Přejít k hlavnímu obsahu

Posuzování koncepcí

KONCEPCE

Koncepcí dle zákona jsou strategie, politiky, plány nebo programy, včetně těch, které jsou spolufinancované z prostředků fondu EU. Koncepce nezpracovávají investoři, ale orgány veřejné správy (tedy především obce, kraje a ministerstva). Jsou to teda např. krajské plány odpadového hospodářství, celostátní a regionální operační programy EU, národní strategické plány a strategie (např. Strategie hospodářského rozvoje ČR, Plán hlavních povodí atd.). Jejich dopad na rozvoj konkrétních sídel a krajinu je mnohdy daleko významnější, než dopad jednotlivých staveb.

Přehled o projednávaných strategiích je možné získat z internetového portálu IS SEA spravovaného státní agenturou CENIA.

Do hodnocení SEA spadají vedle oblastí, kde se nakládá s jednotlivými složkami životního prostředí také např. koncepce zpracovávané v oblasti myslivosti, rybářství, energetiky, telekomunikací, cestovního ruchu, regionálního rozvoje apod. Posuzují se koncepce místní (obecní), krajské a národní (státní, celorepublikové).

Zapojení veřejnosti do procesu SEA je nezbytné stejně jako u posuzování vlivů jednotlivých staveb na životní prostředí, a probíhá v rámci samotného projednávání dané koncepce.

Posuzují se:

 • koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů (např. Plán hlavních povodí ČR počítající s budováním nových přehrad a nádrží),
 • koncepce spolufinancované z prostředků fondů EU,
 • koncepce, u nichž nutnost jejich posouzení, s ohledem na možný vliv na životní prostředí, vyplývá ze zvláštních právních předpisů.

Tyto nové koncepce se posoudí:

 • vždy, pokud jejich realizace závažně ovlivní území více než jedné obce,
 • stanoví-li tak zjišťovací řízení, pokud se jejich realizace dotkne územního obvodu jedné obce.

Změny těchto koncepcí se posoudí:

 • stanoví-li tak zjišťovací řízení.

Neposuzují se:

 • koncepce zpracovávané pouze pro účely obrany státu,
 • koncepce pro případ mimořádných událostí, při kterých dochází k závažnému a bezprostřednímu ohrožení životního prostředí, zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob,
 • finanční a rozpočtové koncepce.

Ministerstvo životního prostředí ČR zajišťuje proces SEA u koncepcí:

 • kde dotčené území zasahuje na území více krajů, nebo dotčené území tvoří území celého státu,
 • kde dotčené území zasahuje na území národního parku nebo chráněné krajinné oblasti,
 • státních koncepcí,
 • jejichž vlivy na životní prostředí přesahují hranice České republiky.

 

Orgány kraje zajišťují posuzování ostatních koncepcí, tedy těch, jejichž provádění se významně dotkne územního obvodu kraje (nově po novele zákona platné od 1.11.2017) a území menšího než je území kraje.

Dosud posuzované koncepce:

JHC024K Územní energetická koncepce Jihočeského kraje – podléhá dalšímu posuzování

2018:

JHC023K Strategický plán udržitelné městské mobility České Budějovice – vydáno stanovisko

JHC022K Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje – vydáno stanovisko

JHC021K Strategický plán města Českých Budějovic 2017 – 2027 – vydáno stanovisko

2017:

JHC020K Plán odpadového hospodářství města Písek – vydáno stanovisko

2016:

JHC019K Plán odpadového hospodářství města Prachatice pro období let 2016 - 2020

JHC018K Aktualizace Integrovaného plánu organizace dopravy České Budějovice – nepodléhá dalšímu posuzování

JHC017K Strategický plán rozvoje města Prachatice pro období 2015 – 2022 – vydáno stanovisko

2013:

JHC016K Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích – nepodléhá dalšímu posuzování

2012:

JHC015K IPRM Písek-zóna Portyč rozšířená o pravý břeh Otavy – nepodléhá dalšímu posuzování

JHC014K Integrovaný plán organizace dopravy České Budějovice – nepodléhá dalšímu posuzování

2010:

JHC013K Strategický plán rozvoje města Prachatice – nepodléhá dalšímu posuzování

JHC012K Integrovaný plán rozvoje města Strakonice (deprivované zóny "Sídliště Mír") – nepodléhá dalšímu posuzování

JHC011K Integrovaný plán rozvoje města České Budějovice „Sídliště Máj“ – nepodléhá dalšímu posuzování

JHC010K Tematický integrovaný plán rozvoje města České Budějovice - nepodléhá dalšímu posuzování

JHC009K Integrovaný plán rozvoje města Písek - Portyč

JHC008K IPRM - Pražské a Náchodské sídliště a Pražské předměstí – nepodléhá dalšímu posuzování

JHC007K Integrovaný plán rozvoje města České Budějovice "Levý břeh Vltavy" – nepodléhá dalšímu posuzování

JHC005K Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice – nepodléhá dalšímu posuzování

JHC004K Strategický plán rozvoje města České Budějovice pro období 2007 - 2013 – vydáno stanovisko

2009:

JHC006K Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008 – 2020 – nepodléhá dalšímu posuzování

2005:

JHC003K Plán odpadového hospodářství města Písek – nepodléhá dalšímu posuzování

JHC002K Plán odpadového hospodářství Statutárního města České Budějovice - nepodléhá dalšímu posuzování

JHC001K Plán odpadového hospodářství města Blatná – nepodléhá dalšímu posuzování