Přejít k hlavnímu obsahu

Komplexní vodohospodářská studie povodí Sudoměřské rybniční soustavy a rybníka Řežabinec

Komplexní vodohospodářská studie povodí Sudoměřské rybniční soustavy a rybníka Řežabinec

Aktuální stav projektu (05/2024): Probíhá zpracování studie.

Zpracovatelem studie je na základě smlouvy o dílo SDL/OZZL/050/24 Sweco a.s., Táborská 940/31, 140 16 Praha 4, IČ: 26475081

Předpokládaný harmonogram projektu:

leden 2024 - výběrové řízení na dodavatele studie, shromáždění a předání podkladů

rok 2024 - zpracování studie, projednání s dotčenými subjekty, příprava plánu realizace opatření

rok 2025 - dokončení studie, realizace první etapy konkrétních opatření – prioritně na majetku Jihočeského kraje.

Celkové způsobilé náklady projektu: 3 690 500,- Kč

Schválený projektový záměr:

Projektová žádost komplexní vodohospodářská studie povodí Sudoměřické rybniční soustavy a Řežabinec

Mapová příloha - komplexní vodohospodářská studie povodí Sudoměřické rybniční soustavy a Řežabinec
Národní plán obnovy - Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Cílem projektu „Komplexní vodohospodářská studie povodí Sudoměřské rybniční soustavy a rybníka Řežabinec“ (dále jen studie) je analýza stavu zájmového území a návrh souboru krajinářských úprav vedoucích k obnově a ochraně ekologicky stabilní harmonické kulturní krajiny zájmového území, zvýšení retenční schopnosti krajiny a adaptaci vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu. V zájmovém území jsou zastoupeny souvislé hodnotné partie na straně jedné a rozsáhlé narušené partie na straně druhé. Cílem navržených opatření bude proto zejména: 

a) obnova přirozeného stavu a zlepšení ekologického stavu vodních toků a vodních ploch 

b) ochrana a prohloubení přirozeného charakteru stávajících hodnotných částí krajiny 

c) obnova prvků stabilní krajiny v silněji exploatovaných a narušených částech

d) zvýšení retenční schopnosti krajiny

e) adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu

Vymezení zájmové oblasti:

Zájmové území o celkové ploše 4358 ha lze charakterizovat jako převážně zemědělskou krajinu. Nachází se na rozhraní okresů Strakonice a Písek, zasahuje do působnosti obcí Cehnice, Čejetice, Ražice, Paračov, Skály, Kváskovice, Kestřany, Radějovice, Drahonice, Bílsko, Heřmaň, Putim, Třešovice, Litochovice a Kuřimany.

V zájmové oblasti je evidováno 77 vodních ploch o celkové výměře 224,25 ha. Majoritním vlastníkem rybníků je Jihočeský kraj (19 rybníků o celkové výměře 119 ha – 54 %). Rybník Řežabinec o výměře 94 ha je v majetku AOPK ČR, ale hospodaří na něm Jihočeský kraj (Krajské školní hospodářství).  Nezbytnou součástí výstupů studie budou rozčleněná opatření směřující do vodní soustavy s cílem zvýšit retenční kapacitu zájmové oblasti, zvýšit ekologickou hodnotu vodních ploch a toků a zároveň zachovat ekonomicky udržitelné hospodaření.

Cílový stav, časový rámec projektu

Výstupy studie budou zapracovány jako jeden z pilotních projektů zpracovávané Adaptační strategie Jihočeského kraje na změnu klimatu a budou sloužit jako nezbytný podklad pro podání žádostí na realizaci navrhovaných opatření do dalších projektů (OPŽP, program LIFE).

Navrhovaná opatření směrovaná do majetku Jihočeského kraje (rybniční soustavy) budou mít v případě jejich realizace pozitivní dopad na zlepšení stavu vodních ekosystémů, případně na snížení nákladů spojených s jejich údržbou v důsledku snížení vnosu živin a sedimentů do vodních nádrží.