Přejít k hlavnímu obsahu

Co je odpad

ZÁKLADNÍ POJMY

zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech

Odpad - § 4 (1) každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.

Komunální odpad - veškerý odpad vznikající na území obce a uvedený v Katalogu odpadů jako komunální odpad, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání.

Nebezpečný odpad – odpad uvedený v Katalogu odpadů jako nebezpečný nebo i jakýkoliv odpad vykazující nebezpečné vlastnosti, viz § 7 Nebezpečný a ostatní odpad

Původce odpadu – § 5 (1)

a) každý, při jehož činnosti vzniká odpad ("každý" u nepodnikající fyz. os. jen ty povinnosti původce, u kterých to zákon výslovně stanoví, tj. § 15 (1)), 

b) právnická nebo podnikající osoba, která provádí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna povahy nebo složení odpadu

c) obec od okamžiku, kdy osoba odloží odpad podle § 59 a 60 na místo obcí k tomuto účelu určenému. 

HIERARCHIE ZPŮSOBU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY