Přejít k hlavnímu obsahu

Obnova a rozšíření Blatské stezky v EVL Borkovická blata

Obnova a rozšíření Blatské stezky v EVL Borkovická blata

Registrační číslo projektu: CZ.05.01.06/01/22_028/0002295

Název programu: Operační program Životní prostředí 2021—2027

Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí  

Datum zahájení realizace Projektu je 01.10.2023. 

Účel dotace bude dosažen nejpozději do 31.12.2028. 

Cíl Projektu bude dosažen nejpozději do 31.12.2029. 

Aktuální stav projektu (05/2024): Projekt s právním aktem – bylo vydáno rozhodnutí o přidělení dotace. Připravuje se výběrové řízení na dodavatele prací.

 

Projekt je připraven v souladu s výkonem přenesené působnosti Jihočeského kraje v oblasti zajišťování péče o zvláště chráněná území (ZCHÚ) a lokality soustavy NATURA 2000, vyplývající z ustanovení § 77a, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Cílem je realizace souboru opatření vedoucích k usměrňování návštěvníků z důvodu eliminace negativního dopadu na předměty ochrany způsobovaného návštěvníky včetně budování či obnovy prvků pro interpretaci chráněných území.

 Naučná stezka získala za více jak 40 let své existence velkou popularitu mezi odbornou i laickou veřejností. Na základě několika orientačních průzkumů návštěvnosti bylo odhadováno, že ji každoročně navštíví až 25 000 návštěvníků, při tom podle jednoznačných informací (zápisy v návštěvní knize) je to minimálně 20.000 návštěvníků. Stezka je navštěvována po celý rok, i v zimním období, pochopitelně nejvíce v hlavní turistické sezoně (V. – IX.).

S vysokou návštěvností jsou pochopitelně spojeny i problémy na trase naučné stezky. Nezpevněné trasy (lesní cesty) jsou vyšlapávány, vznikají terénní deprese, které se při srážkách plní vodou a návštěvníci hledají jiné cesty. Tím neustále dochází ke změnám tras a jejich postupnému rozšiřování a většímu poškozování vegetace v okolí stezky. S tím jsou spojeny i vyšší náklady na údržbu stezky, podmáčená a vyšlapaná místa jsou každoročně upravována a dosypávána místním materiálem. Při déletrvajících srážkách jsou pak některé úseky naučné stezky vedoucí po nezpevněných lesních cestách obtížně schůdné.

V roce 2017 bylo nutné před hlavní sezonou vybudovat dalších 170 m povalového chodníku u zadní zatopené plochy, tato část již byla velmi obtížně přístupná. Zároveň došlo k výměně 48 menších informačních tabulí a došlo k odstranění náletových dřevin a k usměrnění trasy stezky na sušší místa. Náletové dřeviny byly odřezány těsně pod úrovní terénu. V dnešní době jsou v důsledku sešlapu cca 10–15 cm nad terénem.

Pro rekonstrukci povalových chodníků v roce 2008 byl použit kvalitní tlakově impregnovaný materiál. Po celou dobu provozu je trasa stezky pravidelně kontrolována a udržována a jsou prováděny drobné opravy chodníků (výměna prken, dotažení spojů apod.). Přesto v současné době stávající část povalových chodníků vyžaduje opravu. V důsledku agresivnějšího prostředí rašeliniště jsou nejvíce zasaženy podkladové (nosné) prvky chodníku, které bude nutno vyměnit nebo v některých částech zpevnit. Tento zásah si vyžádá částečnou demontáž chodníku. Nejvíce jsou zasaženy úseky vedoucí přímo rašeliništěm, kde navíc na některých úsecích byla nová stezka položena na původní nosné prvky – dřevěné železniční pražce. Dalším problémem je nezpevněný povrch pod trasou chodníků, kdy v důsledku zatížení velkým počtem návštěvníků jsou některé část nosných prvků postupně zatlačovány do povrchu půdy a v důsledku toho pochozí část ztrácí stabilitu (houpe se) nebo je trasa příčně nakloněna. To pak zvyšuje riziko pohybu po stezce v době, kdy jsou pochozí prkna mokrá nebo zasněžená. V současné době je na naučné stezce instalováno 50 infotabulí, doplněných o cca 80 jmenovek s názvy významných druhů rostlin. Trasa je doplněna o směrovky a mapy naučné stezky s vyznačením místa, kde se právě návštěvník nachází. Na začátku okruhu naučné stezky (u altánu) je umístěna na infotabuli schránka, do které se pravidelně doplňují letáky „Průvodce naučnou stezkou“. Zhruba polovina velkých infopanelů pochází z původní naučné stezky. Druhá polovina a malé infotabule, včetně jmenovek je z doby rekonstrukce naučné stezky v roce 2008. V současné době je nutno tyto informační prvky aktualizovat a přepracovat, jak po stránce obsahové, tak po stránce grafického provedení. Rovněž bude nutná výměna a sjednocení stojanů.

