Přejít k hlavnímu obsahu

Co je to EIA?

CO JE TO EIA?

EIA je používaná zkratka pocházející z anglického „Environmental Impact Assessment“, česky volně přeloženo „posuzování vlivů na životní prostředí“. Základním významem posuzování vlivů na životní prostředí je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy vybraných připravovaných záměrů (staveb, činností a technologií) na životní prostředí a veřejné zdraví, s cílem formulovat opatření ke zmírnění nepříznivých vlivů těchto záměrů.

Záměry posuzované v procesu EIA jsou například zemědělské stavby, komunikace, výrobní haly, obalovny živičných směsí, skládky, teplárny, těžby nerostných surovin, a to záměry nově budované, ale i jejich významné změny, tj. rozšiřování, změny technologií, zvýšení kapacity apod.

  

Posuzují se vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, biologickou rozmanitost, půdu, vodu, ovzduší, klima, krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní dědictví a na jejich vzájemné působení a souvislosti.

Účelem posuzování vlivů na životní prostředí je získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření v navazujících řízeních podle zvláštních předpisů (např. územní rozhodnutí, stavební povolení), a je jedním z podkladů pro tato rozhodnutí. Proces EIA probíhá dříve, než jsou záměry povoleny a než se započne s jejich vlastní realizací.

Význam procesu posuzování vlivů na životní prostředí spočívá rovněž v široké možnosti zapojení veřejnosti. Ta se může vyjádřit ve fázi zjišťovacího řízení, tak i po zveřejnění dokumentace i na veřejném projednání.