Přejít k hlavnímu obsahu

Sucho

PLÁN PRO ZVLÁDÁNÍ SUCHA A STAVU NEDOSTATKU VODY

Kraje jsou povinny zpracovat „Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody“ (dále jen „plán“) podle § 87b vodního zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákona č. 544/2020 Sb.).

Plán obsahuje vymezení a popis území s identifikací zdrojů vody, popis rizik sucha, včetně jeho možných dopadů. Plán ve své hlavní části obsahuje návrh postupů pro zvládání sucha a opatření při stavu nedostatku vody a je podkladem pro:

      a) rozhodnutí nebo opatření obecné povahy, která vydává vodoprávní úřad podle §6 odst. 4, §159 odst. 5 nebo §109 odst. 1 při zvládání sucha,

      b) vyhodnocování nutnosti svolat komisi pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody (dále jen komise pro sucho),

      c) rozhodování komise pro sucho o opatřeních při stavu nedostatku vody.

Hlavním cílem plánu pro sucho je návrh opatření k zajištění dostatku vody k pokrytí základních společenských potřeb, minimalizaci negativních dopadů nakládání s vodami během sucha na životní prostředí a minimalizaci dopadů sucha a nedostatku vody na hospodářskou činnost

Plán pro zvládání sucha a nedostatku vody v Jihočeském kraji (veřejná verze)

Plán pro zvládání sucha a nedostatku vody v Jihočeském kraji byl schválen Ministerstvem životního prostředí dne 26. 1. 2023 (Čj: MZP/2023/610/406) a Ministerstvem zemědělství dne 27. 1. 2023 (Čj: MZE-3301/2023-15121; Sp.zn.:15VD5412/2021-15122).

"Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí"

 

 

Základní východiska a postupy při tvorbě plánu jsou zpracovány ve společné metodice Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí, která je primárně určena pro jejich zpracování na úrovni kraje:

Metodika k přípravě plánů pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody

KOMISE PRO SUCHO

Podle § 87f vodního zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákona č. 544/2020 Sb.) jsou kraje povinny zřídit orgán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody, kterým je Krajská komise pro sucho (dále jen komise).

Komisi zřizuje hejtman kraje a je jejím předsedou. Další členy této komise hejtman kraje jmenuje ze zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu, příslušných správců povodí, Českého hydrometeorologického ústavu, Policie České republiky, hasičského záchranného sboru kraje a krajské hygienické stanice. Nachází-li se na území kraje vodní cesta dopravně významná využívaná, jmenuje hejtman kraje členem krajské komise pro sucho i zaměstnance Ministerstva dopravy. K jednání krajské komise pro sucho hejtman kraje přizve dotčené uživatele vody významné pro dané území uvedené v plánu pro sucho a může přizvat zejména zástupce dotčených obcí. Přizvané osoby nejsou členy krajské komise pro sucho. Krajská komise je podřízena ústřední komisi pro sucho.

 

Složení:

 

Jméno

Funkce

Pracoviště

MUDr. Martin Kuba

Hejtman Jihočeského kraje

Předseda komise

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Mgr. František Talíř

1. náměstek hejtmana

člen

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Ing. Jiří Baloun

Ředitel závodu Horní Vltava, Povodí Vltavy, státní podnik

člen

Litvínovická 5

370 01 České Budějovice

Ing. Vladimír Drexler

Vedoucí provozu Dačice, Povodí Moravy, s.p.

člen

Antonínská 16/II

380 01 Dačice

RNDr. Tomáš Vlasák

ČHMÚ, pobočka České Budějovice

člen

Antala Staška 32

370 07 České Budějovice

Plk. Mgr. Richard Völfl

Vedoucí operačního odboru Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje

člen

Lannova 26

370 74 České Budějovice

Plk. Ing. Lubomír Bureš

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, ředitel

člen

Pražská 52b

370 04 České Budějovice

Doc. MUDr. Květoslava Kotrbová, Ph.D.

Krajská hygienická stanice JčK se sídlem v Českých Budějovicích, ředitelka

členka

Na Sadech 25

370 71 České Budějovice

Ing. Bc. Evžen Vydra, Ph.D.

Ministerstvo dopravy

Ředitel odboru vodní dopravy

člen

Nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Ing. Zdeněk Klimeš

Krajský úřad Jihočeského kraje, vedoucí odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví

člen

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Ing. Milan Vlášek

Krajský úřad Jihočeského kraje, OZZL, vedoucí oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000

člen

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Ing. Hana Zahradníková

Krajský úřad Jihočeského kraje, OZZL, oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000

členka

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Ing. Marta Spálenková

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor kanceláře hejtmana, vedoucí oddělení krizového řízení

členka

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice