Přejít k hlavnímu obsahu

Stavební odpad

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY

V současné době dochází k postupné legislativní aktualizaci zpracovatelských zařízení a připravuje se novelizace prováděcí vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, které specifikuje problematické podmínky u stavebních a demoličních odpadů. 

Stavební a demoliční odpady vznikají při různých stavebních činnostech, výstavbě, údržbě a rekonstrukci staveb, při různých stavebních úpravách dokončených staveb a odstraňování staveb. Přes polovinu z celkové produkce všech odpadů v ČR tvoří stavební a demoliční odpady. Ty však jsou v současnosti téměř kompletně využity, téměř z 98 %. Stavební a demoliční odpady představují významný zdroj druhotných surovin.


Plánu odpadového hospodářství ČR pro období 2015 – 2024 je stanoven cíl pro stavební a demoliční odpady: Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou materiály nahrazeny v souladu s platnou legislativou stavebním a demoličním odpadem kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení).


Cíl vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech.
S úmyslem zabezpečit přednostní využívání stavebních a demoličních odpadů byl vydán „Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi“.

 Metodický návod pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi

 

Jak nakládat se stavebními a demoličními odpady

Stavební a demoliční odpady (dále jen SDO), lidově řečeno stavební suť, vznikají při uskutečňování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb. Patří sem např. beton, cihly, tašky, kamení, zemina, atd. Řada z nich může být znečištěná nebo kontaminovaná nebezpečnými látkami, které pak takovýto odpad dělají nebezpečným. Při vhodném řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a stanoveném způsobu nakládání s nimi mohou být významným zdrojem primárních surovin.

Stavební a demoliční odpad, který nelze využít v místě vzniku v mezích zákona o odpadech, by měl skončit v recyklačních zařízeních. Jsou to zařízení pro nakládání s odpady provozované v souladu se schváleným provozním řádem.

V současné době je požadováno, aby odstraňování staveb (bourací práce nebo demolice) řídila odborná osoba, která zabezpečí vyloučení nebo alespoň minimalizaci kontaminace odpadů případnými nebezpečnými látkami (např. azbestem apod.). Přičemž, při odstraňování stavby nebo její části v rámci údržby stavby, je nutné postupně odstraňovat vymezené části stavby, které je z pohledu základního materiálu stavby možno považovat za příměsi komplikující recyklaci stavební suti.

 • Stavební a demoliční odpady nejsou odpady komunální, proto nejsou odstraňovány prostřednictvím systému nakládání s komunálním odpadem města. Rozhodně ale nepatří do popelnic. Každý, komu takový odpad vzniká je povinen se o tento odpad v mezích zákona postarat sám na vlastní náklady. (Pokud stavební odpad vzniká fyzické osobě, je jeho vlastníkem, pokud vzniká právnické osobě nebo podnikateli je jeho původcem

 

 • Pokud vlastník nebo původce vzniklé odpady nemůže využít v místě vzniku v mezích zákona o odpadech, je povinen je předat k využití nebo odstranění pouze oprávněné osobě. Oprávněnou osobou se rozumí provozovatel zařízení pro nakládání s odpady nebo osoba/firma, která v rozsahu podnikatelského oprávnění může odpad převzít do svého vlastnictví. Je povinen si ověřit, že osoba, které odpad předává, je oprávněnou ve smyslu výše zmíněného.

 

 • § 15 (2) c) mít před vznikem běžné produkce komunálních odpadů a stavebích a demoličních odpadů, smluvně zajištěno jejich předání. !Tato povinost se vztahuje i na nepodnikající fyzické osoby (FO), s vyjímkíou případu, kdy určené množství odpadů může FO nepodnikající předat podle § 59 obci!

 

 • Příloha č. 24 vyhlášky č. 273/2021 Sb., stanovuje vybourané a stavební materiály, výrobky, vedlejší produkty a stavební a demoliční odpady, které musí být soustřeďovány odděleně.

 

 • Dále § 42 vyhlášky č. 273/2021 Sb., stanovuje nakládání s vybouranými stavebními materiály při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby.

 

Fyzická osoba, tedy občan nemůže převzít odpad od původce nebo jiného vlastníka.

 • V poslední době je věnována velká pozornost odpadům s obsahem azbestu. Tyto odpady jsou považovány za nebezpečné.
 • Za odpady se považuji i vytěžené sedimenty z rybníků a koryt vodních toků, pokud nevyhoví svým složením limitům znečištění dle přílohy č. 9 zákona o odpadech.
 • Za odpady jsou považovány i zeminy a jiné přírodní materiály, vytěžené během stavební činnosti, pokud vlastník neprokáže, že budou použity v přirozeném stavu v místě stavby a že jejich použití nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví (limitní znečištění těchto odpadů musí vyhovovat příloze č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.
 • Nelze se zbavovat vlastních odpadů (spadlé tašky, staré cihly) ,,takzvaným využíváním" na pozemcích třetích osob ke zpevňování lesních cest a podobně. I když to byl v nedávných letech celkem šikovný způsob oprav těchto komunikací. Nyní je takovýto postup klasifikován jako založení černé skládky, protože cesta není zařízení pro nakládání s odpady.

 

Závěr: Vznikne – li Vám stavební odpad, máte jako jeho vlastník několik možností:

 • Pokud se jedná o větší množství lze si objednat přistavení kontejneru u oprávněné osoby a odpad ji předat.
 • Pokud máte vlastní dopravu, odpad oprávněné osobě odvezete po domluvě přímo do jejich zařízení. Provozovatele o své návštěvě předem kontaktujte a domluvte si podrobnosti.

(K tomuto účelu lze využít též recyklační zařízení). Na recyklaci v žádném případě nemohou jít odpady s obsahem azbestu

 • Odpad s obsahem azbestu nebo jiný nebezpečný stavební a demoliční odpad nějak kontaminovaný, lze předat např. na skládku.
 • v minimální míře (na realizování skutečně drobných rekonstrukcí v bytě, v domě) lze využít sběrný dvůr.