. s., se sídlem Žukovova 100/27, 401 29 Ústí nad Labem – Střekov, IČO 467 08 707 (dále jen „provozovatel“), je ode dne 29. 9. 2007 na dobu neurčitou mimo provoz.
Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 10. 12. 2010 č. j. KSUL 46 INS 2933/2010-A-83 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka (provozovatele) a prohlášen konkurs na jeho majetek. Zároveň byl ustanoven insolvenční správce, který na základě provedeného výběrového řízení areál ke dni 4. 3. 2019 odprodal právnické osobě EFES, spol. s r. o., se sídlem Třebonice č. ev. 110, ulice K Betonárně, 155 00 Praha 5, IČO 411 89 710 (Kupní smlouva o prodeji věcí movitých a nemovitých s přílohou Položkový seznam movitých věcí uvedený ve znaleckém posudku č. 214-03/17).


Přehled závěrů o BAT zveřejněných v Úředním věstníku EU, harmonogram přezkumů integrovaných povolení a indikativní seznam integrovaných povolení dotčených vydanými závěry o BAT podle jednotlivých krajů, byl zveřejněn v dokumentu „Indikativní harmonogram přezkumů integrovaných povolení, referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách a závěrů o nejlepších dostupných technikách“ a je dostupný ZDE.

Příklady plnění BAT: