Přejít k hlavnímu obsahu

Domů

WEBKAMERY
FACEBOOK
AKTUALITY
PROJEKTY

Příroda, krajina, druhová ochrana

 

Zde naleznete informace týkající se ochrany přírody a krajiny, včetně ochrany zvláště chráněných druhů, mezinárodní ochrany některých živočichů (CITES) a také ochrany zemědělského půdního fondu. Sekce zahrnuje informace o právní ochraně, odkazy na příslušné instituce a obsahuje také popis náležitostí postupů při realizaci lidských činností, které mohou mít vliv na přírodu, krajinu, zemědělský půdní fond nebo chráněné druhy živočichů.

Projekty, publikace, propagace

 

Veškeré námi provozované či podporované projekty a vydávané publikace na jednom místě.

Voda, ovzduší, půda, odpady

 

Znečišťování ovzduší patří v současné době mezi nejzávažnější problémy ochrany životního prostředí. My se snažíme o zachování čistého ovzduší, bez kterého se neobejdeme. Při téměř každé lidské činnosti vznikají odpady. O tom, zda dáme nový život odpadu, který vyhazujeme, rozhodujeme právě my. Kam námi vytříděný odpad dále putuje a co se s ním vlastně děje? Voda je drahocenným a nenahraditelným zdrojem života na zemi, zásoby vody nejsou nevyčerpatelné. Je proto nezbytné tyto zásoby udržovat a především chránit.

Environmentální vzdělávání a výchova

 

Snažíme se předávat informace, znalosti a dovednosti, které by měly vést k chování ve prospěch životního prostředí a trvale udržitelné společnosti. Motivujeme ke změně postojů a podporujeme ekologicky šetrné spotřebitelské chování.

Lesy, zemědělství, rybářství, myslivost

 

Tato sekce zahrnuje činnosti úzce spojené s trvale udržitelným využíváním přírodních zdrojů. Najdete zde informace o historii i současném dění v oborech lesnictví, zemědělství, rybářství a myslivosti na území Jihočeského kraje a mnoho dalších zajímavostí vztahujících se k hospodaření člověka v krajině.

EIA, SEA, IPPC a koncepceInformace o posuzování vlivů na životní prostředí. Smyslem posuzování je získat představu o výsledném vlivu záměrů a koncepcí na životní prostředí a vyhodnocení, zda je z tohoto ohledu vhodné je realizovat, resp. za jakých podmínek je realizace akceptovatelná. Dále zde naleznete informace o integrované prevenci, jako souboru opatření zaměřených na prevenci znečišťování, na snižování emisí do ovzduší, vody a půdy, na omezování vzniku odpadů a na zhodnocování odpadu s cílem dosáhnout vysokou celkovou úroveň ochrany životního prostředí.

Aktuality

Vyjádření Jihočeského ornitologického klubu k výskytu tetřívka obecného

V posledních týdnech proběhla sociálními sítěmi informace o výskytu tetřívka obecného na lokalitě Kovářov u VD Lipno.

Kadovský viklan v Toulavé kameře

V České televizi se v pořadu Toulavá kamera objevila reportáž z přírodní památky Kadovský viklan o navrácení sesunutého viklanu na původní místo.

Regionální problematika nepůvodních druhů

Pozvánka na akci Regionální problematika invazních a nepůvodních druhů v Česku a v Německu. Přednáška proběhne v českém a německém jazyce a bude simultánně tlumočena do češtiny. Rezervujte si své místo v sále e-mailem na: wi@prag.diplo.de
7. listopadu 2023, od 15:30 do 17:30
Místo: Biologické centrum Akademie věd ČR,
České Budějovice (Přednáškový sál, ul. Na Sádkách 702/7)

Nejnovější publikace