Realizace projektu bude mít pozitivní dopad v následujících směrech:

1. Úpravou trasy naučné stezky zejména v okolí vodních ploch a v části regenerujícího rašeliniště dojde ke zmírnění dopadu návštěvnosti na chráněné rostlinné i živočišné druhy. Bude minimalizováno rušení vodního ptactva, zamezením přístupů mimo trasu naučné stezky nebude poškozována vegetace. Tento cíl je plně v souladu s plány péče dotčených ZCHÚ i se souborem doporučených opatření pro EVL.

2. Opravou stávajících povalových chodníků, jejich dobudováním, úpravou povrchu lesních cest a pěšin bude zvýšena bezpečnost trasy stezky pro návštěvníky. V současné době jsou problémem zejména nestabilní části povalových chodníků, vyšlapané úseky lesních cest s vyčnívajícími kořeny a podmáčená místa na trase. Tyto negativní jevy budou rekonstrukcí trasy minimalizovány, přesto však nemohou být zcela eliminovány (zejména v zimním a deštivém období budou části trasy kluzké).

3. Obnovou informačního systému (infotabule, panely) a jeho napojením na www stránky kraje dojde ke zvýšení vzdělávací hodnoty pro laickou i odbornou veřejnost. Součástí projektu je i rozšíření informačního systému o další infotabule, které zachycují zajímavé fenomény lokality a v terénu v současné době chybí.Obě skládky se nacházejí v lese. V oblasti je v současné době patrná otevřená nádrž s vodou (skládka Houžná II) a nánosy bělavých sedimentů pravděpodobně převážně hašeného vápna, vystupujícími na povrch v její severní břežní oblasti. Tato skládka je oplocena a uzamčena, avšak oplocení je na některých místech poničené a volně přístupné i větší zvěři (u nádrže spatřeny laně). Druhá (rekultivovaná) skládka (Houžná I) není na první pohled od cesty (pohled z východu) patrná. V současné době je zarostlá mladými vzrostlými smrky, volně průchozí. V čelní (jižní) a západní a částečně i severní strany jsou patrné stěny skládky se sklonem 1:1 až 1:2.

Z jižní strany rekultivované skládky Houžná I vytékají prameny, které způsobují podmáčení paty skládky. Rovněž blízké okolí skládky až k přilehlému potoku je částečně podmáčeno.

Cílový stav

V rámci projektu „Obnova a rozšíření „Blatské stezky“ v EVL Borkovická blata následující základní aktivity (viz projektový záměr):

1.        Instalace nových povalových chodníků

2.       Oprava stávajících povalových chodníků

3.       Vytvoření kombinovaných cest poval – štěpková cesta

4.       Oprava stávajících lesních cest a pěšin

5.       Obnova a rozšíření informačního systému (infopanely)

6.       Kontrola návštěvnosti

7.       Odborné semináře

8.       Publikace a propagace

9.       Kontrola vykonaných prací v terénu

10.     Zajištění provozu naučné stezky

Dotace bude poskytována v celkové maximální výši a ve struktuře dle níže uvedené tabulky:

Finanční rámec Projektu

Částka (v Kč) / podíl (v %)

Celkové způsobilé výdaje

14 728 314,45

Schválená míra podpory EU (podíl na celkovém rozpočtu způsobilých výdajů)

70,00 %

Maximální výše dotace EU1

10 309 820,12

Minimální podíl vlastního spolufinancování připadající na způsobilé výdaje

30,00 %

Výše vlastního spolufinancování připadající na celkové způsobilé výdaje

4 418 494,33