Přejít k hlavnímu obsahu

Zařízení

Zařízení = stacionární technická jednotka, ve které probíhá jedna či více průmyslových činností uvedených v příloze č. 1 zákona, a jakékoli další s tím přímo spojené činnosti, které po technické stránce souvisejí s průmyslovými činnostmi uvedenými v příloze č. 1 zákona probíhajícími v dotčeném místě a mohly by ovlivnit emise a znečištění, nejde-li o stacionární technickou jednotku používanou k výzkumu, vývoji a zkoušení nových výrobků a procesů; za zařízení se považuje i stacionární technická jednotka, ve které neprobíhá žádná z činností uvedených v příloze č. 1 zákona, jestliže pro ni bylo požádáno o vydání integrovaného povolení.

Zdroj: § 2 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

Přehled zařízení, pro která bylo vydáno integrované povolení:

Legenda ke vloženým souborům:
Levý sloupec - označení zařízení a zároveň interaktivní odkaz na informace o ní na stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Střední sloupec - krátká informace o zařízení
Pravý sloupec - ilustrativní snímek zařízení

Kategorie 1.1. - Spalování paliv v zařízeních o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW nebo více. (1.1. Spalování paliv)

Kategorie 2.3. c - Zpracování železných kovů - nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů se zpracovávaným množstvím větším než 2 tuny surové oceli za hodinu. (2.3.c Zpracování železných kovů)

Kategorie 2.4. - Provoz sléváren železných kovů o výrobní kapacitě větší než 20 t denně. (2.4. Slévárny železných kovů)

Kategorie 2.5. b - Zpracování neželezných kovů - tavení, včetně slévání slitin, neželezných kovů, včetně přetavovaných produktů a provoz sléváren neželezných kovů o kapacitě tavení větší než 4 t za den u olova a kadmia nebo 20 t denně u všech ostatních kovů. (2.5.b) Zpracování neželezných kovů)

Kategorie 2.6. - Povrchová úprava kovů nebo plastických hmot s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, je-li obsah lázně větší než 30 m3. (2.6. Povrchová úprava kovů)

Kategorie 3.5. - Výroba keramických výrobků vypalováním zejména krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu o výrobní kapacitě větší než 75 t za den, nebo o kapacitě pecí větší než 4 m3 a s hustotou vsázky větší než 300 kg/m3 na pec. (3.5. Výroba keramických výrobků)

Kategorie 5.1. – Odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů při kapacitě větší než 10 t za den. (5.1. Využití nebezpečných odpadů)

Kategorie 5.3. b) - Využití nebo využití kombinované s odstraněním jiných než nebezpečných odpadů, při kapacitě větší než 75 t za den (Kategorie 5.3.b Odstranění odpadů)

Kategorie 5.4. - Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t odpadu, s výjimkou skládek inertního odpadu. (5.4. Skládky)

Kategorie 5.5. – Skladování nebezpečného odpadu, na něž se nevztahuje bod 5.4, před provedením činností uvedených v bodech 5.1 a 5.2 o celkovém objemu větším než 50 t, s výjimkou shromažďování před sběrem na místě, kde odpad vzniká. (5.5. Skladování nebezpečného odpadu)

Kategorie 6.1.b) – Průmyslová výroba papíru a lepenky, o výrobní kapacitě větší než 20 t denně. (6.1.b Papírny)

Kategorie 6.2. – Předúprava, operace jako praní, bělení, mercerace nebo barvení textilních vláken či textilií při kapacitě zpracování větší než 10 t za den. (6.2. Textilky)

Kategorie 6.4.a – Jatka o kapacitě porážky větší než 50 t jatečně opracovaných těl denně. (6.4.a Jatka)

Kategorie 6.4.b), bod 2 – Úprava a zpracování, jiné než výlučné balení, následujících surovin, a to bez ohledu na to, zda dříve byly nebo nebyly zpracovány, za účelem výroby potravin nebo krmiv pouze ze surovin rostlinného původu při výrobní kapacitě větší než 300 t za den, nebo není-li zařízení žádný rok v nepřetržitém provozu po dobu delší než 90 po sobě jdoucích dnů, 600 t za den. (6.4.b bod 2. Potraviny a krmiva)

Kategorie 6.4.b), bod 3 – Úprava a zpracování, jiné než výlučné balení, následujících surovin, a to bez ohledu na to, zda dříve byly nebo nebyly zpracovány, za účelem výroby potravin nebo krmiv ze surovin živočišného a rostlinného původu, ve formě kombinovaných nebo samostatných výrobků, při výrobní kapacitě v tunách za den větší než - 75, pokud A je 10 nebo více, nebo - [300 - (22,5 x A)] ve všech ostatních případech, kde "A" je podíl materiálu živočišného původu v procentech hmotnostních na výrobní kapacitě. Do konečné hmotnosti výrobku se nezahrnuje hmotnost obalů. Tento pododdíl se nepoužije, pokud je surovinou pouze mléko. (6.4.b bod 3. Potraviny a krmiva)

Kategorie 6.4.c) – Úprava a zpracování pouze mléka při kapacitě odebíraného mléka větší než 200 t za den v průměru za rok. (6.4.c Mlékárny)

Kategorie 6.6. a - Intenzivní chov drůbeže s prostorem pro více než 40 000 kusů drůbeže. (6.6. a Velkochovy drůbeže)

Kategorie 6.6.b) – Intenzivní chov drůbeže nebo prasat s prostorem pro více než 2 000 kusů prasat na porážku nad 30 kg (6.6.b Velkochovy prasat - výkrm)

Kategorie 6.6.b) a 6.6.c) – Intenzivní chov drůbeže nebo prasat s prostorem pro více než 2 000 kusů prasat na porážku nad 30 kg a Intenzivní chov drůbeže nebo prasat s prostorem pro více než 750 kusů prasnic. (6.6.b a 6.6.c Velkochovy prasat - výkrm a porodny prasnic)

Kategorie 6.6. c - Intenzivní chov prasat s prostorem pro více než 750 kusů prasnic. (6.6.c Velkochovy prasat - porodny prasnic)

Kategorie 6.7 - Povrchová úprava látek, předmětů nebo výrobků používající organická rozpouštědla, zejména provádějící apreturu, potiskování, pokovování, odmašťování, nepromokavou úpravu, úpravu rozměrů, barvení, čištění nebo impregnaci, při spotřebě organických rozpouštědel vyšší než 150 kg za hodinu nebo než 200 t za rok. (6.7. Povrchová úprava látek)

Kategorie 6.10. – Konzervace dřeva a dřevěných výrobků chemickými látkami při výrobní kapacitě větší než 75 m3 za den, jiná než pouhé ošetření proti zabarvení běli. (6.10. Konzervace dřeva)